EN grazing
volume_up
{noun}

grazing (also: pasturage, pasture, range)
volume_up
betesmark {comm. gen.}
Small and medium-sized agricultural enterprises are experiencing a restriction in the utilisation and cultivation of arable and grazing land as a result of the directive.
Små och medelstora jordbruksföretag ser i direktivet en inskränkning i användningen och skötseln av odlad mark och betesmark.
In particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.
Detta instrument bör framför allt användas för mjölkproducenter i missgynnade områden och i områden som helt och hållet överlåtits till betesmark.
grazing
volume_up
avbetning {comm. gen.}
Grazing, for example, is a serious problem in the Mediterranean countries while the Scandinavian countries allocate resources on preventing open meadows and grazing ground from becoming overgrown.
Så utgör t.ex. avbetning ett stort problem i Medelhavsområdet, medan man i de nordliga länderna anslår medel för att förhindra att öppna hagar och betesmarker växer igen.

Synonyms (English) for "grazing":

grazing
graze

Context sentences for "grazing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, you're sure you're ready... to give up your grazing rights?
Så du är säker på att du är redo... att ge upp dina glupska rättigheter?
EnglishWhere is the transparency that is supposed to be pervading the European Union 'grazing'?
Var finns den öppenhet som måste styra i Europeiska unionen?
EnglishWhere is the transparency that is supposed to be pervading the European Union 'grazing '?
Var finns den öppenhet som måste styra i Europeiska unionen?
EnglishFor example, it is sheep and cattle grazing that maintain the diversity of flora of open grassland.
Till exempel är det betande får och nötkreatur som upprätthåller mångfalden av växter på öppen gräsmark.
EnglishAnd who showed you where the good grazing is?
Och vem visade dig var det fina betet fanns?
EnglishThe issue of over-grazing in Ireland has caused a major problem in relation to soil erosion in the west of Ireland and also in some other places.
Överbetningen i Irland har orsakat omfattande problem med markerosion i västra Irland och även på andra håll.
EnglishPoverty, political instability, deforestation, excessive grazing and bad practices are factors that reduce the productivity of land.
Fattigdom, politisk instabilitet, skogsskövling, överbete och dåliga metoder är faktorer som minskar markens produktivitet.
EnglishIf herbivores had been fed in a natural way, i.e. on the basis of grazing and vegetables alone, this crisis would never have come about.
Om växtätarnas föda hade varit naturlig, dvs. enbart baserad på foder och växter, skulle vi inte ha haft den här krisen.
EnglishAccording to experts, the real causes of the conflict are competition for water and grazing or arable land and economic success.
Enligt expertisen är det konkurrens om vatten och betes- och åkermark samt ekonomisk framgång som egentligen ligger bakom den blodiga konflikten.
EnglishGrazing should also be allowed on set-aside land, and regulated organic farms should be allowed to use legumes grown there as forage.
Dessa arealer bör också friges för bete, och kontrollerat-biologiska verksamheter skall även få använda dessa nedläggningsarealer som foder.
EnglishIf there were to be no grazing stock in the mountains, then many of the agricultural areas there would simply be useless and would be abandoned.
Om det inte skulle finnas några betesdjur i bergsområdena skulle många av jordbruksområdena helt enkelt vara värdelösa och överges.
EnglishThe issue of over-grazing in Ireland has caused a major problem in relation to soil erosion in the west of Ireland and also in some other places.
Jag vill gratulera kommissionen till att ha satt fokus på denna fråga, som liksom vatten och andra frågor har oerhört stor betydelse.
EnglishSay 'no' to lethal competition within the European Union itself and introduce fair, stable basic prices, by promoting farming based on grazing.
Vi måste säga ”nej” till dödlig konkurrens inom själva EU och införa rättvisa och stabila grundpriser genom att främja betesbaserat jordbruk.
EnglishAlthough Somalia regained its independence over 40 years ago, conflicts are still caused by competition between clans for grazing land and water sources.
Även om Somalia blev självständigt för mer än 40 år sedan pågår fortfarande konflikter om betesmarker och vattenkällor mellan konkurrerande klaner.
EnglishThe Commission has already issued, on 10 May, a decision allowing areas in set aside to be used for grazing animals in nine independent communities in Spain.
Kommissionen fattade redan den 10 maj ett beslut som medger att uttagna arealer får användas för djur på bete i nio autonoma regioner i Spanien.
EnglishMadam President, my region of south-west England is blessed with a particular blend of climate and landscape which produces good grazing and excellent beef.
(EN) Fru talman! Min region Sydvästra England är välsignad med en särskild kombination av klimat och landskap, som ger goda betesmarker och utmärkt nötkött.
EnglishThe Commission has already issued, on 10 May, a decision allowing areas in set aside to be used for grazing animals in nine independent communities in Spain.
Eftersom samtalen om denna fråga inom institutionerna just har inletts kan kommissionen ännu inte ge några löften om särskilda åtgärder eller ens pilotprojekt.
EnglishAgriculture was also severely affected and the impact of this is not confined to the loss of produce but also loss of crops, grazing land and next year's yield.
Jordbruket drabbades också allvarligt och följderna av detta begränsar sig inte till produktionsbortfall utan också skördebortfall, förluster av betesmarker och nästa års skörd.
EnglishTwo such tags would be 60 cents, before taking labour costs into account, plus the replacement rate, which by definition is very high in sheep because of their grazing habits.
Två märken skulle kosta 60 cent, arbetskostnaderna oräknade, plus ersättande av märken, som per definition blir mycket omfattande hos får på grund av deras betesvanor.