EN headlong
volume_up
{adjective}

headlong (also: delirious, feral, ferocious, fierce)
volume_up
vild {adj.}
headlong (also: precipitate)
headlong
A headlong rush towards the dead end of global free trade!
Att vi ska kasta oss med huvudet före in i återvändsgränden global frihandel!
From this point of view, the European Council has, in a way, rushed headlong into this.
Ur den synpunkten valde Europeiska rådet på sätt och vis att kasta sig i med huvudet före.

Synonyms (English) for "headlong":

headlong

Context sentences for "headlong" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, we are also supposed to go further in the headlong flight towards federalism.
Dessutom är det meningen att vi ska fortsätta på den besinningslösa vägen mot federalismen.
EnglishHowever, let us not rush headlong into establishing a new body as a remedy against non-compliance with the existing rules.
Men vi ska inte överilat inrätta ett nytt organ för att stävja överträdelser av befintliga bestämmelser.
EnglishIt is a fact that in the face of headlong scientific progress the legal systems of our countries have found themselves unprepared.
Det är ett faktum att våra staters juridiska system var oförberedda för vetenskapens lavinartade utveckling.
EnglishWe must put a stop to this headlong flight towards globalised free trade, which benefits no one, except perhaps China.
Vi måste upphöra med denna besinningslösa strävan efter globaliserad frihandel som inte gynnar någon, förutom kanske Kina.
EnglishWe must fight this headlong rush.
Vi måste bekämpa denna besinningslösa brådska.
EnglishHere is a new stage in the European Union ’ s headlong rush forward: new Member States ’ membership of the single currency.
. – Än en gång har vi en ny etapp i EU: s besinningslösa rusning framåt: nya medlemsstater ska införa den gemensamma valutan.
English   .Here is a new stage in the European Union’s headlong rush forward: new Member States’ membership of the single currency.
   . – Än en gång har vi en ny etapp i EU:s besinningslösa rusning framåt: nya medlemsstater ska införa den gemensamma valutan.
EnglishWe live in an age of headlong technological change, and, at the same time, criminal activity is developing with equal speed.
   .– Vi lever i en tidsålder med plötsliga tekniska förändringar, och samtidigt utvecklas brottsligheten med samma hastighet.
EnglishOur relations with that great country merit an approach other than this headlong rush into double-speak, unworthy of us all.
Våra relationer med detta stora land förtjänar ett annat sätt att gå tillväga, än att hasta fram med ett dubbelt språkbruk, som är ovärdig alla.
EnglishWe must not run headlong into a common VAT system on a wholly mechanical basis without taking account of employment factors.
Vi kan inte huvudlöst störta oss in i ett gemensamt mervärdesskattesystem enbart på mekaniska grunder utan att ta hänsyn till sysselsättningsfaktorn.
EnglishAt no time was the Commission willing to take into account the grave economic and social consequences of this headlong rush.
Kommissionen var inte vid något tillfälle villig att ta hänsyn till de allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenserna av detta brådstörtade agerande.
EnglishIt is irresponsible to throw ourselves headlong into this matter and refuse to resolve the real problems by making third-country nationals carry the can.
Nej, herr Hernández Mollar, Europas problem är arbetslösheten, utslagningen, det är inte utlänningarna och de asylsökande.
EnglishMr President, the headlong and often uncontrolled development of society and the economy calls for an extra effort at the Stockholm Council.
Fru talman! Samhällets och ekonomins snabba och ofta okontrollerade utveckling gör att kraven på Europeiska rådets möte i Stockholm ökar.
EnglishThe first, on procedure: I still do not understand the headlong rush of the Committee on Employment and Social Affairs in this matter.
Den första gäller förfarandet: jag förstår fortfarande inte varför utskottet för socialfrågor och sysselsättning hade så obegripligt bråttom i den här frågan.
EnglishThese things can be dealt with separately; for that we do not need this Members’ Statute to be adopted so over-hastily and in such a headlong rush.
Även detta är något vi inte på något sätt kan få allmänhetens förståelse för i en tid av åtstramningsåtgärder och nedskärningar i den sociala budgeten.
EnglishSuch a policy is a sine qua non for what we have been rushing headlong since March to call the European Union to be a real union of states and citizens.
Det vill säga den politik som utgör ett condito sine qua non, om det som vi kallar Europeiska unionen skall bli en verklig union mellan stater och folk.
EnglishSuch a policy is a sine qua non for what we have been rushing headlong since March to call the European Union to be a real union of states and citizens.
Det vill säga den politik som utgör ett condito sine qua non , om det som vi kallar Europeiska unionen skall bli en verklig union mellan stater och folk.
EnglishA headlong rush into enlargement, under such conditions, would be liable to aggravate the sidelong shifts towards the populist and fascistic which are appearing here and there.
Att förhasta utvidgningen innebär under dessa förhållanden en risk för ökade populistiska och fascistoida strömningar åt olika håll.
EnglishNor should we be surprised if the agro-food industry leaps headlong into this breach and banks totally on animal feedingstuffs to consume their GMOs.
Man kan inte heller förvånas om livsmedelsbranschen går i bräschen gemensamt och satsar helt på djurfoder för att kunna använda sig av genetiskt modifierade organismer.
EnglishThat is why I invite you, in spite of everything, not to throw yourselves headlong into the future, as this is a future that should be built step by step, and stone by stone.
Jag uppmanar er därför trots allt att inte kasta er ut i denna framtid alltför våldsamt, för denna framtid byggs steg för steg och sten för sten.