"formerly" translation into Swedish

EN

"formerly" in Swedish

EN formerly
volume_up
{adverb}

formerly (also: at one time, before, earlier, previously)
It was by Radovan Karadzic, formerly President of the Bosnian Serbs.
Det handlar om Radovan Karadzic, bosnienserbernas tidigare president.
What is the position with this LEADER-EAST programme, formerly known as INPART?
Hur ser det ut med detta Leader-East-program, det tidigare Inpart?
My name actually derives from the shoes formerly worn by shepherds.
Mitt namn kommer faktiskt från de skor som tidigare bars av fåraherdar.
formerly (also: before, in the past)
volume_up
förut {adv.}
Let me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
Låt mig börja med eTEN-programmet, som förut kallades TEN Telecom.
Do you care for The Artist Formerly Known as Prince?
Tycker du om artisten som förut kallade sig för Prince?
History has also proved that for the many formerly very badly managed economies in the Third World, a lot of progress has been achieved, despite the costs involved.
Historien har också visat att i de många ekonomier i tredje världen som förut vanstyrts så illa har man nått stora framsteg, de stora kostnaderna till trots.
formerly (also: in the past, once, sooner, yore)
volume_up
förr {adv.}
After all, such people were formerly classed as psychopaths.
Sådana människor klassificerades förr i tiden faktiskt som psykopater.
Far more than has formerly been the case, the quality of medical services must be demonstrable.
Vårdtjänsternas kvalitet måste i dag i mycket högre utsträckning än förr, vara påvisbar.
European institutions, the Commission among them, would formerly indulge in regular sessions of mea culpa and promises of improvement.
Europeiska institutioner, däribland kommissionen, brukade förr i världen ägna sig åt att ta på sig skulden och lova bot och bättring.
formerly (also: yore)
volume_up
fordom {adv.}

Synonyms (English) for "formerly":

formerly
former

Context sentences for "formerly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe issue of the EU patent - formerly the Community patent - is an example of this.
Frågan om EU-patentet - det tidigare gemenskapspatentet - är ett exempel på det.
EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Det har skett i ett land nära mitt eget, Finland, före detta Sovjetunionen.
EnglishSince then, Cambodia, formerly so peaceful, has been a country at odds with itself.
Sedan dess har Kambodja, som tidigare var så fredligt, varit ett djupt splittrat land.
EnglishLet me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
Betoningen har lagts på tjänster inom områdena e-förvaltning, e-hälsovård och e-lärande.
EnglishLet me start with the eTEN programme, which was formerly known as TEN Telecom.
Låt mig börja med eTEN-programmet, som förut kallades TEN Telecom.
EnglishYou are right to highlight the strategic nature of the country, formerly part of Yugoslavia.
Ni gör rätt i att peka på detta lands strategiska karaktär, en del av f.d. Jugoslavien.
EnglishMy name actually derives from the shoes formerly worn by shepherds.
Mitt namn kommer faktiskt från de skor som tidigare bars av fåraherdar.
EnglishMore people are meeting across the line of demarcation, which was formerly hermetically sealed.
Många människor möts genom att passera den tidigare helt ogenomträngliga demarkationslinjen.
EnglishIn formerly Communist Romania too, these were familiar methods.
Dessa var vanliga metoder även i före detta kommunistlandet Rumänien.
EnglishFormerly, only non-mandatory expenditure could be finally decided on by the Parliament.
Tidigare var det bara de icke-obligatoriska utgifterna som i sista hand kunde beslutas av parlamentet.
EnglishIf you wish to do this, you'll have to apply for an A1 form (formerly the E 101 form).
Om du vill fortsätta att tillhöra din vanliga försäkringskassa ska du ansöka om ett A1-intyg (tidigare E 101).
EnglishFormerly, speculation on the exchange market involved the pound.
I går drabbade spekulationerna på valutamarknaden pundet.
EnglishMrs Juarez Boal formerly worked in the European Parliament, until 2002.
Hon var biträdande chef för Europeiska unionens delegation i Haiti och arbetade i Europaparlamentet fram till 2002.
EnglishWe must therefore unreservedly confront the issue of the final status of what was formerly Yugoslavia.
Det krävs således att vi utan tabun tar itu med frågan om den slutliga ställningen för det som var f.d.
EnglishFor example, a few hundred thousand people moved from the island of Madura to Kalimantan, formerly Borneo.
På det sättet flyttade några hundratusen personer från ön Madura till Kalimantan, före detta Borneo.
English2006 discharge: European Union Agency for Fundamental Rights (formerly European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) (
Ansvarsfrihet 2006: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (
EnglishThe vice that formerly strangled any freedom of expression, information and association is beginning to lose its grip.
Det järngrepp som förbjöd all yttrande-, informations- och föreningsfrihet är på väg att lossna.
EnglishAfrica’s formerly productive model country is in a state of chaos and its economic structures are in tatters.
Afrikas tidigare produktiva förebildsland befinner sig i kaos och dess ekonomiska struktur är i spillror.
EnglishWhere there was formerly scrutiny by an independent body, there is now scrutiny by a parliamentary body.
Där det tidigare skedde en granskning av ett oberoende organ, sker nu en granskning av ett parlamentariskt organ.
EnglishIn 1947, the future of the states formerly ruled by those sovereigns was in the hands of the sovereigns themselves.
Framtiden för de områden som tidigare hade styrts av dessa härskare låg 1947 i händerna på dem själva.