"frequency" translation into Swedish

EN

"frequency" in Swedish

EN frequency
volume_up
{noun}

frequency (also: incidence, range, rate)
volume_up
frekvens {comm. gen.}
If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value.
Om det finns flera värden med samma frekvens returneras det minsta av dessa.
The frequency and intensity of disastrous events is clearly increasing, and this is worrying.
Katastrofernas frekvens och intensitet ökar tydligt, och detta är oroväckande.
We need uniform electrification, especially in relation to voltage and frequency.
Vi behöver en enhetlig elektrifiering, i synnerhet vad gäller spänning och frekvens.
frequency (also: density)
volume_up
täthet {comm. gen.}
frequency (also: beat, swing, turn, sway)
volume_up
svängning {comm. gen.}
The frequency of its call is unusually high - 60 kHz.
Frekvensen på lätet är ovanligt hög, 60 000 svängningar i sekunden.
frequency
frequency
volume_up
tät förekomst {comm. gen.}

Synonyms (English) for "frequency":

frequency

Context sentences for "frequency" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWatson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
EnglishInnocent people are being shot, stabbed and beaten to death with increasing frequency.
Oskyldiga människor skjuts, knivhuggs eller misshandlas till döds allt oftare.
EnglishWhat you're seeing is year by year frequency of "thrived" and "throve" over time.
Det ni ser är frekvensen år för år för "thrived" och "throve" över tiden.
EnglishIt is also high time that the EU did something about 'radio-frequency identification'.
Det är också hög tid att EU tar sig an frågan om radiofrekvensidentifiering (RFID).
EnglishBoth the frequency and the requirement level of these tests could well be increased.
Både frekvensen på och kravnivån för dessa tester kan med fördel höjas.
EnglishAs a vitally important resource, the frequency spectrum must be utilised efficiently.
Frekvensspektrumet är en mycket viktig tillgång och måste användas på ett effektivt sätt.
EnglishUnder this law, no radio frequency may be allocated to broadcasts in a foreign language.
Enligt lagen får ingen radiofrekvens tilldelas sändningar på andra språk.
EnglishSome people find low-frequency noise and its vibrations very unpleasant.
Lågfrekvent buller och dess vibrationer upplever somliga personer som mycket obehagliga.
EnglishI would not like these problems to recur with increasing frequency.
Jag vill inte att dessa problem ska återkomma och rentav bli ännu vanligare.
EnglishHow can we be surprised at the frequency of road accidents after a week of more than 50 hours?
Är det konstigt att trafikolyckorna ökar med arbetsveckor på över 50 timmar?
EnglishIf fact married women have a higher frequency of HIV than unmarried women.
Hiv förekommer faktiskt oftare hos gifta än hos ogifta kvinnor.
EnglishAfter they were taken over by the States, the infrastructure and frequency of service improved.
När staten tagit över förbättrades både infrastrukturen och tjänsterna.
EnglishIn addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.
Dessutom ägnade vi mycket uppmärksamhet åt frekvenspolitiken.
EnglishFurthermore, attacks might increase in frequency when the punishment is milder.
Dessutom kan attackerna bli fler när straffen är mildare.
EnglishThe Ouarton crystals should reach the correct frequency right... now.
Kvartonkristallerna borde ge rätt vibrationsfrekvens ungefär... nu!
EnglishIn the package we advocate a more flexible frequency policy in Europe.
I paketet förespråkar vi en mer flexibel frekvenspolitik inom EU.
EnglishOur factories are closing down with increasing frequency and thousands of workers are left without jobs.
Våra fabriker stängs i allt snabbare takt och tusentals arbetstagare blir utan arbete.
EnglishDifferences in the frequency of checks also result in great uncertainty among drivers and undertakings.
Skillnader i antalet kontroller leder också till stor ovisshet bland förare och företag.
EnglishLastly, transparency and the guarantee of well-managed and well-administered frequency allocations.
Slutligen krävs det insyn och garantier för välskötta och välförvaltade frekvensfördelningar.
EnglishTherefore, we have introduced a treatment frequency index as part of this reduction obligation.
Därför har vi infört ett index för behandlingsfrekvens som en del av denna obligatoriska minskning.