EN further
volume_up
{adjective}

further (also: added, extra, ulterior, more)
Further debt relief could lead to further distortions in aid allocation.
Ytterligare skuldlättnader kan leda till ytterligare snedvridningar i biståndsfördelningen.
Can stability in the region be based upon further indebtedness and further impoverishment?
Kan en stabilitet i regionen vara baserad på ytterligare skuldsättning och ytterligare utarmning?
If Parliament complies with Mr Lange's proposals, there will be further delays.
Om parlamentet följer Langes förslag, kommer ytterligare förseningar att uppstå.
further (also: on, more)
volume_up
vidare {adj.}
The rights of the institutions ought to be developed further in separate provisions.
Institutionernas rättigheter bör utvecklas vidare i särskilda bestämmelser.
Further, there is the matter of interinstitutional collaboration and formal regulations.
Vidare gäller det det interinstitutionella samarbetet och de formella reglerna.
Further attention will be given to this issue in international negotiations.
Den frågan kommer att behandlas vidare i internationella förhandlingar.
further (also: continuing, continued)
Otherwise this will lead to further competition between the institutions.
Annars leder det till en fortsatt konkurrenskamp mellan institutionerna.
Decisions on further handling of cases are taken by the Assistant University Director.
Beslut om fortsatt handläggning fattas av biträdande universitetsdirektören.
The further humiliation of Austria was at the very least tolerated.
Man accepterade åtminstone ett fortsatt förödmjukande av Österrike.
further
We go further and deeper into driving the forces of moderation further apart.
Och vi fortsätter att driva de moderata krafterna ännu längre bort ifrån varandra.
The Commission is forced to look further and further afield to find fish.
Kommissionen tvingas leta allt längre bort för att hitta fisk.
It is a political move and one that is driving people further and further away.
Det är en politisk åtgärd och den driver människor allt längre bort.
further (also: far, off)
volume_up
bortre {adj.}
further
When the bar is dropped or the goal becomes more distant, standards move further away from what we call a constitutional state.
När ribban sänks eller målet verkar avlägsnare förskjuts normerna ytterligare från det som vi kallar en konstitutionell stat.
The Middle East, on the other hand, seems to be moving ever further away from peace due to irresponsible actions which reopen old wounds and which we condemn.
I Mellanöstern, å andra sidan, verkar freden bli allt avlägsnare på grund av oansvariga handlingar som öppnar gamla sår, handlingar som vi fördömer.

Synonyms (English) for "further":

further

Context sentences for "further" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYes, the Council was defeated that day by a further judicial show of strength.
Ja, den dagen led rådet ett nederlag genom ännu en juridisk styrkedemonstration.
EnglishThe Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
Det danska ordförandeskapet ger också bekämpandet av terrorismen högsta prioritet.
EnglishIf there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
Om det inte finns några andra synpunkter på protokollet förklarar jag det godkänt.
EnglishThis is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.
Det är ännu ett skäl till att vi borde försöka sätta upp mål som är enkla att nå.
EnglishThe framework in which further discussions may take place will then be clear.
De ramar inom vilka fortsatta diskussioner kan föras kommer då att vara tydliga.
EnglishLastly, training for prevention is a further crucial measure in such situations.
Slutligen är utbildning i förebyggande åtgärder också viktigt i sådana situationer.
EnglishFulfilment of the Copenhagen criteria is the basis for further development action.
Utgångspunkten för annat utvecklingsarbete är att uppfylla Köpenhamnskriterierna.
EnglishI believe that this measure is inappropriate and will require further discussion.
Jag tror att detta medel är olämpligt, och vi kommer att behöva tala mer om detta.
EnglishThere is no great disagreement about the necessity and value of further education.
Det råder väl ingen större oenighet om nödvändigheten och värdet av fortbildning.
EnglishPriority areas where safety needs to be improved further should be identified too.
Man bör också fastställa prioriterade områden där säkerheten måste förbättras.
EnglishI believe no one is in any doubt that Europe must invest further in modernisation.
Jag tror inte att någon tvivlar på att Europa måste investera mer i modernisering.
EnglishA further project is the planned Green Paper on Agricultural Product Quality.
Ett annat projekt är den planerade grönboken om kvaliteten på jordbruksprodukter.
EnglishWe must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
Vi måste fråga oss själva om fortsatta utvidgningsprocesser är det rätta för oss.
EnglishObviously the European Union could not be further away from that kind of thing.
Europeiska unionen är självklart den absoluta motsatsen till den situationen.
EnglishThe Commission has now announced its decision to provide a further EUR 10 million.
Nu har meddelats att kommissionen skall fatta ett andra beslut om 10 miljoner euro.
EnglishWe believe that it is essential to go further with this process of simplification.
Vi anser att det är nödvändigt att fortsätta med detta förenklingsförfarande.
EnglishIt is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
Det är ett kompletterande yttrande från denna kommitté, till ett tidigare yttrande.
EnglishThere are also a number of further points which are worth conveying to Parliament.
Det finns även ett flertal andra punkter som bör hänskjutas till parlamentet.
EnglishIt has become more focused in its opinions and it has to be further recognised.
Kommittén har blivit mer fokuserad och måste erkännas i större utsträckning.
EnglishThis would further allow the prompt implementation of the MODINIS programme.
Detta skulle i sin tur möjliggöra ett snabbt genomförande av Modinisprogrammet.