"to hold on" translation into Swedish

EN

"to hold on" in Swedish

EN to hold on
volume_up
{verb}

to hold on (also: to await, to carry, to wait, to pass)
Now is not a good time to put the transatlantic financial services on hold.
Just nu är det inte lämpligt att låta de transatlantiska finansiella tjänsterna vänta.
We may be waiting so long that we are unable to hold our debate at all.
Vi kanske får vänta så länge att vi inte kan hålla debatten över huvud taget.
Ladies and gentlemen, hold your applause, please.
Damer och herrar, Vänta med att applådera, snälla.
to hold on (also: to abide, to delay, to dwell, to wait)
(PT) Mr President, the situation in Western Sahara is serious enough for Parliament to hold off on taking a position on this matter.
Situationen i Västsahara är för allvarlig för att parlamentet ska dröja med att inta en ståndpunkt i den här frågan.
to hold on (also: to cling)
to hold on
To rely on the strength of symbols, on either side, is to hold on to a myth.
Att stödja sig på symboler på båda sidor är att hålla sig fast vid myter.
to hold on (also: to cling)

Context sentences for "to hold on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere is no need to hold a summit in order to determine a strategy for Africa.
Man behöver inte hålla något toppmöte för att fastställa en strategi för Afrika.
EnglishThe OSCE also brings us closer to the states which hold the rotating chairmanship.
OSSE för oss också närmare de stater som innehar det roterande ordförandeskapet.
EnglishHowever, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
Det är dock av största vikt att vi fördömer angriparna och håller dem ansvariga.
EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Det är nu tid för handling och parlamentet är mycket besviket över detta stopp.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Jag tycker att det är synd och skam att vi måste föra en sådan debatt här i dag.
EnglishThe seven who do not hold on to power back home can then share jobs in Brussels.
De sju som inte kan fortsätta där hemma kan då dela på arbetstillfällena i Bryssel.
EnglishThe political interventionism of the European institutions is rapidly taking hold.
EU-institutionernas politiska interventionism utvecklas i galopperande hastighet.
EnglishThat is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
På så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
EnglishThe Services Directive is about how Europe is to hold its own in a globalised world.
Tjänstedirektivet handlar om hur Europa skall klara sig i en globaliserad värld.
EnglishHold down the Command key (Ctrl) while dragging the draw object to copy the object.
Om du håller ner Kommando Ctrl -tangenten när du drar ritobjektet kopieras det.
EnglishYou may well ask why I hold the accession prospects of those countries so dear.
Ni undrar kanske varför dessa länders anslutningsutsikter är en hjärtefråga för mig.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Men vi anser inte att problemen enbart har orsakats av marknadsliberaliseringen.
EnglishWe would not like to see any disagreement on budget amounts hold up ratification.
Vi vill inte se att meningsskiljaktigheter om budgetbelopp fördröjer ratificeringen.
EnglishTo select multiple cells, hold down the Command Ctrl key as you click each cell.
Det gör du genom att hålla ner Kommando Ctrl -tangenten medan du klickar på cellerna.
EnglishWe then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account' .
Vi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt" .
EnglishAnd to hold everyone's presents...... his sled would be bigger than an ocean liner.
Och om alla julklappar skulle få plats måste släden vara större än ett fartyg.
EnglishOn 8 and 9 May, we are going to hold the first Interparliamentary Forum here.
Den 8 – 9 maj kommer vi att hålla det första interparlamentariska forumet här.
EnglishThe country to hold the presidency is also offering to cooperate in this regard.
Ordförandelandet erbjuder också sin egen samarbetshjälp i detta sammanhang.
EnglishWe then proceeded to the vote and the words were: ' To hold the ECB to account '.
Vi fortsatte sedan till omröstning och ordalydelsen var: " Att göra ECB ansvarigt ".
EnglishIn this strategy, the educational component will hold a very important place.
I denna strategi kommer utbildningskomponenten att ha en mycket framträdande plats.