"harsh" translation into Swedish

EN

"harsh" in Swedish

EN harsh
volume_up
{adjective}

1. general

harsh (also: acute, bitter, brittle, brutal)
volume_up
hård {adj.}
We have heard some very fundamental, harsh criticism of the bureaucratic procedures.
Vi har hört en del väldigt väsentlig och hård kritik av byråkratiska förfaranden.
He was very harsh in his criticism of the United States and the European Union.
Han var mycket hård i sin kritik av Förenta staterna och Europeiska unionen.
I felt that Mrs Ferreira was rather harsh regarding the European Union's response.
Jag anser att Elisa Ferreira var väl hård i sin bedömning av EU:s reaktion.
harsh (also: acrid, acrimonious, gamey, pungent)
volume_up
frän {adj.}
They must not be exempted from the thinking about safety, but less harsh duties might in actual fact be imposed upon them in the context of this control.
De skall inte undantas från säkerhetstänkande, men de kan faktiskt få lindrigare avgifter för denna kontroll.
Until now, the restrictions on the freedom of movement within the Union of non-Community workers have been very harsh.
Hittills har det varit stränga restriktioner i den fria rörligheten för arbetstagare från länder utanför unionen.
Nevertheless, despite the amnesty, attacks on the ground are continuing, prompting, as a result, harsh responses from the police force.
Men trots amnestin fortsätter dessvärre attentaten på marken, vilket leder till hårda motreaktioner från ordningsmaktens sida.
volume_up
skarp {adj.}
In this respect recent referendums on the constitutional treaty have been a harsh wake-up call.
I detta hänseende har de senaste folkomröstningarna om konstitutionsfördraget fungerat som en skarp tillrättavisning.
I cannot end this speech without levelling some harsh criticism at the EU’s new priority projects scheme, known as the Quick-Start Programme.
Jag kan inte avsluta mitt anförande utan att rikta skarp kritik mot EU:s nya system för prioriterade projekt, även kallat snabbstartsprogrammet.
(RO) Mr President, the assertions that you have made, Commissioner, confirm that the European Parliament was right when it levelled harsh criticism against Hungary's press law.
Kommissionsledamotens uttalanden bekräftar att Europaparlamentet hade rätt när det riktade skarp kritik mot Ungerns presslag.
It is a harsh lie which is not based on fact.
Det är en obehaglig lögn som inte grundar sig på fakta.
Nonetheless, some colleagues are seeking to delay, to filibuster, to disrupt our procedures in order to evade the harsh searchlight of an unpalatable truth.
Ändå finns det kolleger som försöker fördröja, förhala och störa förfarandena för att undvika att en obehaglig sanning dras fram i strålkastarljuset.
harsh (also: abusive, bad, bearish, blatant)
volume_up
grov {adj.}
harsh (also: cutting, grating)
harsh (also: abrasive, bristly, gruff, knobbly)
volume_up
sträv {adj.}
harsh (also: brash, flamboyant, flashy, gaudy)
harsh (also: stern)
harsh (also: garish, glaring)
volume_up
gräll {adj.}
harsh (also: rough)
volume_up
amper {adj.}
harsh (also: arduous, bad, cruel, dicey)
volume_up
svår {adj.}
This was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.
Det var en svår och omtumlande, men också oerhört viktig kunskap.
However harsh this might sound, Turkey is too big, too heterogeneous, too poor, and too populous.
Vi måste komma varandra inpå livet, och exemplet med den tyska återföreningen visar oss hur svår denna uppgift är.
There can be very harsh penalties indeed for Member States and companies if European legislation is observed.
Rättvis konkurrens är svår.

2. "grim, severe"

