"to go through" translation into Swedish

EN

"to go through" in Swedish

EN to go through
volume_up
{verb}

They cannot wait to go through the long process of administration.
Man hinner inte igenom hela det tidsödande förvaltningsförfarandet.
I am not going to go through them, but the first two are perfectly sensible.
Jag tänker inte igenom dem, men de första två är i högsta grad vettiga.
Let me go through the key elements of the Second Stage Agreement.
Låt mig igenom de viktigaste faktorerna i den andra etappen av luftfartsavtalet.
to go through (also: to pass)
Hopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
Betänkandet kommer att antas i morgon.
They are also from ordinary employees concerned about their jobs if the rapporteur's amendments go through.
De görs också av vanliga anställda som fruktar för sina jobb, om föredragandens ändringsförslag antas.
to go through (also: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
It is simply a recommendation, and if that does not go through, then I am in favour of us still adopting all three amendments.
Det är en rekommendation, och om detta inte går igenom nu anser jag att vi ändå bör anta samtliga tre ändringsförslag.
to go through (also: to cultivate, to drill, to practice, to practise)
to go through (also: to bear, to endure, to support, to withstand)
to go through
Nor have I any doubt at all that the tortures of the damned which our officials had to go through to get the scheme launched would have been much easier to cope with had we had a facility like this.
Jag hyser inte heller några tvivel över att de helvetes kval som våra tjänstemän fick genomlida för att lansera programmet hade varit mycket lättare att stå ut med om vi hade haft en sådan resurs.
to go through (also: to ransack)
to go through (also: to dispatch)

Context sentences for "to go through" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishTo what extent that can go through the autonomous authority remains to be seen.
I vilken utsträckning det kan gå via den självstyrande myndigheten återstår att se.
EnglishMr President, I will go through the debates in the order in which they were held.
Herr ordförande! Jag börjar i den ordning som de olika inläggen har kommit.
EnglishEvery possible effort must be made to provide help if the changes go through.
Varje möjlig ansträngning måste göras för att hjälpa till om ändringarna går igenom.
EnglishIf the pipelines go through Poland, Belarus and Ukraine there will be needless waste.
Om ledningarna går genom Polen, Vitryssland och Ukraina uppstår onödigt svinn.
EnglishHowever, if you go through the report, it paints a very different picture.
Om man emellertid går igenom betänkandet är den bild som målas upp helt annorlunda.
EnglishAs a consequence, we saw prices on dairy products simply go through the roof.
Till följd av detta gick priserna på mejeriprodukter helt enkelt i taket.
EnglishI believe that we are facing a lengthy process which could go through numerous changes.
Jag anser att vi står inför en utdragen process som kan genomgå många förändringar.
EnglishIf the plans of the Anastassopoulos report go through, this will change.
Om planerna i Anastassopoulus betänkande går igenom kommer det att bli annorlunda.
EnglishWe simply go through the motions in what is a pale shadow of a parliament.
Vi går rätt och slätt igenom förslagen i vad som är en blek skugga av ett parlament.
EnglishThe Council text will increase this complexity, if we allow it to go through.
Rådets bidrag kommer om vi ansluter oss till det att ytterligare öka denna komplexitet.
EnglishWith this type of guideline we will not go far wrong as we go through this year.
Med denna typ av riktlinjer kommer vi inte att hamna särskilt fel i vårt arbete under året.
EnglishThey go through this very striking motion that is focused on these little red spots.
De genomgår denna mycket slående rörelse som är fokuserad på de här små röda prickarna.
EnglishYou go through the front door with a tie, and you own the marsh and the woods.
Du går genom entré dörren med slips, och du äger sumpmarken och skogen.
EnglishThere is no time to go through everything. I would like to conclude with one point.
Det finns inte tid att räkna upp allt, men jag vill avsluta med en sak.
EnglishMr President, if you would allow me, I shall just go through some of the different sectors.
Om ni tillåter, herr talman, ska jag bara göra en genomgång av de olika sektorerna.
EnglishThere was no mention of this in Berlin, and I therefore assume that it cannot go through.
Det förekommer inte i Berlin. Jag antar alltså att det inte kan genomföras.
EnglishYou go through the back and get the files and I'll distract the housekeeper.
Gå genom bakdörren och hämta materialet...... så uppehåller jag hushållerskan under tiden.
EnglishThe emergency aid voted through will go some way to help alleviate the problems faced.
Den akuthjälp som röstades igenom, kommer till viss del att mildra de rådande problemen.
EnglishThese are the kind of debates that we need to go through in the next few years.
Det är denna typ av debatter vi behöver ha under de kommande åren.