"fraternity" translation into Swedish

EN

"fraternity" in Swedish

EN fraternity
volume_up
{noun}

1. general

fraternity (also: brotherhood, frat)
Profitability at all costs means going against fraternity and against social cohesion.
Lönsamhet till varje pris strider mot broderskap och social sammanhållning.
Moreover, this never allowed us to forget fraternity and solidarity.
Dessutom gjorde detta att vi aldrig tilläts att glömma broderskap och solidaritet.
It is time for us here to show just such fraternity with the people of Ireland.
Det är dags för oss här att visa just ett sådant broderskap med Irlands befolkning.
fraternity (also: body, brotherhood, communion, community)
In general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
I allmänhet var större delen av det liberala, marknadsöppnande samfundet nöjt över att få in direktivet i lagboken.
fraternity (also: brotherhood, community)
The criminal fraternity throughout the European Union has enormous resources - resources unimaginable even to the European Union budget.
Det kriminella brödraskapet över hela Europeiska unionen har enorma resurser - resurser som är ofattbart stora även i jämförelse med Europeiska unionens budget.
I am well aware that, on such occasions, one should speak of hope and of the human qualities that can lead us to the triumph of compassion and fraternity between people.
Jag vet mycket väl att man vid ett sådant tillfälle bör tala om hopp och mänskliga egenskaper som kan föra oss till en seger för medkänslan och brödraskap mellan människor.
fraternity (also: guild)
fraternity
volume_up
broderlighet {comm. gen.}

2. American English

fraternity
volume_up
studentförening {comm. gen.} (manlig)
fraternity

Synonyms (English) for "fraternity":

fraternity

Context sentences for "fraternity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCould the idea of fraternity become the key concept for the 21st century?
Skulle broderskapstanken kunna bli det 21: a århundradets nyckelbegrepp?
EnglishCould the idea of fraternity become the key concept for the 21st century?
Skulle broderskapstanken kunna bli det 21:a århundradets nyckelbegrepp?
EnglishWe saw this week the fraternity and friendship that emanates from international football.
Den här veckan har vi sett vilken förbrödring och vänskap som finns inom internationell fotboll.
EnglishFraternity is one of these ideals and together, ladies and gentlemen, we can achieve it.
Broderskapet ingår i dessa utopier, och det är tillsammans, mina kära kolleger, som vi kommer att förverkliga dem.
EnglishIn general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
I allmänhet var större delen av det liberala, marknadsöppnande samfundet nöjt över att få in direktivet i lagboken.
EnglishFraternity gives meaning to solidarity, rejects exclusion and solitude, and ensures respect for differences.
Det är broderskapet som ger solidariteten en mening, vilken förkastar utslagning och ensamhet och möjliggör en respekt för skillnader.
EnglishThe great wit, Oscar Wilde, described the English hunting fraternity as the 'unspeakable in pursuit of the uneatable'.
Oscar Wilde, som var ett kvickhuvud, beskrev det engelska jägargillet som någonting ?obeskrivligt på jakt efter det oätliga?.
EnglishThe great wit, Oscar Wilde, described the English hunting fraternity as the 'unspeakable in pursuit of the uneatable '.
Oscar Wilde, som var ett kvickhuvud, beskrev det engelska jägargillet som någonting? obeskrivligt på jakt efter det oätliga?.
EnglishHuman fraternity, pervading all facets of our relationship, also draws our attention to the economic angle and its ambiguities.
Det mänskliga broderskapet, som genomsyrar alla faser av relationer, pockar även på uppmärksamhet när det gäller den ekonomiska sidan och dess misstag.
EnglishIt gave us a wonderful picture of sport, a picture of the diversity of our teams and of our nations, and a picture of fraternity across our continent.
Det gav en vacker bild av idrotten, en bild av våra lags och nationers mångfald och en bild av broderskapet i vår del av världen.
EnglishEveryone has in them the enduring need to dream and through fraternity we could meet our main expectations for the poorest in society.
Behovet av drömmar är levande i varje mänsklig varelse, och det är broderskapet som i dag uttrycker kärnan i våra förväntningar för de fattigastes skull.
EnglishThe criminal fraternity throughout the European Union has enormous resources - resources unimaginable even to the European Union budget.
Det kriminella brödraskapet över hela Europeiska unionen har enorma resurser - resurser som är ofattbart stora även i jämförelse med Europeiska unionens budget.
EnglishBy this means they have confiscated property and frozen bank accounts throughout the European Union belonging to the criminal fraternity in Ireland.
Det innebär att de har konfiskerat förmögenheter och spärrat bankkonton inom hela Europeiska unionen som tillhör det kriminella brödraskapet i Irland.
EnglishIf the problem is not tackled seriously, the drug users fraternity, as a result of the existence of synthetic drugs, will extend to those outside the so-called marginalized group.
Tar man inte genast på allvar tag i problemet kommer drogbrukarnas krets att utvidgas utanför de så kallade marginalgrupperna.
EnglishReligion per se is a factor which promotes fraternity.
Låt oss snarare säga att en degenerering av den religiösa känslan kan leda till främlingsskräck; religionen som sådan gör alla människor till bröder och systrar.
EnglishThe work of the EU represents "fraternity between nations" and amounts to a form of the "peace congresses" cited by Alfred Nobel as criteria for the Peace Prize in his 1895 will.
EU:s verksamhet representerar "folkens förbrödring" och utgör en form av de "fredskongresser" som Alfred Nobel anger som kriterier för fredspriset i sitt testamente från 1895.
EnglishThis means that although the hunting fraternity is only a small minority, it is in a strong position because it knows all the political parties will protect its interests.
Detta betyder att trots att jägargillet endast utgör en liten minoritet har det en stark ställning, eftersom medlemmarna vet att alla politiska partier kommer att bevaka deras intressen.
EnglishThose who try to justify the crimes of Communist dictatorship argue that all those horrors were committed by those regimes in the name of noble ideals, in the name of equality and fraternity.
De som försöker motivera den kommunistiska diktaturens brott hävdar att alla dessa hemskheter begicks av dessa regimer i de ädla idealens namn, i jämlikhetens och broderskapets namn.