"hazard" translation into Swedish

EN

"hazard" in Swedish

EN hazard
volume_up
{noun}

1. general

hazard (also: adventure, danger, jeopardy, peril)
volume_up
risk {comm. gen.}
This hazard has been averted thanks to the wisdom of the leaders of the interested parties.
Denna risk har avvärjts tack vare de berörda parternas kloka ledare.
Illegal handling of such substances represents a particular hazard both for the environment and human beings.
Illegal hantering av sådana ämnen utgör en särskild risk för både miljö och människor.
This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Man befattar sig inte med fara och risk i betänkandet. Man klarar inte av att skilja på begreppen.
hazard (also: danger, fear, menace, risk)
volume_up
fara {comm. gen.}
Such behaviour by unscrupulous drivers creates a hazard for traffic safety in all of Europe.
Ett sådant beteende av samvetslösa förare innebär en fara för trafiksäkerheten i hela Europa.
This report takes no cognisance of hazard or risk; it cannot identify between the two of them.
Man befattar sig inte med fara och risk i betänkandet. Man klarar inte av att skilja på begreppen.
Up to 24 000 people in my country die prematurely each year due to this major hazard.
Ända upp till 24 000 människor i mitt land dör i förtid varje år på grund av denna stora fara.
hazard (also: accident, chance, coincidence, hap)
volume_up
slump {comm. gen.}
I hope I see in this a desire to respect the decisions of the Court of Justice rather than a simple hazard of the calendar.
Jag vill tolka det som en vilja att respektera EG-domstolens beslut, mer än som en enkel slump i tidsplanen.

2. sports: "golf"

hazard
volume_up
hinder {n} (golf)
A further aim is to introduce similar signage at road works, for example, so that drivers spot these hazards in plenty of time during the day and at night.
Ett annat mål är att införa identiska skyltar till exempel vid vägarbeten så att förarna kan upptäcka dessa hinder i god tid både dag och natt.

Context sentences for "hazard" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn others unregulated landfills in inappropriate places are a health hazard.
I andra länder utgör oreglerade deponier på olämpliga platser en hälsorisk.
EnglishAs for the sites, legislation already makes provision for hazard studies.
När det gäller anläggningarna föreskriver lagstiftningen redan riskanalyser.
EnglishThere could be a chemical hazard, a chemical disaster, today, or tomorrow morning.
Det skulle kunna inträffa en kemisk olycka, en kemisk katastrof, i dag eller i morgon bitti.
EnglishOne of the main advantages of this system is the use of universal hazard pictograms.
En av de viktigaste fördelarna med detta system är användningen av universella farosymboler.
EnglishFluctuations in exchange rates add a further hazard in terms of forward planning.
Fluktuationer i växelkurserna lägger till ytterligare ett riskelement i planeringen för framtiden.
EnglishSince the Mexican crisis, there has been a 'moral hazard ' problem.
Sedan Tequila-krisen i Mexiko har det funnits ett moral-hazard -problem.
EnglishSince the Mexican crisis, there has been a 'moral hazard' problem.
Sedan Tequila-krisen i Mexiko har det funnits ett moral-hazard -problem.
EnglishThe regulation ties in with REACH, but it also introduces hazard classes and categories.
Förordningen är förenlig med Reach men innebär också att faroklasser och farokategorier införs.
EnglishThere are technologies in the economic sector which pose a hazard to human health and the environment.
Det finns teknik som medför risker för människors hälsa och miljön i ekonomin.
EnglishThey are an environmental hazard to the high seas and to coastal states.
De utgör en miljörisk för de öppna haven och för kuststater.
EnglishThirdly, the proposal fails to define hazard classes, for example on the basis of medical criteria.
För det tredje definieras inte riskklasser i förslaget, t.ex. utifrån medicinska kriterier.
EnglishIn my opinion, it goes without saying that the food in question poses no health hazard whatsoever.
Att det inte innebär någon hälsorisk tycker jag säger sig självt.
EnglishThe new legislative package is based on the HACCP system (Hazard Analysis and Critical Control Point).
Det nya lagstiftningspaketet bygger på HACCP-systemet (faroanalys och kritiska styrpunkter).
EnglishSubject: Effects of hazard-based approach on food prices and pest resistance
Angående: Effekterna av en farobaserad strategi när det gäller livsmedelspriser och resistens mot bekämpningsmedel
EnglishThere is no value in trading one health hazard for another.
Det finns inget värde i att byta ut en hälsorisk mot en annan.
EnglishTherefore, an all-hazard coordinated approach is needed.
För detta krävs en samordnad riskanalys av samtliga hotbilder.
EnglishIn addition, there is a health hazard which cannot be estimated.
Dessutom finns det hälsorisker som inte kan beräknas.
EnglishFor the formal application of the HACCP system, food producers must undertake a hazard analysis.
När det gäller den formella tillämpningen av HACCP-systemet måste livsmedelsproducenterna göra en riskanalys.
EnglishThe hazard has to be identified and risk assessment has to be carried out by experts before measures are taken.
Risken måste identifieras, och riskbedömningen måste utföras av experter innan åtgärder vidtas.
EnglishEveryone can imagine what sort of safety hazard such a lorry would be on roads covered in snow and ice.
Var och en kan föreställa sig vilken säkerhetsrisk en sådan långtradare utgör på snöiga och isiga vägar.