harsh (also: austere, grim, hard, severe)
It has repeatedly demanded harsh measures to combat all these murderers.
Parlamentet har vid upprepade tillfällen begärt stränga åtgärder för att bekämpa alla dessa mördare.
This claim is good to gain votes and build support for harsh immigration policies, but it is not backed by the facts.
Det påståendet fungerar om man vill vinna röster till och öka stödet för en sträng invandringspolitik men det finns inga fakta som stöder det.
And if those steps have to be harsh ones, then we should, in full awareness of the facts, not shrink back from taking them.
Om det leder till stränga konsekvenser, bör vi väl medvetna om detta inte rygga tillbaka för dessa.
harsh (also: austere, fierce, frowny, gloomy)
volume_up
bister {adj.}
The situation in Belarus, an immediate neighbour of the European Union, is as harsh as it was behind the iron curtain.
Situationen i Vitryssland, en direkt granne till Europeiska unionen, är lika bister som den var bakom järnridån.
Even if discrimination on the grounds of ethnic origin can be eliminated, the socio-economic exclusion of the majority of the Roma population remains a harsh reality.
Även om diskriminering på grund av etniskt ursprung kan utrotas, förblir den socioekonomiska utestängningen av merparten av den romska befolkningen en bister verklighet.
harsh (also: grim, gruff, rugged, severe)
volume_up
barsk {adj.}
I did not mean to be too harsh but we have to strike a balance between detail and time, which is difficult.
Det var inte min avsikt att vara barsk, men vi måste göra en avvägning mellan detaljnivå och tidsåtgång, och det är svårt.
Has anyone given any consideration to how these fine words can be reconciled with the harsh reality?
Har man överhuvudtaget tänkt på hur man skall få de vackra orden att överensstämma med den barska verkligheten?

3. "taste"

harsh
volume_up
kärv {adj.} (smak)
I may sound a bit harsh, but I want to know what is going on.
Kanske jag låter lite kärv, men jag vill veta vad som pågår.
. – Mr President, we face a harsh reality: poor countries, especially the countries of sub-Saharan Africa, are hungry and rich countries are making promises.
Vi står inför en kärv verklighet: i fattiga länder, särskilt länderna i Afrika söder om Sahara, råder det hungersnöd och rika länder kommer med löften.

Synonyms (English) for "harsh":

harsh

Context sentences for "harsh" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
EnglishIn these countries, there have often been harsh clashes between these peoples.
I de länderna har läget mellan olika befolkningsgrupper ofta varit mycket tillspetsat.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Revolutionens nederlag följdes av mörka, grymma år och hårda repressalier.
EnglishThe first harsh criticism of the media law was made prior to the adoption of the law.
Den första skarpa kritiken mot medielagen kom innan lagen ens hade antagits.
EnglishHarsh penalties are still being imposed, including frequent use of the death penalty.
Stränga straff utdöms fortfarande, inklusive en frekvent tillämpning av dödsstraffet.
EnglishHence the repression which has lasted for years and is even becoming increasingly harsh.
Det är anledningen till ett mångårigt och till och med allt skarpare förtryck.
EnglishThe harsh reality is that it is a body in which we conduct negotiations.
Den bistra verkligheten är att det är ett organ där vi bedriver förhandlingar.
EnglishPlease excuse my harsh words, but one can almost talk in terms of a mirage.
Var snäll och ursäkta mina hårda ord, men man kan nästan tala om en utopi.
EnglishThe enthusiasm for Europe in the East has made way for fairly harsh criticism.
Entusiasmen för Europa har i Öst givit plats åt ganska kraftig kritik.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
En medborgare som kritiserar orättvisor möts av ett hårt och grymt öde i dagens Pakistan.
EnglishEconomic governance requires harsh, immediate action and stringent rules that are binding.
Ekonomisk styrning kräver stränga och omedelbara åtgärder och bindande regler.
EnglishThis is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
EnglishThis Commission is confronted with a harsh legacy of bad management.
Denna kommission blir brutalt konfronterad med den nedärvda dåliga förvaltningen.
EnglishPrepare yourself for our harsh, but fair, exchange of views with you and your College.
Bered er på ett hårt men rättvist åsiktsutbyte med er och ert kollegium.
EnglishMr President, the Prestige disaster cast a harsh light on marine pollution.
Herr talman! Oljekatastrofen med ?Prestige? satte föroreningen av haven i blixtbelysning.
EnglishThe Council knows that conditions in Egyptian prisons can be harsh.
Rådet är medvetet om att förhållandena i de egyptiska fängelserna kan vara hårda.
EnglishThese are facts that shed a harsh light on the European social model.
Dessa faktorer kastar ett skarpt ljus över den europeiska sociala modellen.
EnglishThe second alternative is less harsh but ultimately just as harmful.
Det andra alternativet är inte lika bryskt, men i slutändan också skadligt.
EnglishThen we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Sedan har vi de hårda vintrarna: år 2008 dog tre miljoner bin under den bistra vintern.
EnglishWe must be harsh in our criticism, but we must not ignore what is nevertheless being done.
Man skall kritisera hårt, men man skall inte ignorera det som ändå görs.