"gauges" translation into Swedish

EN

"gauges" in Swedish

EN gauges
volume_up
{plural}

gauges (also: measurements)
gauges
And it has all kinds of levers and ball-bearings and gadgets and gauges.
Och den har alla möjliga spakar och kullager och prylar och mätare.

Context sentences for "gauges" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis is the case for blood pressure gauges in many instances.
För blodtrycksmätare finns det i många fall det.
EnglishAt the moment, we still have five different gauges.
Nu har vi fortfarande fem olika spårbredder.
EnglishWe have different gauges in Sweden and Finland.
I Sverige och Finland har vi olika spårbredd.
EnglishIt gauges its measures not by the scientific need for them, but by the willingness of industry to compromise.
Man utgår i sina åtgärder inte från vad som är naturvetenskapligt nödvändigt, utan från industrins vilja till kompromisser.
EnglishGo straight home to Brussels and compile a report on restricting the marketing of blood pressure gauges as soon as possible.
Åk genast hem till Bryssel och sammanställ en rapport om marknadsbegränsning av blodtrycksmätare då det är möjligt.
EnglishAnd those are the pressure gauges.
EnglishThere were countries which had problems with measuring the weight of ships, or alcohol meters, or tyre pressure gauges.
Det fanns länder som hade problem att mäta tankvolymen på fartyg, med alkoholmätare eller med manometrar för bestämning av lufttrycket i fordonsdäck.
EnglishIn the nineteenth century, different railway gauges and different types of rails prevented the railways from being able to operate as a European whole.
På 1800-talet var det olika spårvidder och spårtyper som hindrade att järnvägen kunde fungera som en europeisk helhet.
EnglishThe Commission is due to put forward proposals within the next two years for the phasing out, if possible, of other measuring equipment, in particular blood pressure gauges.
Kommissionen ska inom två år komma med förslag om utfasning, när så är möjligt, av annan mätutrustning, särskilt blodtrycksmätare.
EnglishWe shall find out at a later stage, through a gradual convergence process, how to deal on a gradual basis with the problem of making tracks, gauges and rolling stock compatible.
Tack var ett samverkansförfarande kommer vi längre fram och så småningom att se hur vi skall angripa de problem som rör spår, spårvidd och rullande materiel.
EnglishOpening the market to competition between France and Spain will mean little, because so long as we keep different track gauges we will not increase either freight or passenger traffic.
Det betyder inte så mycket om marknaden mellan Frankrike och Spanien öppnas för konkurrens, för så länge vi har olika spårvidder kan vi inte öka vare sig gods- eller passagerartrafiken.