EN high
volume_up
{noun}

1. general

high (also: altitude, eminence, height, hill)
volume_up
höjd {comm. gen.}
So they started flying them at high altitudes at incredibly high speeds.
Så de började flyga på hög höjd med otroligt höga farter.
I have a high attendance record and am therefore above suspicion.
Jag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.
Or the ladder mills with high-level kites that work as windmills and generate energy.
Vi har också vindkraftverk som drivs med drakar på hög höjd, vilka fungerar som vindmotorer och alstrar energi.
volume_up
höjdpunkt {comm. gen.}
So, ladies, straight to the high point of our meeting, our guest speaker.
Då var det dags för mötets höjdpunkt: kvällens gästtalare.
Another high point was the signing of the Constitution on 29 October in Rome.
En annan höjdpunkt var undertecknandet av konstitutionen den 29 oktober 2004 i Rom.
But these are early incorporations of illusions brought to -- sort of high point with Hans Holbein's "Ambassadors."
Men de här är tidiga implentationer av synvillor som slutade - nån sorts höjdpunkt med Hans Holbeins "Ambassadörerna."
high
volume_up
högsta punkten {o.sg.} (bestämd form)
The highest point is Aukštasis at 294 metres.
Den högsta punkten är Aukštasis, 294 m.ö.h.

2. colloquial

high (also: swerve, kick)
volume_up
kick {comm. gen.}
high

3. meteorology

high (also: anticyclone)

Context sentences for "high" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
En del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
EnglishThis is also in contrast to what happens in Malta, where the prices are sky-high.
Detta står också i kontrast till det som händer i Malta, där priserna är skyhöga.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Det kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
EnglishThere is a prestigious building here but no high-speed rail service.
Inte här, här finns en prestigefylld byggnad, men det finns ingen snabb järnväg.
EnglishI share this personal commitment with the High Representative, Baroness Ashton.
Jag delar detta personliga åtagande med den höga representanten, Catherine Ashton.
EnglishAs you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
Som ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
EnglishAnother issue of high priority is, of course, the financial and economic crisis.
En annan högprioriterad fråga är naturligtvis en finansiella och ekonomiska krisen.
EnglishThe phrase would then be: 'Single representative' and not 'High representative'.
Meningen skulle då bli: ?Single representative? istället för ?High representative?.
EnglishThe Constitution is vital if everyone's high expectations are to be fulfilled.
Konstitutionen är avgörande för om allas stora förväntningar skall kunna infrias.
EnglishThe high levies which Russia demands for flying over Siberia must be abolished.
De höga avgifter som Ryssland kräver för flygrutter över Sibirien måste avskaffas.
EnglishI think it high time that Parliament knew how to say no to this state of affairs.
Jag tycker det är på tiden att parlamentet säger nej till sådana förhållanden.
EnglishI believe Pakistan and India are countries with a high culture and long traditions.
Pakistan och Indien är länder med storslagna kulturer och uråldriga traditioner.
EnglishToday we have high-quality production, but without the same number of workers.
Vi har i dag högkvalitativ produktion, men inte alls med samma antal anställda.
EnglishApproximately 1 500 Iraqi high officials have been trained within this mission.
Omkring 1 500 högre irakiska tjänstemän har utbildats inom ramen för detta uppdrag.
EnglishA combination of high food prices and poverty is the worst possible combination.
En kombination av höga livsmedelspriser och fattigdom är värsta möjliga kombination.
EnglishEU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
EU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EnglishThis is indisputably a high-risk technology which puts the population in danger.
Detta är obestridligen en högriskteknik som utsätter befolkningen för faror.
EnglishAll the evidence suggests that demand for high-speed transport outstrips supply.
Allt tyder på att efterfrågan på snabba transporter är större än tillgången.
EnglishShipping, industrial activity on the high seas and tourism will more than double.
Sjöfarten, industriverksamheten på öppet hav och turismen kommer mer än fördubblas.
EnglishI would like to say that this is a very clear section, which makes high demands.
Jag vill gärna säga att det är ett väldigt tydligt och uppfordrande avsnitt.