"frankly" translation into Swedish

EN

"frankly" in Swedish

EN frankly
volume_up
{adverb}

Tell us frankly what your intentions are with regard to the European Parliament.
Säg oss ärligt vilka era intentioner är vad beträffar Europaparlamentet?
So, I do not think frankly they are disrupting the internal market in South Africa.
Så jag anser ärligt talat inte att den rubbar den interna marknaden i Sydafrika.
Quite frankly that was an open invitation to nick half the stuff in my office.
Ärligt talat var det en öppen inbjudan till att stjäla hälften av sakerna i mitt kontor.
I am in favour of energy-efficient light bulbs, but frankly it is not enough.
Jag förespråkar lågenergiglödlampor, men det är uppriktigt sagt inte tillräckligt!
The Commission will answer that question frankly and directly.
Kommissionen kommer att svara uppriktigt och utan omskrivningar på denna fråga.
I quite frankly believe that that influential daily newspaper is being fanciful.
Uppriktigt talat tror jag att denna inflytelserika dagstidning fantiserar.
frankly
volume_up
krasst {adv.}
frankly

Context sentences for "frankly" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen it comes to Category 3, internal policies, we are quite frankly unhappy.
När det gäller utgiftsområde III, nämligen inre politik, är vi verkligen oroade.
EnglishHowever, developments in a number of other areas have been frankly insufficient.
Men förbättringarna på ett antal andra områden har varit helt otillräckliga.
EnglishI say this quite frankly, and I have said the same thing to Mr Balfe himself.
Jag säger detta helt öppet och jag har sagt samma sak till Richard Balfe själv.
EnglishQuite frankly, I cannot believe that all this will benefit electronic commerce.
Jag kan faktiskt inte begripa att allt detta skulle gagna den elektroniska handeln.
EnglishIn order to do so, there are certain issues about which we must speak quite frankly.
För detta finns det vissa frågor som vi måste tala om på ett rättframt sätt.
EnglishThe strategy should then be put firmly, frankly and decisively to ThyssenKrupp.
Sedan bör strategin fast och beslutsamt överlämnas till ThyssenKrupp.
EnglishThe future of the world can go to hell, frankly, just so long as we are protected’.
Världens framtid kan dra åt skogen, rent ut sagt, bara vi är skyddade”.
EnglishThe future of the world can go to hell, frankly, just so long as we are protected ’.
Världens framtid kan dra åt skogen, rent ut sagt, bara vi är skyddade ”.
EnglishFrankly, the European Council result exceeded my initial expectations.
Faktum är att Europeiska rådets möte gav ett bättre resultat än jag först vågade tro.
EnglishFrankly, we have reached a crucial point in the peace process.
Människorna måste inse att de så kallade befriarna har blivit deras fångvaktare.
EnglishLet us not hide our face, let us recognise it frankly, it is a moral necessity.
Vi får inte blunda för detta, vi måste se problemet i vitögat, detta är en moralisk nödvändighet.
EnglishBut whether the current WTO can actually deliver those outcomes is frankly much harder to believe.
Men det är däremot svårare att tro att dagens WTO skulle kunna producera dessa regler.
EnglishThe prospect of British taxpayers funding foreign workers is, frankly, unacceptable.
Tanken att brittiska skattebetalare ska subventionera utländska arbetare är rent ut sagt oacceptabel.
EnglishThe role of the European Union in this matter is quite frankly regrettable.
Inom ramen för detta är unionens roll fullkomligt bedrövlig.
EnglishThat, quite frankly, is the attitude that the Court has towards efforts to change the system.
Det är, rent ut sagt, så Revisionsrätten ställer sig till insatser för att förändra systemet.
EnglishMoreover, Basescu will be the first to admit this frankly.
Traian Basescu skulle för övrigt vara den första att medge att så är fallet.
EnglishQuite frankly, we would be castrated with a pair of rusty scissors.
Vad vi har här är dock inte samarbete utan tvång från rådets sida.
EnglishThe competitiveness of the European economy frankly leaves a lot to be desired.
Konkurrenskraften hos det europeiska näringslivet lämnar nämligen i själva verket en del övrigt att önska.
EnglishThe situation there frankly, especially for the children, is awful.
Situationen där är rent ut sagt fruktansvärd, särskilt för barnen.
EnglishThe truth is, frankly, that nothing is currently influencing Sudan.
Sanningen är att det just nu inte finns något som påverkar Sudan.