"how" translation into Swedish

EN

"how" in Swedish

volume_up
how {adv.}
SV
volume_up
how {pron.}
SV
volume_up
how {conj.}
SV

EN how
volume_up
{adverb}

how
volume_up
hur {adv.}
How is it to be financed and how will it cooperate with the Member States?
Hur sker finansieringen och hur sker samarbetet med medlemsstaterna?
That is how grim the situation is; that is how urgent the need for change must be.
Det visar hur bister verkligheten är och hur brådskande behovet av förändring är.
I also have concerns about how they will be implemented and how they will be policed.
Jag är också bekymrad över hur de skall genomföras och hur de skall kontrolleras.
how
volume_up
vad {adv.}
How then would the special needs of people with disabilities be affected?
Vad skulle detta innebära för funktionshindrade människors särskilda behov?
Use this area to determine how the entries in the bibliography are to be sorted.
Ange här vad posterna i litteraturförteckningen ska sorteras efter.
It is on how such aims are to be reflected in the legislation that we differ.
Vad som skiljer oss åt är hur dessa målsättningar skall återspeglas i lagstiftningen.
how
volume_up
huru {adv.}

Context sentences for "how" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is how it should be, because it is the basis of our European Rhineland model.
Det är så det ska vara, för detta är grunden för vår europeiska Rhenlandsmodell.
EnglishAt the same time, regional advisory agencies do not have the know-how either.
Samtidigt saknar även regionala rådgivningsorgan rätt kunnande och erfarenheter.
EnglishThat's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
Det är så biologiskt alstrat ljus fungerar - de talar med de här kemiska orden.
EnglishHow did one Commissioner get a number of questions and another only one question?
Varför har en kommissionsledamot fått ett antal frågor och en annan bara en fråga?
EnglishThe European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
Europeiska centralbanken är en totalt oavhängig bank och det är så vi förstår den.
EnglishThat is how villages and towns try to hold on to substantial parts of their budgets.
På så sätt försöker byar och städer hålla fast vid stora delar av sina budgetar.
EnglishThis is how Europe can be made safer and the natural environment more habitable.
Det är på detta sätt Europa kan göras säkrare och den naturliga miljön mer beboelig.
EnglishThis is how we drive train travellers away to air travel for medium-long distances.
Det är så vi driver bort tågresenärerna till flygresor för medellånga sträckor.
EnglishThis is how European integration proceeds: in fits and starts and in small steps.
Det är så som den europeiska integrationen går vidare: sporadiskt och med små steg.
EnglishThat is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.
Det är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.
EnglishInformation about when and how to apply are posted on the University’s web-site.
Vilka datum och tillvägagångssätt som gäller kan man läsa om på vår hemsida.
EnglishAnd this is how people thought about creativity in the West for a really long time.
Så såg man på kreativitet i väst väldigt länge. ~~~ Men renässansen ändrade allt.
EnglishHow extensive should domestic measures be, compared with flexibility mechanisms?
I vilken mån skall de egna åtgärderna gälla, i vilken mån flexibilitetsmekanismerna?
EnglishMany firms which do this well take great care over how they treat their workers.
Väldigt många företag som det går bra för är ofta väldigt måna om sina arbetstagare.
EnglishWe all know how important he has been as an instigator of voluntary service.
Vi känner alla till hans betydelse som en initiativtagare till volontärtjänsten.
EnglishSo please come in Bali with high ambitions and try to help us as you know how to do.
Så kom till Bali med stora ambitioner och försök hjälpa oss, som ni är så bra på.
EnglishFinally, I want to give you an example of how the single market does not work.
Till sist vill jag ge er ett exempel på när den inre marknaden inte fungerar.
EnglishAccordingly, the root of the problem is different from how the rapporteur sees it.
Det verkliga problemet är således ett annat än det föredraganden förutsätter.
English. ~~~ But how about "no-talk Thursdays?"
Vi har alla hört om 'avslappnade fredagar' Jag vet inte om det förekommer längre.
EnglishMilosevic knows our weaknesses, but he does not know how determined we are.
Milosevic känner till våra svagheter, men han känner inte till vår beslutsamhet.