"halt" translation into Swedish

EN

"halt" in Swedish

SV

"halt" in English

volume_up
halt {comm. gen.}
EN
EN

EN halt
volume_up
{noun}

1. general

Clearly a halt to all police operations in Kosovo is a prerequisite for dialogue.
Naturligtvis är ett stopp för alla polisaktioner i Kosovo en förutsättning för dialog.
Why should they not call a halt to the annexation of East Jerusalem?
Varför skulle de inte sätta stopp för annekteringen av östra Jerusalem?
A halt should be brought to the gradual whittling away of human rights internationally.
Vi måste sätta stopp för att människorätten i världen steg för steg eroderas bort.

2. "station, stop"

halt (also: content, touch)
volume_up
halt {comm. gen.}
At the same time, political dialogue has now ground to a halt.
Samtidigt har den politiska dialogen nu gjort halt.
   Mr President, when the Doha Round ground to a temporary halt at the end of July, we had already taken small steps towards fair trade.
När Doharundan bromsades in till ett temporärt uppehåll i slutet av juli hade vi redan tagit några små steg mot en rättvis handel.
Sadly, the realities of our business template are such...... that with the loss of our sponsors...... we are forced to halt production until further notice.
Men branschens verklighet är tyvärr sån...... att förlusten av sponsorer...... tvingar oss att göra ett uppehåll tills vidare.
If the Member States fail to ratify the Constitutional Treaty, we may have to accept that future enlargement may also come to a halt.
Om medlemsstaterna inte lyckas ratificera det konstitutionella fördraget kanske vi bör acceptera att vi måste göra ett uppehåll med framtida utvidgningar.
volume_up
paus {comm. gen.}
halt (also: stage, stop)
volume_up
hållplats {comm. gen.}
halt (also: bus stop, bus-stop)
volume_up
busshållplats {comm. gen.}
halt (also: break, recess)
volume_up
rast {comm. gen.}
halt (also: stop-over)
volume_up
anhalt {comm. gen.}
halt (also: way point)

Synonyms (English) for "halt":

halt

Synonyms (Swedish) for "halt":

halt
Swedish

Context sentences for "halt" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf no one does, the enlargement everyone desires will come to a temporary halt.
Om ingen gör något kommer den utvidgning som alla önskar tillfälligt att bromsas.
EnglishEurope's progress towards realising these objectives has almost come to a halt.
Europas framsteg mot ett förverkligande av dessa mål har nästan avstannat helt.
EnglishBut partnership does not come to a halt at the boundaries of the European Union.
Men, herr ordförande, partnerskap upphör inte vid Europeiska unionens gränser.
EnglishThe UN conference is, however, in danger of grinding to a halt over other issues.
Det finns emellertid en fara för att denna konferens kör fast i andra frågor.
English(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Vi vill alla kunna andas frisk luft och förhindra att glaciärerna smälter bort.
EnglishWe cannot halt meat production overnight, because the calves are already gestating.
Vi kan inte upphöra med köttproduktionen över en natt, för kalvarna är redan avlade.
EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Detta är mycket viktigt om vi skall se till att stoppa uttunningen av ozonlagret.
EnglishTax harmonisation has rather ground to a halt with regard to company tax.
Skatteharmoniseringen har mer eller mindre avstannat på grund av bolagsskatten.
EnglishBefore this dream turns into a nightmare, we must call a halt to this process.
Innan denna dröm förvandlas till en mardröm måste vi stoppa denna process.
EnglishThe European agency Frontex has helped to halt thousands of illegal immigrants.
Den europeiska byrån Frontex har bidragit till att stoppa tusentals illegala invandrare.
EnglishSince then, the sensitive talks on the status of Nagorno-Karabakh have ground to a halt.
De känsliga samtalen om just Nagorno-Karabachs status har sedan dess avbrutits.
EnglishInfantry mines are used in Finland only in crisis situations to halt an aggressor.
I Finland används truppminor endast och enbart vid kristillstånd för att stoppa anfall.
EnglishWe therefore share the same clear desire: we want to halt the impoverishment of nature.
Men var finns den vishet som behövs för att komma på effektiva sätt att göra detta?
EnglishThe Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Indonesien måste försöka stoppa milisen och dess aktiviteter i området.
EnglishThe Liberal Democrats' commitment to civil liberties comes to a grinding halt at Calais.
Liberaldemokraternas engagemang i medborgerliga friheter avstannar vid Calais.
EnglishEven if negotiations grind to a halt, the possibilities for dialogue are not exhausted.
Även om förhandlingarna har brutit samman är inte möjligheterna till dialog uttömda.
EnglishThis could reduce investment movements or, in some cases, even bring them to a halt.
Resultatet kan bli att investeringarna minskar eller i vissa fall upphör.
EnglishWe were unable to halt the Russian roulette for frontier workers at the time.
Då kunde vi inte göra oss av med den ryska rouletten för gränsarbetarna.
EnglishAs a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
Som en sista utväg utfärdar EU-delegationen demarscher för att stoppa avrättningarna.
English., the peace process had ground to a halt.
Herr talman! Under den gamle Kabila hade vägen mot fred hamnat i en återvändsgränd.