"hinge" translation into Swedish

EN

"hinge" in Swedish

EN hinge
volume_up
{noun}

hinge
volume_up
gångjärn {comm. gen.}
Det här är öppna gångjärn.
I should, however, like to use this opportunity to emphasise, on behalf of the committee, that we feel like the hinge between Parliament and the citizens of Europe.
Ändå vill jag utnyttja tillfället och för utskottets räkning understryka att det uppfattar sig som ett gångjärn mellan parlamentet och medborgarna.

Synonyms (English) for "hinge":

hinge

Context sentences for "hinge" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDiplomatic relations cannot hinge on the outcome of a criminal investigation.
Diplomatiska förbindelser kan inte vara beroende av resultatet av en brottsutredning.
EnglishTo my mind, all future action should hinge on three priorities.
Som jag ser det bör alla framtida insatser styras av tre prioriterade frågor.
EnglishWe are, as it were, the hinge on the door, allowing it to open to the citizens.
Vi är så att säga gångjärnet till dörren ut till medborgarna.
EnglishProductivity in the European economy seems to hinge very much on the investment stage.
Den europeiska ekonomins produktivitet förefaller ha starka förbindelser med investeringsgraden.
EnglishI agree that the key to feelings of closeness with the European Union hinge on information.
Jag håller med om att nyckeln till känslan av samhörighet med Europeiska unionen har att göra med information.
EnglishEnforcement is, however, what all the EU health and safety activities hinge on.
Detta är emellertid den fråga som trovärdigheten i Europeiska unionens arbetarskyddsverksamhet vilar på, dvs. tillämpningen.
EnglishThis new cycle should therefore hinge on the implementation of reform and the achievement of concrete results.
Denna nya period bör därför handla om genomförandet av reformer och uppnåendet av konkreta resultat.
EnglishVery many jobs hinge on it and the VAT rate should remain low for hotels in all Member States on a permanent basis.
Många arbetstillfällen är beroende av dem och de bör förbli låga permanent för hotell i alla medlemsstater.
EnglishI do not want everything to hinge on the error rate, which will determine everything.
Jag skulle inte vilja att felmängden fungerar som tummen som någon höjer, som kejsarens tumme som avgör om den kristne får leva eller dö.
EnglishThe outcome will hinge on how the new decision-making procedures work out in practice.
Vi kan följaktligen inte stödja artikel 30 och artikel 31.
EnglishVery many jobs hinge on it and the VAT rate should remain low for hotels in all Member States on a permanent basis.
En sak som jag verkligen vill uppmana kommissionen att se närmare på är något som är av grundläggande betydelse för mitt eget land.
EnglishThose concerns are many and varied, but to my mind they hinge around responses to the challenges of the world in which we live.
Dessa bekymmer är många och varierande, men enligt mig kretsar de kring svaren på de utmaningar som finns i dagens värld.
EnglishThe playoff hopes hinge on this play.
Slutspelet hänger på en skör tråd.
EnglishThe procedure of discharging the budget is important and the legislative and supervisory activities of Parliament hinge upon it.
Förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet för budgeten är viktigt och parlamentets lagstiftande och övervakande aktiviteter bestäms helt av det.
EnglishOn the question of 'fair and unfair', the framework directive would hinge on a general clause prohibiting unfair commercial practices.
När det gäller frågan om ?skälig och oskälig? skulle ramdirektivet kunna centreras kring en generalklausul som förbjuder oskälig handelspraxis.
EnglishOn the question of 'fair and unfair ', the framework directive would hinge on a general clause prohibiting unfair commercial practices.
När det gäller frågan om? skälig och oskälig? skulle ramdirektivet kunna centreras kring en generalklausul som förbjuder oskälig handelspraxis.
EnglishI am specifically thinking about a prevention policy that will hinge on urban transport plans and on the development of clean technologies.
Jag tänker specifikt på en förebyggande politik som kommer att vara avhängig av trafikplaneringen i städerna och utvecklandet av rena tekniker.
EnglishAs defenders of the people of France, we will protect their interests, which hinge, among other things, on the rejection of Turkey’ s accession to Europe.
Som försvarare av Frankrikes folk kommer vi att skydda deras intressen, vilka bland annat är avhängiga av att Turkiets anslutning till EU förkastas.
EnglishWe have to admit that this is a political issue, but at the same time, we must not allow everything to hinge on the highly ambiguous concept of net balances.
Man måste erkänna att den här frågan har förts upp på en politisk nivå. Samtidigt får inte allting kretsa kring begreppet nettosaldon, som för övrigt är mycket tvetydigt.
EnglishWell then, opting to preserve unanimity in a 25-Member State Union may have very serious consequences, especially if the decisions hinge on economic or tax proposals.
Enhälliga beslut i ett EU som består av 25 medlemsstater riskerar att bli ett allvarligt problem, framför allt om det handlar om att fatta beslut i ekonomiska frågor eller skattefrågor.