EN handle
volume_up
{noun}

1. general

handle (also: apparatus, gear, instrument, kit)
My Client Center (MCC) is a powerful tool for handling multiple AdWords accounts.
Mitt kundcenter (MCC) är ett effektivt verktyg för att hantera flera AdWords-konton samtidigt.
handle
volume_up
medel {n} [fig.]
This is something that could arise whenever the handling of public funds and public documents is involved.
Detta är något som skulle kunna inträffa i samband med varje fråga som rör behandling av offentliga medel och dokument.
Most of the ones I have seen are extremely badly serviced at the moment for lack of funds and the petty paperwork they have to handle.
De flesta av dem jag har sett fungerar för närvarande ytterst dåligt på grund av bristen på medel och det tidsödande pappersarbete de måste utföra.
I have been familiar with this subject area for a number years and it is one I have often had to handle.
Genom att hämta 3,5 miljarder euro från offentliga medel och två tredjedelar från privata källor får Europeiska unionen möjlighet att få i gång projektet.
handle (also: scape)
handle (also: crank)
volume_up
vev {comm. gen.}
handle
volume_up
handtag {n} (på redskap)
There is no handle, no steering nothing?
Det finns inga handtag, inga styrkontroller, ingenting?
You then see eight handles around the object.
Då ser du åtta handtag runt objektet.
It's enough to press the handle and the door slides opens.
Det räcker att vicka på handtaget, dörren glider upp av sig själv.

2. "knob"

handle (also: knob)

Synonyms (English) for "handle":

handle

Context sentences for "handle" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese are experts who in reality prepare and handle the EU's military campaigns.
Det är fackmän som i själva verket förbereder och hanterar EU:s militära insatser.
English" and my people will handle the situation.
Om du hamnar i trubbel, Skrik " Vakt! " då kommer mina killar och hjälper dig.
EnglishReview our Privacy Policy for details about how we handle your personal information.
I vår sekretesspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personliga uppgifter.
EnglishThey too will have to tell us how we are to handle it and how we are to pay for it.
Då måste de också säga hur detta skall klaras av och hur det skall betalas.
EnglishWe handle more than 11 000 requests for information in addition to complaints each year.
Vi behandlar över 11 000 förfrågningar om information utöver klagomålen varje år.
EnglishFor details about how we handle your personal information, please see our Privacy Policy.
Information om hur vi hanterar personliga uppgifter finns i vår sekretesspolicy.
EnglishThe risk of nickel allergies are then obvious for people who regularly handle coins.
Risken för nickelallergier är då uppenbar för personer som regelbundet hanterar mynt.
EnglishThe EU in turn has something to learn from the way we handle some things in Sweden.
Det finns också en del för EU att lära av hur vi sköter somligt i Sverige.
EnglishHow do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
Hur hanterar vi ett ökande globalt energibehov när tillgången förblir svag?
EnglishMore and more people handle ever greater quantities of sensitive personal information.
Alltfler människor handhar allt större mängder känslig personinformation.
EnglishThe way we handle the problems of North Korea will have a direct influence on Iran as well.
Hur vi hanterar problemen med Nordkorea kommer även att ha direkt inverkan på Iran.
EnglishMany search engines handle queries differently according to their format.
Många sökmotorer behandlar sökningar olika beroende på hur de är skrivna.
EnglishThe question then is: at what point do we do this and how do we handle it?
Frågan är alltså: vid vilken tidpunkt skall vi göra detta och hur skall vi gå till väga?
EnglishMadam President, it is nothing to do with you: you handle it very well.
Det har ingenting med dig att göra, fru talman, du hanterar det mycket bra.
EnglishI am not pointing the finger at the Commission, because it cannot handle this.
Jag förebrår inte kommissionen någonting, för den rår inte för det.
EnglishThis will create a political situation which will be difficult to handle.
Det kommer att skapa en politisk situation som är svår att handskas med.
EnglishMeanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
Nu vill vi inte förbjuda PVC, men vi bör tillämpa försiktighet vid användningen av det.
EnglishThis House has yet to learn how to handle this report in a manner worthy of it.
Kammaren behöver lära sig att handskas värdigt med betänkandet.
EnglishEveryone in the Council knows that individual countries all handle things in a similar manner.
Ni i rådet känner dock alla till att de enskilda länderna alla handlar på samma sätt.
EnglishAnd of course I handle social concepts with less facility than he does.
Kanske är jag inte heller lika hemmastadd med sociala begrepp som han.