"to go to" translation into Swedish

EN

"to go to" in Swedish

EN to go to
volume_up
{verb}

Go. (Chatter) JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
Börja. ~~~ (Prat) JH: Min fråga till er är, vem styr det där klassrummet?
President Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
Ordförande Barroso, fortsätt att väcka törnrosa och börja arbeta.
My thanks go first to Mr Rovsing for the quality of his report.
Mitt tack går till att börja med till Rovsing för kvalitén på hans betänkande.
to go to
Governments have started enthusiastically to go on-line.
Regeringarna har på ett entusiastiskt sätt börjat att göra sig tillgängliga på Internet.
It is also a fundamental part of the process of allowing the victims of the atrocities to let go of the past.
Det är också ett grundläggande inslag i den process som kan få offren för grymheterna att göra sig kvitt sitt förflutna.
This is probably the fundamental truth that emerges from the present situation, as that country is preparing to go to the polls.
Detta är förmodligen den grundläggande sanning som härrör från det rådande läget, eftersom landet håller på att göra sig redo att gå till val.
Normally we would be feeling refreshed and raring to go.
Normalt skulle vi känna oss utvilade och redo att sätta igång med arbetet.
If that is the case, it should go and get the data.
Om det är det som är problemet borde en sätta igång och samla in data.
It will also allow the other institutions to go ahead with implementing their own scheme.
Det kommer också att göra det möjligt för andra institutioner att sätta igång och införa sina egna system.
to go to (also: to court)

Context sentences for "to go to" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Jag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
EnglishThe Austrian rules go far beyond the minimum standards stipulated in this report.
De österrikiska reglerna går betydligt längre än miniminivån i detta betänkande.
EnglishWe cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
Vi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
Jag kommer inte att gå in på vad Ingrid Betancourt sa, men det är mycket viktigt.
EnglishClearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
En plikt att uppmana är naturligtvis inte lika stark som en plikt att garantera.
EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishLuckily, the Commission did not go along with this totally unrealistic proposal.
Lyckligtvis gick inte kommissionen med på detta fullständigt orealistiska förslag.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Vad händer om värmepannan går sönder och uppvärmningsräkningarna stiger i taket.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishBecause in the balloon, like in life, we go very well in unforeseen directions.
Eftersom i ballongen, liksom i livet, rör vi oss lätt i oförutsedda riktningar.
English(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
EnglishWe certainly do not have to go as far as Afghanistan to find examples of this.
Vi behöver faktiskt inte resa ända till Afghanistan för att se exempel på detta.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishAnd as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
Och när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
EnglishAnd given that I have 13 minutes to do this, this is going to go kind of quick.
Och med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
De strukturella obalanser som krisen har förvärrat handlar om mer än bara skulder.
EnglishThere were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.
Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.