EN

forward {noun}

volume_up
1. sports
forward
‘Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure … ’
”Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure …”
The figure below shows the response of a forward looking two-wavelength sensor for road condition monitoring mounted on a truck when driving past different patches of dry, wet, icy and snowy asphalt.
The figure below shows the response of a forward looking two-wavelength sensor for road condition monitoring mounted on a truck when driving past different patches of dry, wet, icy and snowy asphalt.
forward
We need more forwards on the European economy team.
Vi har behov av fler anfallsspelare i vår europeiska ekonomi.
forward
SV

forward {common gender}

volume_up
1. sports
”Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure …”
‘Urges the Commission to come forward with an initiative to ensure … ’
The figure below shows the response of a forward looking two-wavelength sensor for road condition monitoring mounted on a truck when driving past different patches of dry, wet, icy and snowy asphalt.
The figure below shows the response of a forward looking two-wavelength sensor for road condition monitoring mounted on a truck when driving past different patches of dry, wet, icy and snowy asphalt.

Synonyms (English) for "forward":

forward

Synonyms (Swedish) for "forward":

forward

Context sentences for "forward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
Det är ett stort framsteg att arbetsmarknadsministrarna träffas i G20-sammanhang.
EnglishMr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.
Bernhard Rapkay framförde ett antal kloka argument som jag inte tänker upprepa.
EnglishI believe the report on which we are voting today is a significant step forward.
Jag tror att betänkandet som vi röstar om här i dag är ett väsentligt framsteg.
EnglishMany opinions were put forward on this subject, but Mr Dimas did not discuss them.
Många synpunkter har framförts i frågan, men Stavros Dimas diskuterade inte dem.
EnglishIt is a step forward, one that deserves our admiration and our greatest respect.
Det är ett framsteg, ett framsteg som förtjänar vår beundran och djupaste respekt.
EnglishWe will not move forward through an obsession with the state and with the market.
Vi kommer inte att göra framsteg genom att vara fixerade vid staten och marknaden.
EnglishFor this reason, I believe that it was a good choice to put forward Mr Van Rompuy.
Av detta skäl anser jag att det var ett bra beslut att välja Herman Van Rompuy.
English   Mr President, the programme for research and technology is a real step forward.
   – Herr talman! Programmet för forskning och teknik är ett verkligt framsteg.
EnglishNow, as you know, the idea has been put forward again by the Portuguese delegation.
Som ni vet har nu den portugisiska delegationen tagit upp detta förslag på nytt.
EnglishWe can do our best and this directive is a major step forward in achieving that.
Vi kan göra vårt bästa och direktivet utgör ett stort framsteg för att uppnå detta.
EnglishThe Commission is bringing forward a communication on problems of the elderly.
Kommissionen håller på att framställa ett meddelande om problemen med de äldre.
EnglishIdeas from this paper will be taken forward at the EU-EuroMed Summit in November.
Idéerna i detta avtal kommer att vidareutvecklas vid Euromed-toppmötet i november.
EnglishEven though the report puts forward many relevant proposals, we cannot support it.
Även om rapporten framför många relevanta förslag kan vi inte stödja betänkandet.
EnglishThis is a potential leap forward for the European Union's democratic legitimacy.
Detta är ett potentiellt framsteg för Europeiska unionens demokratiska legitimitet.
EnglishWe also show how to finance them and we put forward a discussion on own resources.
Vi visar också hur den ska finansieras, och vi för en diskussion om egna medel.
EnglishAnd that sets out more guidelines and the way forward that we want to see happening.
Och detta innebär fler riktlinjer om den väg vi vill att utvecklingen ska följa.
EnglishWe will come forward with our evaluation and suggestions as soon as possible.
Vi kommer att redogöra för vår utvärdering och våra förslag så snart som möjligt.
EnglishIn terms of emission reductions, not a single step forward was taken in Montreal.
När det gäller utsläppsminskningar gjordes inte ett enda framsteg i Montreal.
EnglishI therefore put my name forward to become the first European Union astronaut.
Och alltså kandiderar jag till posten som Europeiska unionens förste astronaut.
EnglishI hope that the French presidency will succeed in pushing this issue forward.
Jag hoppas att det franska ordförandeskapet lyckas framskrida i den här frågan.