"grace" translation into Swedish

EN

"grace" in Swedish

SV

"grace" in English

volume_up
grace {comm. gen.}
EN

EN grace
volume_up
{noun}

1. general

grace
volume_up
grace {comm. gen.}
Grace, Grace, Det går bra här!
And Nathaniel's manic rage was transformed into understanding, a quiet curiosity and grace.
Och Nathaniels maniska ursinne förvandlades till förståelse, en stilla nyfikenhet och grace.
Grace, han drog in Charlotte.
grace (also: address, bar, beat, delicacy)
volume_up
takt {comm. gen.}
Thankfully it is forgivable in the European Parliament - just one sign of its sophistication and grace.
Lyckligtvis är detta någonting som kan förlåtas i Europaparlamentet - ytterligare ett tecken på dess sofistikering och takt.
grace (also: attraction, buzz, charm, delight)
grace (also: chic, elegance, finery, finish)
volume_up
elegans {comm. gen.}
Mr Juncker, you said that the ECB acts with grace and determination.
Herr Juncker, ni sa att ECB ska hantera sin beslutsamhet med elegans.
grace (also: favour)
volume_up
gunst {comm. gen.}
Må Valars gunst skydda er.
grace (also: decency, decorum, propriety)
volume_up
anständighet {comm. gen.}
grace (also: favor, indulgence, favour)
volume_up
ynnest {comm. gen.}
grace
volume_up
bordsbön {comm. gen.}
Frank, vill du be en bordsbön?

2. religion

grace
volume_up
nåd {comm. gen.}
It is as if grace is still possible even amongst the worst of men.
Som om det alltid vore möjligt, t.o.m. för de värsta människorna, att finna nåd.
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Det är verkligen bara genom Guds nåd som vi i dag inte talar om åtskilliga dödsfall.
By God's grace, faith in action attained freedom.
Genom Guds nåd ledde tron på handling fram till frihet.

3. business

It is also regrettable that the proposal for a regulation no longer provides a period of grace for young farmers, as was the case during the 2000-2006 programme.
Det är också beklagligt att förslaget om en förordning inte längre tillhandahåller ett anstånd för unga jordbrukare, som var fallet under programmet för 2000–2006.

Context sentences for "grace" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
Den andra bristen är att tidsfristen på fem år skapar en rätt så lång fördröjning.
EnglishIt was not a point of order, but I had the good grace not to make a martyr of you.
Det var ingen ordningsfråga, men jag håller god min för att inte göra er till en martyr.
EnglishThen there remained the issue as to whether five or eight years' grace should be allowed.
Sedan hade vi frågan om huruvida en tidsfrist på fem eller åtta år borde tillåtas.
EnglishThe result of conciliation which we agree to with bad grace is no solution.
Förlikningsresultatet, som vi med gnisslande tänder röstar ja till, är inte någon lösning.
EnglishFinally, I am asking for your support for the introduction of a grace period.
Slutligen ber jag om ert stöd för införandet av en ?skonfrist?.
EnglishFinally, I am asking for your support for the introduction of a grace period.
Slutligen ber jag om ert stöd för införandet av en? skonfrist?.
EnglishPeriods of grace based on considerations of distance shall be laid down in the Rules of Procedure.
Tidsfrister med hänsyn till avstånd skall fastställas i rättegångsreglerna.
Englishcriteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
kriterier för att avgöra varaktigheten på ett undantag/den extra fristen,
EnglishWe MEPs have therefore altered this grace period to two years and set the figure to be attained at 25 %.
Vi har därför ändrat fristen till två år och satt den maximala mängden till 25 procent.
EnglishThe usefulness of the grace period can be seen in the United States.
Att en nyhetsfrist kan vara till god hjälp kan man se i USA.
EnglishI also noted your comments on the grace period for young farmers concerning the minimum standards.
Jag noterade också era synpunkter om en frist för unga jordbrukare när det gäller miniminormerna.
EnglishIt has an instrument for action, namely monetary policy; it acts with grace and determination.
Banken har ett åtgärdsinstrument och det är penningpolitiken. Den agerar med välvilja och beslutsamhet.
EnglishBy the grace of your love, I was a... a new man, a better man.
Utifrån din kärlek blev jag en helt annan man, en bättre man.
EnglishMrs Fraga Estévez accepted the fundamental undermining of her initial report with a good grace.
Fraga Estévez accepterade välvilligt ett grundläggande ifrågasättande av sitt urpsrungliga betänkande.
EnglishI am not sure whether it is more or less prudent to request a grace period than not to do so.
Jag vet inte om det är mer försiktigt eller oförsiktigt att kräva en nyhetsfrist eller att inte kräva det.
EnglishWith regard to the euro, you have had the grace not to speak about it.
Ni hade vänligheten att inte tala om euron.
EnglishI should like to thank the Member for the characteristic grace with which he has directed his question towards me.
   – Jag vill tacka ledamoten för hans karaktäristiska sätt att ställa sin fråga till mig.
EnglishI should like to thank the Member for the characteristic grace with which he has directed his question towards me.
Den första följdfråga som ställdes var ” hade jag läst frågan? ”.
EnglishA free and open market can only exist by the grace of competition, marked by clear, uniform rules.
En fri öppen marknad kan bara existera under konkurrensens överhöghet, begränsad av tydliga, enhetliga spelregler.
EnglishI also noted your comments on the grace period for young farmers concerning the minimum standards.
I detta sammanhang kan en gradvis nedtrappning för de befintliga mellanliggande mindre gynnade områdena övervägas.