"forth" translation into Swedish

EN

"forth" in Swedish

EN

forth {adverb}

volume_up
forth (also: abroad, down, out, outwards)
A phrase from the Bible comes to mind, namely ‘ go forth and preach’.
Jag kan försäkra er om att alla medlemmar i revisionsrätten verkligen går ut och predikar.
Tomorrow the light of freedom will shine upon us as we go forth from Egypt.
l morgon kommer frihetens ljus att skina på oss medan vi vandrar ut ur Egypten.
A phrase from the Bible comes to mind, namely ‘go forth and preach’.
Jag kommer att tänka på ett bibelord, nämligen ”gå ut och predika”.
They said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Lärarna sa, "De har blivit riktigt djupa tänkare och så vidare och så vidare."
When shall we start having to submit details of births and so forth?
När kommer vi att behöva börja lämna upplysningar om födslar och så vidare?
Farmers will be paid per hectare for water conservation, reforestation and so forth.
Jordbrukarna kommer att betalas per hektar för vattenvård, återplantering av skog och så vidare.
forth (also: forward, on)
For the European Union, Ukraine cannot be batted back and forth between conflicting interests.
Ukraina kan inte kastas fram och tillbaka mellan motstridiga intressen på grund av EU.
This issue cannot be kicked back and forth like that.
Frågan kan inte bollas fram och tillbaka på det sättet.
An absurd theatrical we must play out, back and forth... from pure being to human suffering.
En absurd teatervi måste spela upp, fram och tillbaka... från ren tillvaro till mänskligt lidande.

Synonyms (English) for "forth":

forth

Context sentences for "forth" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is where all the zero deficits, stability plans and so forth come from.
Ur den uppfattningen härrör alla nollunderskott, stabilitetsplaner och liknande.
EnglishAnd the Defense Minister -- she had the tank corps and Air Force and so forth.
Som försvarsminister hade hon tillgång till stridsvagnar och flygvapnet och annat.
EnglishI agree with the principles set forth in the directives of the third package.
Jag instämmer i de principer som anges i riktlinjerna för det tredje paketet.
EnglishThe Europe which has no foreign policy, but is led back and forth by the Americans?
Det EU som inte har någon utrikespolitik, utan som går i Förenta staternas ledband?
EnglishSometimes we took up problems and sometimes we took up personal issues and so forth.
Ibland tog vi upp problem, och ibland tog vi upp personliga frågor med mera.
EnglishThe consultation will also involve the companies affected, the authorities and so forth.
Samrådet kommer bl.a. att inbegripa även de berörda företagen och myndigheterna.
EnglishRio and the Rio Summit is going to bring forth an absolute cascade of words.
Rio och toppmötet i Rio de Janeiro kommer att ge upphov till en formlig fontän av ord.
EnglishAll I can say in that regard is: the mountain laboured and brought forth a mouse.
Allt jag kan säga när det gäller detta är att ur berget föddes en mus.
EnglishThe greatest guarantee is within and they must bring it forth from within themselves.
Den största garantin finns inom unionen, och de måste frambringa detta från sitt inre.
EnglishFor them, where are the fundamental rights on which the European Union is holding forth?
Var finns för dem de grundläggande rättigheterna som Europeiska unionen framhåller?
EnglishThere have been many speculations in the press, in Parliament, and so forth.
Det har spekulerats en hel del kring den i pressen, här i parlamentet och på andra håll.
EnglishEach airport is unique (runway configuration, distribution of traffic and so forth).
Varje flygplats är unik (start- och landningsbanornas form, trafikens fördelning, osv.).
EnglishD1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items.
I D1 står t.ex. 100 och i E1 står namnet Grönsakssoppa osv för 100 rätter.
EnglishUnemployment is high, investment is not what it could be, and so on and so forth.
Arbetslösheten är hög, investeringarna kommer inte igång osv., osv.
EnglishThe subjects listed here are quite reasonable - health, the environment, food and so forth.
Den ämneskatalog som här förts på tal är förnuftig - hälsa, miljö, livsmedel.
EnglishYou know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Ni vet, den stora kommunistrevolutionen, Ryssland, Kina och allt det där.
EnglishThis information shall be set forth in detail in a document transmitted to the Commission.
Dessa kunskaper skall specificeras närmare i ett dokument som lämnas till kommissionen.
EnglishWe must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Vi måste använda den till att ge näring åt marken, till att frambringa nytt liv.
English, and so forth.
Var tillsynsmyndigheten för svag för att agera tillräckligt snabbt?
EnglishSome Members have urged the Commission to conduct further research, fresh analyses and so forth.
En del ledamöter begär att kommissionen skall göra fler studier, nya analyser, etc.