"frail" translation into Swedish

EN

"frail" in Swedish

EN frail
volume_up
{adjective}

frail (also: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
Most will be exhausted, many disorientated, frightened or frail.
De flesta är utmattade, många är vilsna, rädda eller svaga.
Care for the frail and elderly is a challenge that faces us all and unfortunately it is one that we will probably all face ourselves at some stage in our lives.
Vården av de gamla och svaga är en utmaning för oss alla, och tyvärr är det en utmaning som alla förmodligen kommer att möta någon gång i våra liv.
frail (also: flimsy, fragile, frangible, short)
volume_up
skör {adj.}
As the Cambodian judicial system is still frail, the trials are to be organised in such a way that both international and local judges will be presiding.
Eftersom Kambodjas rättsväsen ännu är skört kommer rättegångarna att arrangeras så att såväl internationella som nationella domare deltar i dem.
frail (also: feeble, flimsy, fragile, poor)
volume_up
klen {adj.}
frail (also: tender, weak, delicate)
volume_up
vek {adj.}
frail (also: breakable, flimsy, fragile, gauzy)
frail (also: crisp, fragile, tender, delicate)
volume_up
spröd {adj.}
frail (also: fragile, frangible, infirm, weak)
frail

Synonyms (English) for "frail":

frail

Context sentences for "frail" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost will be exhausted, many disorientated, frightened or frail.
De flesta är utmattade, många är vilsna, rädda eller svaga.
EnglishThis is not only about money, but also about supporting the frail and nascent civil society.
Det här handlar inte bara om pengar, utan också om att stödja det svaga och framväxande civila samhället.
EnglishThe situation there remains frail, but the Loya Jirga process still provides a good basis on which to build.
Situationen där är ju alltjämt sårbar, men Loya Jirga-processen utgör fortfarande en solid grund att bygga på.
EnglishTo send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
Att skicka ut den skrangliga ”Prestige” på öppet hav under en storm var ett stort misstag från den spanska regeringens sida.
EnglishTo send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
Att skicka ut den skrangliga ” Prestige ” på öppet hav under en storm var ett stort misstag från den spanska regeringens sida.
EnglishIf people in frail boats are pushed back out to sea and never assessed for protection, none of those goals is achieved.
Om människor i bräckliga båtar tvingas tillbaka ut på havet och deras skyddsbehov aldrig bedöms uppnås inte något av dessa mål.
EnglishThis economic standstill will affect those applicant countries even more than our economies, since the former are considerably more frail.
Den ekonomiska avmattningen påverkar ansökarländerna i ännu högre grad än våra ekonomier, eftersom de är betydligt bräckligare.
EnglishThat, of course, means people are living longer, mainly healthier lives, but in later years they become frail in body or mind.
Det innebär naturligtvis att människor lever längre, och huvudsakligen friskare liv, men under de sista åren blir de svaga till kropp eller sinne.
EnglishI knew a tiny, frail, 23-year-old girl who had been confined to a wheelchair all her life and had undergone 26 lifesaving operations.
Jag kände en liten och späd 23-årig flicka som varit rullstolsbunden hela sitt liv och genomgått 26 operationer som räddat henne till livet.
EnglishSome of these poor and now frail elderly ladies are still with us, as the remnants of a past that is inconvenient for Japan but torturous for them.
Några av dessa fattiga och nu bräckliga äldre damer är fortfarande i livet, som lämningar av ett förflutet som är obekvämt, men plågsamt, för Japan.
EnglishAs the Cambodian judicial system is still frail, the trials are to be organised in such a way that both international and local judges will be presiding.
Eftersom Kambodjas rättsväsen ännu är skört kommer rättegångarna att arrangeras så att såväl internationella som nationella domare deltar i dem.
EnglishWe Christian Democrats say an emphatic 'yes' to research, at the same time wishing to preserve the sanctity of human dignity right from its frail beginnings.
Vi kristdemokrater säger ett starkt ja till forskning, samtidigt som vi vill skydda människovärdets okränkbarhet ända från dess späda början.
EnglishWe Christian Democrats say an emphatic 'yes ' to research, at the same time wishing to preserve the sanctity of human dignity right from its frail beginnings.
Vi kristdemokrater säger ett starkt ja till forskning, samtidigt som vi vill skydda människovärdets okränkbarhet ända från dess späda början.
EnglishCare for the frail and elderly is a challenge that faces us all and unfortunately it is one that we will probably all face ourselves at some stage in our lives.
Vården av de gamla och svaga är en utmaning för oss alla, och tyvärr är det en utmaning som alla förmodligen kommer att möta någon gång i våra liv.