"heartily" translation into Swedish

EN

"heartily" in Swedish

EN heartily
volume_up
{adverb}

heartily
I therefore heartily welcome the report that we will be discussing today.
Jag välkomnar därför hjärtligt det betänkande som kommer att diskuteras i dag.
I heartily thank the five rapporteurs for their considerable and excellent work.
Jag tackar hjärtligt de fem föredragandena för deras betydande och utmärkta arbete.
Mr President, first may I thank the rapporteur Mr Menrad very heartily.
Först vill jag hjärtligt tacka föredragande Winfried Menrad.
heartily (also: anxiously, ardently, eagerly)
volume_up
ivrigt {adv.}
Mr President, I heartily endorse the comments of my group colleague, Dr Lucas, on the UK Government’ s fairly patchy record on seriously tackling climate change.
Jag stöder ivrigt min gruppkollega Caroline Lucas kommentarer om Förenade kungarikets tämligen ojämna resultat att seriöst hantera klimatförändringarna.
We can do nothing more in the circumstances than continue to strive to meet the best standards which we heartily recommend to others throughout the European Union.
Vi kan under omständigheterna inte göra mer än att fortsätta att försöka motsvara de högsta standarderna, vilka vi ivrigt rekommenderar andra runtom i Europeiska unionen.
   Mr President, I heartily endorse the comments of my group colleague, Dr Lucas, on the UK Government’s fairly patchy record on seriously tackling climate change.
Jag stöder ivrigt min gruppkollega Caroline Lucas kommentarer om Förenade kungarikets tämligen ojämna resultat att seriöst hantera klimatförändringarna.
heartily (also: neatly, really, roundly, proper)
heartily (also: energetically, vigorously)
This is why I so heartily commend this report and will dedicate myself and my services to realising its spirit.
Det är anledningen till att jag berömmer detta betänkande så energiskt och att jag kommer att engagera mig och mina tjänsteenheter i att förverkliga dess kraft.
heartily
I, for one, eat heartily, and I should like to state very clearly my belief that food security is existential.
Själv äter jag med god aptit och jag vill klargöra min uppfattning att livsmedelstrygghet är livsnödvändigt.

Synonyms (English) for "heartily":

heartily

Context sentences for "heartily" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI heartily recommend the Sacconi package and congratulate him and all associated with it.
Jag rekommenderar varmt Sacconis paket och lyckönskar honom och alla inblandade.
EnglishThe rapporteur has done an excellent job, of which I heartily approve.
Föredraganden har levererat ett utmärkt arbete som jag bara kan samtycka till.
EnglishMeantime, we welcome this measure and we will vote heartily for it.
Under tiden välkomnar vi denna åtgärd och kommer helhjärtat att rösta för den.
EnglishMr President, I too would like to heartily congratulate the rapporteur, Mr Florenz.
Herr talman! Jag vill också på det varmaste lyckönska föredraganden av betänkandet, Florenz.
EnglishMr President, I heartily endorse your words of gratitude to Mr Newman.
Herr ordförande, jag skulle också mycket gärna vilja tacka herr Newman.
English(GA) Mr President, I heartily welcome the announcement of Kosovo's independence last Sunday.
(GA) Herr talman! Jag välkomnar helhjärtat Kosovos självständighetsförklaring i söndags.
EnglishOnce again, I heartily congratulate and thank those who have contributed to this.
Än en gång lyckönskar och tackar jag alla som har deltagit.
EnglishI therefore heartily recommend my amendment, and hope it will meet with broad support.
Jag rekommenderar därför också verkligen mitt ändringsförslag och hoppas att det får ett brett stöd.
EnglishI heartily welcome the Commission's overview of EU energy policy and measures.
Kommissionens samlade översikt över EU: s energipolitik och energiåtgärder ser jag som mycket välkommen.
EnglishI believe we are doing so and I heartily endorse the work that all our colleagues put into this.
Jag skulle vilja rikta er uppmärksamhet mot särskilt ett par saker.
EnglishThat is why I heartily support the call for another EUR 50 billion to be added to the LIFE+ budget.
Jag stöder därför helhjärtat kravet på ytterligare 50 miljarder euro till budgeten för Life+.
EnglishMadam President, I would like to congratulate Mr Liikanen most heartily.
Fru ordförande, jag vill verkligen gratulera Liikanen.
EnglishI heartily recommend that Parliament endorse the results of the conciliation procedure in tomorrow's vote.
Jag rekommenderar varmt parlamentet att anta förlikningsresultatet i morgondagens omröstning.
EnglishI believe that we can very heartily encourage this initiative.
Jag anser att vi mycket varmt kan stödja detta initiativ.
EnglishThis is heartily welcomed on all sides of politics in Denmark.
Det stöder vi bestämt från alla politiska håll i Danmark.
EnglishConsequently, my group heartily endorses the fact that the Council intends to present this case to the Court of Justice.
Min grupp välkomnar också att rådet kommer att förelägga EG-domstolen detta ärende.
EnglishI believe we are doing so and I heartily endorse the work that all our colleagues put into this.
Jag anser att det är det vi gör, och jag stöder helhjärtat det arbete som alla våra kolleger lägger ned på detta.
EnglishSo, I can endorse these rule changes heartily.
Därför kan jag helhjärtat stödja dessa förändringar av reglerna.
EnglishWe are heartily sick of this syndrome invented in the EU, made in Japan, and we have to change that mentality.
Vi är rejält trötta på detta syndrom som uppfunnits i EU, made in Japan, och vi måste ändra den mentaliteten.
EnglishOn behalf of the Amsterdam International Film Festival, we heartily welcome you in Amsterdam, Mr Burt Reynolds.
På Amsterdams Internationalla Filmfestivals vägnar, hälsar vi dig välkommen till Amsterdam, mr Burt Reynolds.