"gloss" translation into Swedish

EN

"gloss" in Swedish

EN gloss
volume_up
{noun}

gloss (also: annotation, note)
volume_up
not {comm. gen.}
gloss (also: blaze, flare, flash, garb)
gloss (also: bravery, brilliance, finish, glare)
volume_up
glans {comm. gen.}
gloss (also: gloss paint)
volume_up
högblank färg {comm. gen.}

Context sentences for "gloss" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor that is what we are saying if we gloss over the human rights issue.
Detta blir vårt budskap om vi bortförklarar frågan om de mänskliga rättigheterna.
EnglishThis is such a serious matter that I do not wish to gloss over it.
Detta är en så allvarlig fråga att jag inte vill släta över den.
EnglishI cannot see any way of putting a cosmetic gloss on these things.
Om det är reform det handlar om, har vi våra egna indikatorer.
EnglishIn the reports we do not gloss over the challenges they face.
I rapporterna bagatelliserar vi inte de utmaningar de står inför.
EnglishYou see, the detectives, they just wanted to gloss right over that.
Du förstår, detektiverna dom vill bara släta över det.
EnglishIt would be wrong for us simply to try and gloss over that.
Det vore fel av oss att bara försöka att bortförklara det.
EnglishI cannot see any way of putting a cosmetic gloss on these things.
Jag vet inte hur vi skall kunna snygga till detta.
EnglishThey were an utter farce and served no purpose other than to give a civilian gloss to the military junta.
Det var en fars utan like och hade inget annat syfte än att ge en slags civil lyster åt militärjuntan.
EnglishThe best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress'.
Det mest överslätande man kan säga om direktivet om övertagandebud är att det är ?en fråga under utförande?.
EnglishHowever, there are criticisms which we can make in relation to Jordan, and which we should not gloss over today.
Emellertid kan man också rikta kritiska anmärkningar mot Jordanien, och de bör inte förbigås i dag.
EnglishThe best gloss that you can put on the new Take-over Bids Directive is that it is 'a work in progress '.
Det mest överslätande man kan säga om direktivet om övertagandebud är att det är? en fråga under utförande?.
EnglishMr President, the rapporteur has obviously made an effort to add gloss to this report, but I do not think he has succeeded.
Herr ordförande! Vår föredragande gjorde ett aktningsvärt försök att försköna betänkandet.
EnglishIndeed, it is particularly important that we do not gloss over the differences between ourselves and the US.
Därför är det särskilt viktigt att vi inte försöker bortförklara meningsskiljaktigheterna mellan oss och USA.
EnglishYou can only put on so much lip gloss, princess!
Du kan bara ta på dig så mycket läppglans, prinsessan!
EnglishYou have tended to gloss over the disagreement that undoubtedly surrounds this social objective in the Council.
Ni har haft en tendens att släta över den oenighet som uppenbarligen råder om det här sociala målet i rådet.
EnglishThe report does, unfortunately, gloss over essential issues: Cyprus, the Armenian genocide and the Kurdish question.
I betänkandet skyler man tyvärr över väsentliga frågor: Cypern, folkmordet på armenierna och kurdfrågan.
EnglishYou can add as much institutional gloss as you want - the entire basis of trust has been gradually destroyed.
Ni kan lägga på så mycket institutionellt skimmer som ni önskar - hela förtroendegrunden har gradvis förstörts.
EnglishHis account, without wanting to put a gloss on the prevailing misery in the region, offers us a few rays of hope.
Hans förklaring, utan att försöka förminska den rådande misären i regionen, ger oss ändå några strimmor av hopp.
English(HU) Madam President, let us not put a gloss on the situation: the issue of Turkey's accession has reached a critical stage.
(HU) Fru talman! Låt oss nu mönstra läget: frågan om Turkiets anslutning har nått ett kritiskt stadium.
EnglishIndeed, it is particularly important that we do not gloss over the differences between ourselves and the US.
På det internationella säkerhetsområdet finns det en rad prioriteringar, däribland Irak och vad vi kan lära från detta.

Other dictionary words