EN heavy
volume_up
{noun}

1. theatre

heavy
volume_up
skurkroll {comm. gen.}

2. colloquial

heavy (also: hooligan, rough, hoodlum)
volume_up
ligist {comm. gen.}

Context sentences for "heavy" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLocal media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.
Lokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
EnglishWhat is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
Då är verkligen omfattande investeringar motiverade inom hela järnvägsindustrin.
EnglishInstead of a pragmatic search for a solution, we have had heavy-handed rigidity.
I stället för att pragmatiskt söka efter en lösning har vi stått handfallna.
EnglishIt is no longer merely western Austria that is awash with heavy goods vehicles.
Det är inte längre bara västra Österrike som översvämmas av tunga lastfordon.
EnglishThe budget increase has been capped, after heavy pressure from Member States.
Budgetökningen har begränsats, efter kraftiga påtryckningar från medlemsstaterna.
EnglishThis is why our concerns focus on the emissions of heavy metals, dioxins and furanes.
Därför är vi särskilt oroade över utsläpp av tungmetaller, dioxiner och furaner.
EnglishThis will cause an increase of heavy road traffic in the Limerick city area.
Det kommer att orsaka en ökning av den tunga vägtrafiken i Limericks stadsområde.
EnglishIn addition, stricter rules will be introduced for unavoidable traces of heavy metals.
Dessutom kommer hårdare regler att införas för oundvikliga spår av tungmetaller.
EnglishAt present, as we know, Switzerland restricts heavy goods vehicles to 28 tonnes.
Schweiz begränsar, som vi vet, för närvarande lastbilstonnage till 28 ton.
EnglishWhat is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
. – Detta initiativ är en del av paketet för att liberalisera järnvägstransporterna.
EnglishMilitary helicopters came to lift heavy pieces of masonry that had fallen down.
Militärhelikoptrar flög in för att lyfta tunga betongblock som hade rasat.
EnglishAt present, most seagoing passenger and freight vessels use heavy fuel oil.
I dagens läge går transport och frakt till havs främst på så kallad tjockolja.
EnglishThe substances selected are heavy metals, dioxins, PCBs and endocrine disrupters.
De utvalda ämnena är tungmetaller, dioxiner, PCB och hormonstörande ämnen.
EnglishIt is not clear to what extent heavy goods vehicles have an impact on road accidents.
I vilken utsträckning tunga lastfordon bidrar till olyckor på vägarna är otydligt.
EnglishWe have made as heavy weather of this as when discussing the constitution.
Vi har gjort lika mycket väsen av detta som när vi diskuterade konstitutionen.
EnglishI believe a heavy task awaits us in view of the low turnout at the elections.
Jag tror att i ljuset av det låga valdeltagandet väntar oss en fin uppgift.
EnglishIn Europe, we still boast a sound automotive industry for heavy and light vehicles.
Vi har här i Europa alltjämt en bra bilindustri, som omfattar lätta och tunga fordon.
EnglishHe and his family have paid a heavy price for what is a personal matter.
Han och hans familj har fått betala ett högt pris för denna privata angelägenhet.
EnglishThis fact is less noticed by the public as most people do not buy heavy-duty vehicles.
Detta faktum märks mindre av allmänheten eftersom de flesta inte köper tunga fordon.
EnglishFollowing heavy military intervention, the leaders of the demonstrators have surrendered.
Demonstranternas ledare har kapitulerat efter de kraftiga militäroperationerna.