EN gear
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
växel {comm. gen.}
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Medan nu, i andra växeln -- det är som om Afrika låg i ettans växel, nu växlar dom upp i tvåan.
Getting into first gear would be a start, I am inclined to reply.
Jag är frestad att svara att vi borde börja med att lägga i ettans växel.
We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.
Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.
gear (also: kit, stuff, things, clobber)
72 percent of the population has such scars, but most don't shed the gear, things like lobster traps and crab pots.
72 procent av populationen har såna ärr, men de flesta blir inte av med utrustningen, saker som hummer och krabbfällor.
Too often recently, we have seen lives lost when fishing vessels engaged in a trawl have snagged their gear on undersea cables and other foreign objects on the seabed.
Under den senaste tiden har vi alltför ofta fått se liv gå förlorade när trålande fiskefartyg trasslat in sin utrustning i kablar och andra saker som ligger på havsbottnen.
This draft directive is the result of a long and difficult process geared to improving the safety of fishing vessels.
Detta direktiv utgör resultatet av en lång och svår process för förbättringar av säkerheten för fiskefartyg.
The Commission’s proposal makes a reference to bottom set gillnets or similar gear.
I kommissionens förslag finns en hänvisning till bottensatta garn och liknande redskap.
There is little evidence of passive gear damaging coral reefs, although ICES mentions some of these effects.
Det finns få bevis på att passiva redskap skadar korallrev, även om ICES nämner några sådana effekter.
Our services will be very willing to examine any new gear and any innovation in relation to selectivity.
Våra tjänsteavdelningar vill mycket gärna undersöka alla eventuella nya redskap och innovationer i fråga om selektivitet.
gear (also: armament, equipment, kit, outfit)
volume_up
utrustning {comm. gen.}
More selective gear was available which should have been promoted instead.
Mera selektiv utrustning fanns tillgänglig som borde ha främjats i stället.
Millions of tons of discarded fishing nets, gear that continues to kill.
Miljontals ton uttjänta fiskenät, utrustning som fortsätter att döda.
Are you saying there's something wrong with my gear?
Är det nåt fel på min utrustning?
A regime that was so special that it prompted the Portuguese Government to buy five million euros' worth of anti-riot gear, which did not even arrive in time for the Summit.
En regim som var så speciell att den förmådde den portugisiska regeringen att köpa verktyg mot upplopp för fem miljoner euro som inte ens kom fram i tid till toppmötet.
Another tool about which we have already talked is Dolceta, which is geared towards educating consumers, for example on distance selling and consumer redress.
Ett annat verktyg som vi redan har talat om är Dolceta som är inriktat på att utbilda konsumenterna, till exempel när det gäller distansförsäljning och konsumenternas rätt till ersättning.
Once it has been adopted, the directive will be the first European Union legislation geared to the road infrastructure as a whole; it will be an especially important and powerful tool.
Det kommer att bli ett synnerligen viktigt och kraftfullt verktyg.
gear
volume_up
kläder {pl} [coll.]
gear (also: stuff, impedimenta)
gear (also: pinion, battue)
volume_up
mekanism {comm. gen.}
gear (also: tackle, tackling)
volume_up
utväxling {comm. gen.}
gear (also: attire, kit, trim, trimmings)
volume_up
utstyrsel {comm. gen.}
gear (also: gearwheel)
gear
gear
gear (also: harness)
gear
gear (also: apparatus, tackle, gearing)
volume_up
attiralj {comm. gen.}
gear

2. automotive

gear
volume_up
växel {comm. gen.}
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Medan nu, i andra växeln -- det är som om Afrika låg i ettans växel, nu växlar dom upp i tvåan.
Getting into first gear would be a start, I am inclined to reply.
Jag är frestad att svara att vi borde börja med att lägga i ettans växel.
We just need to move up a gear and travel a little more quickly towards our destination.
Vi behöver lägga i en högre växel och köra lite snabbare mot vår slutdestination.

3. nautical science

4. aviation

Context sentences for "gear" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt includes the proposal to fast-track the development of more selective fishing gear.
Detta inbegriper förslaget att påskynda utvecklingen av mer selektiva fiskemetoder.
EnglishIt has been like a well-oiled, efficient machine - and yet it never got into gear.
Det har varit som en väloljad fin motor, men den har gått på tomgång.
EnglishA change of gear in the European Union's strategy is necessary and urgent.
Det är nödvändigt och brådskande att Europeiska unionen byter strategi.
EnglishTo exercise this right, they have to invest in boats, fishing gear and safety equipment.
För att utöva denna rätt måste de investera i båtar samt fiske- och säkerhetsutrustning.
EnglishLike all army generals, those fighting terrorism in Europe always want the top gear.
Liksom alla armégeneraler vill de som bekämpar terrorismen i Europa alltid ha topputrustning.
EnglishWe also have to get the Member States to put the resources in and gear up their activities.
Vi måste också få medlemsstaterna att tillföra resurser och sätta fart på sin verksamhet.
EnglishFinally, I would like to say that what we need to see now is an absolute change of gear.
Slutligen skulle jag vilja säga att det som vi måste få uppleva nu är en fullständig uppväxling.
EnglishThe Commission's proposal does not take account of the actual rate of selectivity of fishing gear.
Kommissionens förslag beaktar inte fiskeredskapens verkliga urvalskvot.
EnglishIt certainly has a technical dimension in that fishing gear is not selective enough.
Det finns säkert en teknisk aspekt när det gäller fiskeredskapen, vilka inte är tillräckligt selektiva.
EnglishTitle II deals with restrictions on fishing gear and activities ('technical measures').
Avdelning II handlar om begränsningar för fiskeutrustning och fiskeverksamhet (”tekniska åtgärder”).
EnglishAlso, it is sensible and right that we should reward the use of more selective fishing gear.
Det är också både förnuftigt och rätt att vi belönar dem som använder mer selektiva fiskeredskap.
EnglishThe fleet must therefore use increasingly selective fishing gear.
Fiskeflottan bör utrustas med fångstmetoder som är mer selektiva.
EnglishEurope must choose the right gear in order to adapt.
Europa måste välja rätt process för att anpassa sig efter nya förhållanden.
EnglishWe are pleased to hear you say here that you do indeed intend to move things up a gear.
Det gläder oss att ni säger att ni tänker öka takten.
EnglishIf you have the new Google bar, the gear icon may appear slightly below where you sign in and out.
Logga in på ett Google-konto om du vill anpassa sökupplevelsen.
EnglishTo access your Web History click the gear icon at the top of the page, then select Web History.
Du öppnar din webbhistorik genom att klicka på kugghjulet högst upp på sidan och välja Webbhistorik.
English. - (FR) After 30 years of EU-Pacific cooperation, it is now time to move up a gear.
skriftlig. - (FR) Efter 30 års samarbete mellan EU och Stillahavsområdet är det nu tid att öka takten.
EnglishGoogle InstantIf Google Instant is enabled, you'll see a link beside the gear, indicating that the feature is on.
Google InstantOm Google Instant är aktiverat visas en länk bredvid sökfältet.
EnglishAs regards fishing proper, passive gear fishing is currently the hardest hit.
När det gäller det egentliga fisket, är det just nu fisket med fasta produktionsanläggningar som berörs mest direkt.
EnglishWe must understand that things have only been in place for one year and that we should be moving up a gear in 2009.
Vi måste inse att det bara har gått ett år och att vi bör öka hastigheten under 2009.