"household" translation into Swedish

EN

"household" in Swedish

EN household
volume_up
{noun}

household (also: establishment)
Every household must receive the message that is relevant to that particular household.
Varje hushåll måste få det budskap som är relevant för just det hushållet.
Maybe the price of a pizza for an average household once a year.
Kanske det är värt priset av en pizza per år för ett genomsnittligt hushåll.
Every household needs electricity and no one can run the risk of its non-availability.
Varje hushåll behöver elektricitet, och ingen får löpa risken att inte ha tillgång till den.

Synonyms (English) for "household":

household

Context sentences for "household" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishProof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
EnglishWhen Maastricht was ratified, some states distributed the Treaty to each household.
Vid ratificeringen av Maastricht delade vissa stater ut fördraget till varje familj.
EnglishIn some Member States as much as 90% of household waste ends up at landfill sites.
I vissa medlemsstater hamnar så mycket som 90 procent av hushållsavfallet på deponier.
EnglishArticle 1 should cover not only domestic work, but also household services.
Artikel 1 bör inte bara omfatta hushållsarbete, utan också hushållstjänster.
EnglishMost of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Merparten av detta är stora hushållsapparater samt IT- och telekommunikationsutrustning.
EnglishMoreover, in the long term, it will reduce the household expenses of European citizens.
På längre sikt kommer det dessutom att sänka hushållsutgifterna för EU:s medborgare.
EnglishThey work less, as household work is not acknowledged as legitimate work.
De arbetar mindre, eftersom hushållsarbete inte erkänns som legitimt arbete.
EnglishOn average only just under a third of household waste in Europe is recycled or composted.
I Europa återvinns eller komposteras bara knappt en tredjedel av hushållsavfallet.
EnglishHowever the only work they could get was in the household sector, as domestic servants.
Men det enda arbete de då kunde få var i hushållssektorn, som hembiträden.
EnglishReducing gas emissions from household waste is one of the unexploited opportunities.
Att minska gasutsläppen från hushållens avfall är en av de möjligheter som inte utnyttjats.
EnglishAs regards the social field, household budget surveys should be carried out more often.
När det gäller det sociala området borde hushållsbudgetundersökningarna genomföras oftare.
EnglishCertainly, a book is not a commodity like other household goods and appliances.
Men boken är inte en vara som vilket hushållsredskap som helst.
EnglishTherefore, we do not accept that incineration of unsorted household waste should receive aid.
Därför accepterar vi inte att förbränning av osorterat hushållsavfall skall ges stöd.
EnglishThe household economy deserves a more important role than the one currently allocated to it.
Hushållsekonomin förtjänar en mer framskjuten plats än den roll den för närvarande har.
EnglishIn a private household, the purchase of a new car is the largest investment, over a number of years.
I ett privathushåll är köpet av en ny bil den största investeringen på flera år.
EnglishThe line carried the telephone signals that would later make Bell a household name.
Vajern bar telefonsignalerna som skulle göra namnet Bell känt.
EnglishThe day the bill for a household's gas or electricity is expected is anticipated with dread.
Man väntar med fasa på den dag då hushållets gas- eller elektricitetsräkning beräknas komma.
EnglishWe were the first Western elected politicians to visit the royal household since the crisis.
Vi var de första valda politikerna från väst som besökte det kungliga hushållet sedan krisen.
EnglishI also fail to understand why it is necessary to tighten up regulations on the export of household waste.
Återigen reglerades denna fråga i direktivet från 1999 om deponering av avfall.
EnglishViolence against women does not only occur within the four walls of a domestic household.
Våldet mot kvinnor förekommer inte endast inom hemmets väggar.