EN form
volume_up
{noun}

1. general

form (also: blank, formula)
Click the Form Function floating toolbar on the Form properties icon.
Klicka på ikonen Formuläregenskaper på utrullningslisten Formulär.
Form means an electronic form with different controls.
Med formulär menas ett elektroniskt formulärblad med olika kontrollelement.
If you select here the " Forms " entry, a new form is created in the document.
Om Du har markerat posten " Formulär " när kommandot ges, skapas ytterligare ett formulär i dokumentet.
volume_up
figur {comm. gen.}
So we wrapped this around a blob-like form, which is in the shape of a teddy bear, which was hanging from the ceiling.
Vi lindade den om en bullig figur i form av en teddybjörn som hängde från taket.
Finally, Amendment No 6, which seeks to change the figure of the wheelchair, is acceptable in principle, but not in the form proposed in the report.
Ändringsförslag 6, som syftar till att ändra figuren föreställande en fyrhjulig rullstol, är slutligen i princip möjlig att godta, men inte i den form som föreslås i betänkandet.
form (also: semblance, shape)
volume_up
skepnad {comm. gen.}
Ministers in the Council must also be brought to account, otherwise BSE will soon flourish again in another form!
Även ministrarna i rådet måste ställas till svars annars blommar BSE åter upp i någon annan skepnad!
The action we are suggesting takes a variety of forms.
De åtgärder som vi föreslår har många skepnader.
One of the central elements of the reform of the common agricultural policy is to avoid the renationalisation of the CAP in any shape or form.
Ett av de centrala inslagen i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är att undvika att den gemensamma jordbrukspolitiken i någon skepnad eller form återgår till nationell nivå.
form (also: character, frame, shape)
volume_up
gestalt {comm. gen.}
That is not to say that we have to do it ourselves, but we can give encouragement so that some form of greater cooperation takes shape.
Det innebär inte att vi måste ta på oss det, men att vi ger stimulans så att samarbetet får gestalt.
It's a new configuration that has never formed before.
Det är en ny gestalt som aldrig bildats förut.
And much of what I do is either wearable or somehow related to the human form.
Mycket av det jag gör kan antingen bäras eller på annat sätt relateras till den mänskliga gestalten.
form (also: blank)
volume_up
blankett {comm. gen.}
This can be submitted electronically or on a form, either personally or via a representative.
Denna kan lämnas elektroniskt eller på blankett, personligen eller genom ombud.
Blankett Kontaktinformation VFU-placering inför upprättande av avtal
Firstly, I wonder whether it is correct that a form can amend a ruling.
Jag frågar mig framför allt om det kan vara rätt att låta en blankett ändra en arbetsordning.
form (also: desk)
volume_up
skolbänk {comm. gen.}
form (also: mold)
volume_up
gjutform {comm. gen.}

2. British English

form (also: bracket, calling, category, order)
volume_up
klass {comm. gen.}
Competence means power, and the creation of an area of freedom, security and justice is paving the way for an appalling form of centrist EU control.
Jag kan bara säga att det gap som finns mellan EU: s politiska klasser och EU: s vanliga män och kvinnor enligt min uppfattning aldrig har varit bredare.
If peat cannot be classified directly as a renewable, non-fossil energy source, it must form its own class, especially as far as the issue of environmental taxation is concerned.
Kan man inte direkt klassificera torven som en förnybar, icke-fossil energikälla måste man särskilt med tanke på miljöbeskattningen definiera en egen klass för den.
form (also: grade)
volume_up
årskurs {comm. gen.}
form
volume_up
skolklass {comm. gen.}

Context sentences for "form" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey also form an essential instrument for clarifying the European perspective.
De utgör också ett viktigt instrument för att klargöra de europeiska utsikterna.
EnglishAs Mrs Jöns has already said, this is the most common form of cancer among women.
Som Karin Jöns redan sagt så är detta den vanligaste cancerformen bland kvinnor.
EnglishThere is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
Det finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
EnglishIt is obvious that some form of regional economic cooperation will then emerge.
Det gör sig av sig självt att det då uppstår ett regionalt ekonomiskt samarbete.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.
EnglishThe reports which we have just discussed form a good foundation for this process.
De betänkanden som vi nyss har diskuterat utgör en god grund för denna process.
EnglishThose of us who come from a small country cannot accept the report in that form.
I den formen kan vi som kommer från ett litet land inte acceptera betänkandet.
EnglishIt must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
Det måste få veta att denna artikel används, när den används och i vilken form.
EnglishIt is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
Det är för att vi ska skydda oss mot något slags revisionism, en historisk lögn.
EnglishTaxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
Beskattning, särskilt alla former av harmonisering, är alltid en känslig fråga.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
De som kallar det en modern form av slaveri kan inte anklagas för att överdriva.
EnglishI welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
Jag välkomnar att man har valt en förordning för att uppnå våra ambitiösa mål.
EnglishThe ECB says that imported inflation is also a form of inflation to be combated.
ECB säger att den importerade inflationen också är en inflation som måste bekämpas.
EnglishA substantial number of MEPs should form part of the college of Commissioners.
Ett betydande antal parlamentsledamöter borde ingå i kommissionärernas kollegium.
EnglishRather, it is a form of protection for Parliament as a democratic institution.
Immuniteten är i stället ett skydd för parlamentet som demokratisk institution.
EnglishAnother alternative would be to use a different form of transport for freight.
Det andra alternativet är att välja ett annat transportsätt för lastbilstrafiken.
EnglishThis was the third form of conciliation which I led in my capacity as rapporteur.
Detta var den tredje förlikningen som jag har lett i egenskap av föredragande.
EnglishThe Internet has, in recent years, become a new, universal form of communication.
Internet har de senaste åren blivit ett nytt universalmedel för kommunikation.
EnglishInstead, Schengen is to be taken over unchanged in its existing undemocratic form.
Schengen skall tvärtemot övertas oförändrad, i det odemokratiska skick den nu är.
EnglishThis scheme provides for traceability and consequently for a form of labelling.
Exportschemat tillhandahåller spårbarhet och följaktligen en form av märkning.