EN good
volume_up
{noun}

good (also: account, advantage, avail, benefit)
volume_up
nytta {comm. gen.}
This area has been a model of good practise and has served a community very well.
Området har varit en modell för god praxis, och har varit till stor nytta för samhället.
Elaborate schemes of water purification are imposed upon them to no public good
De tvingas genomföra omfattande vattenreningsprogram som inte är till någon nytta för de som bor här ".
I believe that our resolution would not have done any harm, but actually a lot of good.
Jag menar att vår resolution inte skulle ha skadat utan snarare gjort en hel del nytta.
good (also: use, usefulness)
To do so would politicise the ECB, and would do Europe ’ s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe’s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
This is such a good project and everybody benefits.
Detta är ett så bra projekt som är till gagn för alla.
There are many Iranians who are decent and good people.
Det finns många iranier som är anständiga och goda människor.
He used to talk about good human beings present and past and about what makes a good human being.
Han talade vanligtvis om goda människor nu och då och om vad som gör en människa god.
I'm not one of your good people, Rachel.
Jag är inte en av dina goda människor, Rachel.

Context sentences for "good" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
EnglishThat is the first good answer I have received from the Council on this subject.
Det var det första tillfredsställande svar jag fått från rådet i den här frågan.
EnglishJobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
Arbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
EnglishThe economic results are good, and there is success in the area of legislation.
De ekonomiska resultaten är goda och det sker framsteg på lagstiftningsområdet.
EnglishIt is no good simply to be dissatisfied with the result of the established system.
Det duger inte att bara vara missnöjd med resultatet av det befintliga systemet.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishMembers of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court.
Ärade ledamöter av revisionsrätten! Ni vet att jag är en vän av revisionsrätten.
EnglishThe PPE finds the Commission proposal quite good, but we think it could be better.
Kommissionsförslaget får högt betyg av PPE, men vi menar att det kan förbättras.
EnglishIt is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
Det är ett begrepp från gamla goda tider, från Romklubben, från nolltillväxten.
EnglishThe general directorate for agriculture is certainly in need of a good airing.
Generaldirektoratet för jordbruk är bestämt i behov av en ordentlig ventilering.
EnglishIt is also necessary to increase capacity in order to train good negotiators.
Det är också nödvändigt att öka kapaciteten för att utbilda duktiga förhandlare.
EnglishThese elements have been included in the Barsi-Pataky report with very good reason.
Dessa delar har tagits med i Barsi-Patakybetänkandet av mycket goda anledningar.
EnglishAll people of good will strive for peace and conciliation between all nations.
Alla välmenande människor strävar efter fred och förlikning mellan alla nationer.
English   The Commission takes good note of what Mr Swoboda has just said, of course.
   – Kommissionen tar givetvis stor hänsyn till det som Hannes Swoboda sa nyss.
EnglishI expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.
Jag förväntar mig en förbättrad livskvalitet och många goda, inspirerande idéer.
EnglishAn individual who could have contributed to increasing the common good leaves.
En människa som kunde ha bidragit till att öka det allmännas väl lämnar landet.
EnglishIt is a good thing that the new agreement allows for a little more flexibility.
Det är positivt att den nya överenskommelsen innebär en något större flexibilitet.
EnglishTo good purpose means improving the potential and capabilities of this Parliament.
Målinriktat betyder att förbättra möjligheterna och förmågan för detta parlament.
EnglishWe should also all be concerned about integration, about good neighbourliness.
Även integrationen bör vara en angelägenhet för oss alla, den goda grannsämjan.
EnglishA good deal of trafficking goes on in consulates because so few visas are issued.
Den knappa tillgången på viseringar orsakar en stor illegal handel vid konsulaten.