"from" translation into Swedish

EN

"from" in Swedish

SV
SV
SV

"from" in English

EN

from {adverb}

volume_up
The transport situations within the different Member States are far from identical.
Trafiksituationen inom de olika medlemsstaterna är långt ifrån identisk.
Gender mainstreaming and gender impact assessment are far from a reality.
Könsintegrering och uppföljning av könseffekten är långt ifrån verklighet.
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Ryssland är samtidigt långt ifrån demokratiskt och inte alls någon pålitlig partner.
SV

from {adjective}

volume_up
from (also: helig, gudfruktig)
Att under sådana förhållanden tala om en sysselsättningsstrategi blir bara en from önskan.
Under these conditions, talk about an employment strategy is nothing but pious hopes.
Detta kommer att förbli en from förhoppning ända tills de gemensamma asylförfarandena antas.
This will remain a pious hope until common asylum procedures are adopted.
Detta är mycket lovvärt, men jag hoppas att det inte kommer att visa sig vara en from förhoppning.
This is highly laudable but I hope it does not prove to be a pious goal.

Synonyms (Swedish) for "from":

from

Context sentences for "from" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinanced by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
Financed by VINNOVA and Boliden Removal of passivating layers from chalcopyrite.
EnglishWhere will the real hard core of the European Union come from, if not from here?
Varifrån skall Europeiska unionens verkligt hårda kärna komma, om inte härifrån?
EnglishThese are two more cries from the heart which I wanted like to get off my chest.
Detta är ytterligare två saker som brände i mitt bröst som jag ville diskutera.
English   – Mr President, allow me to follow on from Mr McMillan-Scott’s closing words.
   – Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta där Edward McMillan-Scott slutade.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!
EnglishThe Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.
EnglishBut we should not render the European Authority powerless right from the outset.
Men vi får inte klippa vingarna på den europeiska livsmedelsmyndigheten i förväg.
EnglishDan Forsström has been adopted as a PhD in Solid Mechanics from 20 October 2011.
Dan Forsström har antagits som Doktorand i Hållfasthetslära from 20 oktober 2011.
EnglishFrom where else might they come, these diseases and this evil that we are seeing?
Varifrån skulle de annars komma, dessa sjukdomar och den ondska som vi upplever?
EnglishMr President, I can follow on from what my friend Fernand Herman has just said.
Herr ordförande! Jag kan knyta an till vad min vän Fernand Herman just har sagt.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishMr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
Herr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
EnglishWe therefore demand the necessary clarification from the European authorities.
Vi ber därför de europeiska myndigheterna att lämna de förtydliganden som krävs.
EnglishWe must prevent the least developed countries from becoming the biggest losers.
Vi måste förhindra att de minst utvecklade länderna blir de största förlorarna.
EnglishIn 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
   . – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
EnglishThe above points reflect the principal areas emerging from my own consultations.
Ovanstående punkter avser de huvudområden som kom fram under mina egna samråd.
EnglishSupport from the European Parliament in safeguarding that amount will be crucial.
För att garantera denna summa kommer Europaparlamentets stöd att vara oumbärligt.
EnglishThat, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
Det är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
EnglishIt corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Det syftar till att korrigera flertalet problem med det befintliga Nicefördraget.
EnglishFor more information on security choose Document Information from the View menu.
Du får mer information om säkerhet om du väljer Dokumentinformation på menyn Visa.