"to go along" translation into Swedish

EN

"to go along" in Swedish

EN to go along
volume_up
{verb}

This we will not go along with, and we will keep on telling uncomfortable truths.
Detta kommer vi inte att stödja, och vi kommer att fortsätta att påpeka obekväma sanningar.
Vi får inte fortsätta på det här sättet.
We, as European democrats, cannot continue to bemoan the fate of Aung San Suu Kyi in Burma and go along with such an agreement without some soul-searching.
Som europeiska demokrater kan vi inte fortsätta att klaga över Aung San Suu Kyis öde i Burma, och samtidigt acceptera ett sådant avtal utan en viss självrannsakan.
to go along (also: to advance on)
to go along
to go along

Context sentences for "to go along" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishMy party, the Socialist party in the Netherlands, does not go along with this.
Mitt parti, det socialistiska partiet i Nederländerna, medverkar inte till detta.
EnglishI do not think it is the task of the European Parliament to go along with that.
Jag tycker inte att det är Europaparlamentets uppgift att engagera sig i det.
EnglishI would go along entirely with what he had to say about our Socialist Members.
Jag instämmer helt och fullt i hans ord om våra socialistiska medlemsstater.
EnglishWe therefore see no reason why we should go along with the proposed change of strategy.
Vi ser därför ingen anledning att medverka till det eftersträvade strategibytet.
EnglishMr Schmidt, Mr Trichet, I absolutely cannot go along with these proposals.
Olle Schmidt, Jean-Claude Trichet, jag kan absolut inte stödja dessa förslag.
EnglishI would therefore ask you to go along with our proposals and to set a sensible deadline.
Därför ber jag er att ansluta er till våra förslag och införa en rimlig tidsfrist.
EnglishI really cannot go along with that, as researchers would be the first to alert us.
Jag anser det inte godtagbart, då forskarna är de första att varna oss.
EnglishOur response must be to go along with globalisation and shape it better.
Vår lösning måste vara att följa med i globaliseringen och forma den bättre.
EnglishI don't go along with all that, but it's interesting that he had a simple solution.
Jag tror inte att det kommer hända, men det intressanta är att han hade en enkel lösning.
EnglishThis we will not go along with, and we will keep on telling uncomfortable truths.
Detta kommer vi inte att stödja, och vi kommer att fortsätta att påpeka obekväma sanningar.
EnglishThat is just one example of where we have tried to go along with Parliament's wishes.
Detta är bara ett exempel på när vi försökt följa parlamentets önskemål.
EnglishI also very much support what Mrs Read said on this and would go along with her.
Jag stöder också helt det Read har sagt om detta och följer henne.
EnglishWe refuse to go along with this as the Group of the European People's Party.
Detta kommer vi som grupp från Europeiska folkpartiet inte att stödja.
EnglishYet we certainly do not go along with the way Parliament is congratulating itself.
Vi ansluter oss dock inte alls till de lyckönskningar som parlamentet riktar till sig själv.
EnglishI must, though, say on this point that I cannot go along with broad areas of your proposal.
Men i sak måste jag ändå säga att jag till stora delar inte kan förstå ert förslag.
EnglishThe Commission and the Council did not want to go along with this resolution.
Kommissionen och rådet ville inte ställa sig bakom denna resolution.
EnglishI can go along with the previous speaker in asking: you want a stronger European Union.
Jag kan instämma med föregående talare och fråga: ni vill ha en starkare europeisk union.
EnglishI go along entirely with your point of view and I too hope that this situation will not arise.
Jag är helt överens med den ärade ledamotens slutsats. Jag hoppas inte heller det.
EnglishHowever, in the interests of the speedy adoption of this report, we will go along with this.
För att detta betänkande emellertid skall kunna antas snabbt så går vi med på detta.