EN freely
volume_up
{adverb}

freely (also: loosely, readily)
volume_up
fritt {adv.}
All European consumers must be able to freely choose their service provider.
Alla europeiska konsumenter måste fritt kunna välja sin tjänsteleverantör.
This basis must be freely accessible to the participating Member States.
Denna grund skall vara fritt tillgänglig för de europeiska stater som deltar.
We have always debated these issues freely without the need for such digressions.
Vi har alltid diskuterat dessa frågor fritt utan behov av dylika utvikningar.
freely (also: a lot, awfully, far, frightfully)
volume_up
mycket {adv.}
We are fortunate to have people who give so freely of their time.
Vi är lyckligt lottade i att det finns människor som är villiga att ge så mycket av sin tid.
Mr President, fortunately we are the only ones here this evening and we can speak quite freely.
Vi är i kväll på en förtrolig nivå och kan tala mycket fritt, och jag har till och med hört Lenins namn nämnas i denna respektabla sal.
We are therefore very pleased that the citizens of Macedonia, Montenegro and Serbia will now finally be able to travel freely again.
Vi är därför mycket glada över att medborgarna i Makedonien, Montenegro och Serbien nu äntligen kommer att kunna resa fritt.
freely (also: gladly, readily, soon, willingly)
volume_up
gärna {adv.}
I freely admit that the government under President Berdymukhamedov has made progress.
Jag medger gärna att regeringen under ledning av president Gurbanguli Berdimuchammedov har gjort framsteg.
Mr President, I freely admit that I have room for improvement.
Jag tillstår gärna att jag kan bli ännu klokare.
Mr President, Mrs McIntosh, I freely admit that any future rules will probably be complicated.
Jag medger gärna, fru ledamot, att alla framtida bestämmelser förmodligen kommer att vara komplicerade.
Mr Savi has also said that people should be able to talk freely about their condition.
Toomas Savi talade också om att människor måste kunna tala öppet om sin sjukdom.
If we want to ban PVC, let us do so freely and openly.
Om vi vill förbjuda PVC låt oss då göra det öppet.
On the contrary, the innovations made must help people communicate freely in an open society.
Tvärtom måste innovationerna hjälpa människor att kommunicera fritt i ett öppet samhälle.
freely (also: gladly, readily, willingly)
However, I freely concede that this is an observation and not a major criticism.
Jag vidgår dock villigt att detta är en radanmärkning och inte någon kritik av större vikt.
Voters went freely to the polls, men, women, young and old.
Väljarna kom villigt till vallokalerna, män, kvinnor, unga och gamla.
There are different approaches in our group - I freely admit this.
Det finns olika uppfattningar i vår grupp - det erkänner jag villigt.
freely (also: currently)
Can the Commission freely move posts from one Directorate-General to another?
Kan kommissionen obehindrat flytta poster mellan de olika generaldirektoraten?
It is not acceptable for this man to freely trample the dignity of this House underfoot.
Det är inte acceptabelt att denna man obehindrat får kränka kammarens värdighet.
We must be able to freely help citizens sift through information.
Vi måste obehindrat kunna hjälpa medborgarna att sovra bland informationen.
freely
Once in the building, people are freely able to walk around and have unrestricted access to private offices.
När folk väl är inne i byggnaden kan de gå runt fritt och de har obegränsat tillträde till privata kontor.
There has been confusion between patenting freely in an unrestricted fashion and innovation, which are two entirely different things.
Man har blandat ihop fri patentering på ett obegränsat sätt med innovation, vilket är två helt skilda saker.
freely (also: generously)
   – Mr President, ladies and gentlemen, I personally am not inclined to use the word genocide too freely.
Personligen vill jag inte använda ordet folkmord alltför generöst.
I would like to thank her for the way she has done it and the way she has so freely shared her knowledge with us.
Jag vill tacka henne för det sätt på vilket hon har gjort det och det sätt på vilket hon så generöst har låtit oss ta del av sina kunskaper.
freely
freely (also: profusely)
freely

Context sentences for "freely" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEducation systems must be efficient, equitable and, above all, freely accessible.
Utbildningssystem måste vara effektiva, jämlika och framför allt avgiftsfria.
EnglishThe Commission has freely admitted that there is no foolproof detection method.
Kommissionen har själv medgivit att det inte finns någon vattentät spårmetod.
EnglishParliament has made the decision freely by a vote which is final in a democracy.
Kammaren har genom omröstning, på ett demokratiskt sätt, fattat ett slutgiltigt beslut.
EnglishAffordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Under 2005 hade vi en 4-procentig tillväxttakt för antalet utländska besökare.
EnglishMr Byrne could have taken the initiative to vaccinate rare animals roaming freely.
Byrne hade kunnat ta initiativet att vaccinera sällsynta djur i naturen.
EnglishHow can we monitor what a domestic animal roaming freely drinks or where it drinks?
Hur kan man i praktiken övervaka vad ett husdjur dricker i det fria och var det dricker?
EnglishOnce, the debate revolved around women's freely choosing to create equal opportunities.
Tidigare gällde diskussionen kvinnornas fria val att skapa lika möjligheter.
EnglishCan the Commission freely move posts from one Directorate-General to another?
. – Vi företar omplaceringar varje år – vi omplacerar årligen närmare 400 personer internt.
EnglishThe subject of our discussion today is people's ability to move about freely.
EU-samarbetet bygger på värderingar, och den mest grundläggande värderingen handlar om frihet.
EnglishEven algorithms in computer programs would no longer be freely available.
Inte ens olika räknemetoder i dataprogrammen skulle längre vara fria.
EnglishTheir absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
Deras frånvaro är motiverad eftersom parlamentsledamöterna i Minsk inte väljs i fria val.
EnglishRoma children who grow up in poverty lack the opportunities given freely to the majority.
De romska barnen som växer upp i fattigdom saknar de möjligheter som majoriteten åtnjuter.
EnglishLocal authorities must also freely give information when requested.
Dessutom måste lokala myndigheter frivilligt lämna information när de ombeds göra det.
EnglishThese events must therefore be broadcast freely to another country.
Dessa evenemang måste då förmedlas kostnadsfritt också i det andra landet.
EnglishIt must be possible to transport livestock freely around the whole of the EU like any other goods.
Kommissionens förslag utgör ett konsekvent genomförande av den här tankegången.
EnglishMember States must be able to decide freely on the organisation of security stocks.
Medlemsstaterna måste vara fria att fatta beslut om hur de vill organisera sina beredskapslager.
EnglishWe cannot accept that they are jailed only because they have expressed themselves freely.
Vi accepterar inte att de fängslas för att de har uttryckt sin åsikt.
EnglishEveryone who knows me is also aware of the fact that I prefer to speak freely and unambiguously.
Jag tror att alla de som känner mig vet att jag är en vän av det fria och klara ordet.
EnglishYet on each occasion that states have united together freely, projects have succeeded.
Men varje gång som stater har skapat fria sammanslutningar har projekten visat sig framgångsrika.
EnglishThe European Commission has a duty to allow the subsidiarity principle to operate freely in practice.
Europeiska kommissionen är skyldig att tillämpa subsidiaritetsprincipen i praktiken.