"history" translation into Swedish

EN

"history" in Swedish

EN history
volume_up
{noun}

history (also: affair, show, story, tale)
volume_up
historia {comm. gen.}
As your colleague would say, the history of central and eastern Europe is our history.
Som er kollega skulle säga: centrala och östra Europas historia är vår historia.
Its history is intertwined inseparably with European history.
Dess historia är oskiljaktigt sammanflätad med Europas historia.
As Mrs Ojala said, it had a long history in the committee, an interesting history as well.
Som Ojala konstaterade, har den en lång historia inom utskottet, och därtill en intressant historia.
history
volume_up
historien {comm. gen.}
Everyone here will be familiar with the history of this particular application.
Alla närvarande känner till historien om denna specifika medlemskapsansökan.
The seeds of human rights violations lie in history, sometimes in distant history.
Fröet till kränkning av de mänskliga rättigheterna ligger i historien, ibland i den avlägsna historien.
The Treaty of Lisbon is just one moment in this history; it is just one stage in this history.
Lissabonfördraget är bara ett ögonblick i den historien, bara ett skede i den här historien.
history
volume_up
historik {comm. gen.}
History is a list of the pages you have previously visited.
Historik består av en lista med de sidor du redan har besökt.
Click View history in the info window to see a list of edits.
Klicka på Visa historik i informationsfönstret om du vill visa en lista över tidigare redigeringar.
Information about the Netscape global history
Information om Netscapes globala historik
history (also: narration, narrative, relation, report)
volume_up
berättelse {comm. gen.}
For family, I'm looking for recipes that genuflect to my own personal histories.
För familjen letar jag efter recept som ger vika åt mina egna personliga berättelser.

Synonyms (English) for "history":

history

Context sentences for "history" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr van Nistelrooij said we are writing communications history here this evening.
Lambert van Nistelrooij sade att vi i kväll skriver kommunikationshistoria här.
EnglishThe Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Republiken Moldavien är ett europeiskt land av historiska och geografiska skäl.
EnglishThrough its successes the European Union has changed the path of world history.
Europeiska unionen har ju genom sina framgångar vänt världshistorien i nya banor.
EnglishIf the community has edited a place, you can view the history of these edits.
Om gruppen har redigerat en plats kan du visa historiken över dessa redigeringar.
EnglishI wish to thank Mrs Palacio for her support throughout the history of this proposal.
Jag vill tacka fru Palacio för hennes stöd under behandlingen av detta förslag.
EnglishWe know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
Vi vet att suveräniteten har varit en viktig målsättning under historiens gång.
EnglishAfter Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
I Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
EnglishHowever, if you've cleared cache and cookies, the visited history is also cleared.
Om du har rensat cacheminnet och cookiesfilen, rensas också besökshistoriken
EnglishThree days ago, on 1 May, a new chapter was written in the history of Europe.
Den leder dock inte till att splittringarna inom vår kontinent fullständigt upphör.
English   Mr President, today we remember one of the worst industrial disasters in history.
   – Herr talman! Vi erinrar oss i dag en av historiens värsta industrikatastrofer.
English(EL) Mr President, the European Union is the most ambitious endeavour in history.
(EL) Herr talman! Europeiska unionen är historiens mest ambitiösa projekt.
English   – Madam President, the European Union is beginning a new stage in its history.
   – Fru talman! Europeiska unionen går nu in i ett nytt historiskt skede.
EnglishWe have been active in the region throughout its disastrous recent history.
Vi har varit aktiva i regionen under hela dess katastrofartade nutidshistoria.
EnglishThe European Union is the first experience of civilised globalisation in history.
Europeiska unionen är den första historiska erfarenheten av civiliserad globalisering.
EnglishHonourable Members, history has taught us that there is no freedom without security.
Ärade ledamöter! Det förflutna har lärt oss att frihet förutsätter säkerhet.
EnglishIt has helped to open a new chapter in the history of European Union success.
Det har bidragit till att inleda ett nytt kapitel i EU:s framgångshistoria.
EnglishWhy would the Italian Government make no attempt to reconsider its past history?
Varför vill den italienska regeringen inte ompröva sitt tidigare beslut?
EnglishThis conflict, as has been rightly emphasised, in fact has a history of over a century.
Det har med all rätt betonats att konfliktens rötter faktiskt är äldre än 100 år.
EnglishFinally, I will be voting in favour of the shared House of European History.
Jag kommer slutligen att rösta för det gemensamma Europeiska historiens hus.
EnglishThere are examples of these in the history of science which should serve as a warning.
Det finns exempel på detta i vetenskapshistorien som borde tjäna som varning.