EN

to fulfil [fulfilled|fulfilled] {verb}

volume_up
1. British English
This underlines once again that Turkey is failing to fulfil the Copenhagen criteria.
Detta visar återigen att Turkiet misslyckas med att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
Turkey must fulfil its commitments, just as the European Union must fulfil its commitments.
Turkiet måste uppfylla sina åtaganden, precis som Europeiska unionen måste uppfylla sina åtaganden.
However, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
Men det har inte visat sig ha de resurser som krävs för att uppfylla detta åtagande.
But for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.
Men för att en förordning skall fylla sin funktion måste den anpassas till verkligheten.
Now we must fulfil the Article in the Treaty through practical action.
Nu gäller det att fylla fördragsartikeln med praktisk handling.
Europol naturally has an important role to fulfil in this area.
På detta område har naturligtvis Europol en viktig roll att fylla.
The Commission will continue to fulfil its role in seeking to realise the forum ’ s full potential.
Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att försöka förverkliga forumets fulla potential.
Although this report contains some good proposals, it cannot fulfil the specified aims.
Betänkandet innehåller en del bra förslag, men det räcker inte för att förverkliga de mål som anges.
The Commission will continue to fulfil its role in seeking to realise the forum’s full potential.
Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete med att försöka förverkliga forumets fulla potential.
The Labour government has acted swiftly to fulfil this commitment.
Labourregeringen har agerat snabbt för att infria detta åtagande.
We now have to fulfil the promise Turkey was given during the Finnish Presidency.
Vi måste nu infria det löfte som vi gav Turkiet under det finländska ordförandeskapet.
It is our job to fulfil these expectations.
Det är vårt arbete att infria dessa förväntningar.
I want the directive to fulfil those needs and I will endeavour to help the rapporteur to ensure, through the conciliation process, that it does so.
Jag vill att direktivet skall tillfredsställa dessa behov och jag skall arbeta för att hjälpa föredraganden att, genom samrådsförfarandet, se till att det blir verklighet.
2. British English, formal
This is really the only way to fulfil and to square the second phase of the internal market.
Detta är verkligen det enda sättet att fullborda och avsluta den andra fasen av den inre marknaden.
That is the task that this strategy must allow us to fulfil.
Genom denna strategi måste vi ges möjlighet att fullborda denna uppgift.
Without the Constitution, the Union will fail to have the capacity to act to fulfil the Commission’ s ambitions for it.
Utan konstitutionen kommer unionen inte att ha kapacitet att agera för att fullborda kommissionens ambition med den.

Context sentences for "to fulfil" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe European Union is a political union and must fulfil its task on that basis.
Europeiska unionen är en politisk union och måste möta sin uppgift utifrån det.
EnglishBut we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Men vi måste avvakta och se om den nya regeringen kan uppfylla sina åtaganden.
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Det är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål.
EnglishFinally, in Parliament, itself we do not fulfil this multilingualism requirement.
Slutligen uppfyller inte heller vi i parlamentet detta krav på flerspråkighet.
EnglishI call on the Commission to fulfil its obligations and take action accordingly.
Jag uppmanar kommissionen att fullgöra sina åtaganden och vidta lämpliga åtgärder.
EnglishThe Presidency must do everything in its power to fulfil the final objectives.
Ordförandeskapet skall göra allt som står i dess makt för att uppfylla slutmålen.
EnglishIt is absolutely essential that you fulfil the promise you made on this point.
Det är absolut nödvändigt att ni förverkligar löftet som ni givit på den punkten.
EnglishBut we have also demanded that Turkey should fulfil its responsibilities and duties.
Men vi har också krävt att Turkiet skall uppfylla sina skyldigheter och plikter.
EnglishHowever, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
Men det har inte visat sig ha de resurser som krävs för att uppfylla detta åtagande.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Jag tror att detta krav säkert kan tillgodoses vid en framtida kommissionsombildning.
EnglishThe whole of Europe is looking to them to fulfil the dream of Spinelli and Monnet.
Hela EU hoppas att de skall uppfylla Altiero Spinellis och Jean Monnets dröm.
EnglishAll those actions which fulfil these criteria can be executed without a legal base.
Alla de åtgärder som uppfyller dessa kriterier kan utföras utan en rättslig grund.
EnglishThe demands we are making of President Karimov should not be so difficult to fulfil.
De krav vi ställer på president Karimov borde inte vara så svåra att uppfylla.
EnglishIt is essential in this context that Member States really do fulfil their tasks.
Det är nödvändigt i sammanhanget att medlemsstaterna verkligen fullgör sina uppgifter.
EnglishWithout these companies, Eurostat would not have been able to fulfil its tasks.
Utan dessa bolag skulle inte Eurostat ha klarat av att utföra sina uppdrag.
EnglishOne candidate did not fulfil all requirements, in the view of our interviewers.
En av kandidaterna uppfyllde inte kraven enligt många av oss frågeställare.
EnglishIn 1995 the three new Schengen states only had to fulfil a few formalities.
1995 behövde de tre nya Schengenstaterna endast uppfylla ett par formaliteter.
EnglishIt is high time the Council was able to fulfil the hopes of the European peoples.
Det är hög tid att rådet kan uppfylla de europeiska folkens förhoppningar.
EnglishNot all eligible countries have the capacity to fulfil the Copenhagen criteria.
Inte alla länder som kan komma i fråga har förmåga att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
EnglishWe hope that in 15 years Turkey will fulfil the political criteria completely.
Vi hoppas att Turkiet om femton år helt kommer att uppfylla de politiska kriterierna.

"fulfil the goal" in Swedish

fulfil the goal
Swedish
  • uppfylla målet
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Synonyms (English) for "fulfilment":

fulfilment