"to happen" translation into Swedish

EN

"to happen" in Swedish

EN to happen
volume_up
[happened|happened] {verb}

This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
Detta parlament beslutade då att en sådan olycka aldrig mer skall få hända igen.
Accidents have happened and accidents, of course, will continue to happen.
Olyckor har inträffat och olyckor kommer, naturligtvis, att hända även i framtiden.
If that happens just in one council, it can happen throughout the European Union.
Om detta sker i ett kommunfullmäktige kan det hända i hela Europeiska unionen.
to happen (also: to pass, to eventuate)
Unfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
Olyckligtvis fortsätter tragedier att inträffa på grund av stora jordbävningar.
This has already happened in Ireland and it could happen in the United Kingdom.
Detta har redan inträffat på Irland, och det kan inträffa i Förenade kungariket.
So it was almost certain by then that something of this nature might happen.
Så det var nästan säkert vid det laget att något sådant här skulle inträffa.
It is intended to be used for unforeseeable events that can quite simply just happen.
Den är tänkt att användas för oförutsebara händelser som helt enkelt bara kan råka ske.
We are very worried about what is going to happen to these sportsmen next.
Vi är djupt oroliga över vad dessa idrottsmän kan råka ut för.
But the atoms in the hand could all just happen to move the same way at the same time, and again and again.
Men atomerna i handen skulle alla kunna råka röra sig åt samma håll på samma gång, om och om igen.
to happen
Everybody would have liked that to have occurred earlier, but it did happen.
Alla skulle ha önskat att det skulle ha skett tidigare, men det inträffade.
Det här inträffade för dem, men det behöver inte hända oss.
Happily, this did not happen in these countries.
Lyckligtvis inträffade inte detta i de länderna.
to happen (also: to chance, to come about)
volume_up
hända sig {vb} (reflexivt)
to happen (also: to incident)
It so happens that in Indonesia, each year around Independence Day, which falls on 17 August, there is a possibility of gaining amnesty.
Nu är det så att det varje år kring självständighetsdagen, som infaller den 17 augusti, finns en möjlighet att beviljas amnesti i Indonesien.
It so happens that in Indonesia, each year around Independence Day, which falls on 17 August, there is a possibility of gaining amnesty.
Nu är det så att det varje år kring självständighetsdagen, som infaller den 17 augusti, finns en möjlighet att beviljas amnesti i Indonesien.
What matters now is for us to be focused, clear and unambiguous, to make it clear what we think should happen in Romania, and Judgment Day is set to fall in May 2006.
Det som är viktigt för oss nu är att vara fokuserade, tydliga och entydiga, att klargöra vad vi anser bör ske i Rumänien, och domedagen infaller i maj 2006.

Context sentences for "to happen" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Där fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Utsläpp av tonvis av koldioxidekvivalenter kommer därför inte att kunna undvikas.
EnglishAt this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
För närvarande är det emellertid omöjligt att säga exakt när detta kommer att ske.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.
Herr talman! Jag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Detta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
EnglishWe therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
Då måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
EnglishNow and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.
Då och då får vi klagomål eftersom det visar sig att det ändå sker på sina håll.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Men som jag säger är jag mycket oroad för att detta kanske inte är sannolikt.
EnglishI am fully in agreement with what has been said and I hope that it will happen.
Jag är helt ense med vad som har sagts och jag hoppas att det kommer att ske.
EnglishThe Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
Kommissionens lägesrapporter ger en antydan om vad som fortfarande måste göras.
EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Vi räknar inte bara med det, utan kommer även att kräva att det ska förverkligas.
EnglishWhat will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?
Vad kommer att ske om vi inte följer denna strategi, som jag stöder helhjärtat?
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
Jag vet inte hur det går vid omröstningen, men vi får inte strunta i den här frågan.
EnglishWhen something does happen, everybody will ask why has it not been done already.
När något väl händer kommer alla att undra varför det inte redan har gjorts.
EnglishThere needs to be more transport via rail and water - let us make it happen.
Låt oss genomföra en förflyttning av transporterna till järnvägarna och vattnen.
EnglishThey all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
De händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
EnglishI think this is necessary, because if this does not happen confusion will remain.
Jag anser att det är nödvändigt, eftersom otydligheten kvarstår om detta inte sker.
EnglishAnd that will only happen if we move towards common European defence structures.
Detta kräver att vi rör oss i riktning mot gemensamma europeiska försvarsstrukturer.