"immediate" translation into Swedish

EN

"immediate" in Swedish

EN immediate
volume_up
{adjective}

immediate (also: direct, live, through)
volume_up
direkt {adj.}
This means that immediate external advertising would not be compatible with the Statute.
Det betyder att ett direkt externt anbudsförfarande inte vore stadgeenligt.
This would have an immediate and deteriorating effect on maritime employment.
Detta skulle ha en direkt och försvagande effekt på sysselsättningen inom sjöfarten.
All this demonstrates how climate change has an immediate effect on health.
Allt detta visar hur klimatförändringarna direkt påverkar hälsan.
immediate (also: close, direct, extemporaneous, instant)
With the help of computer technology an immediate registration will go to the registrar.
Med datateknikens hjälp går en omedelbar registrering till den ansvarige.
That enables immediate compatibility if there is no agreement within two months.
Detta system medger omedelbar kompatibilitet om avtalet inte ingås inom två månader.
The voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
Den frivilliga pensionsfonden borde dessutom ha avskaffats med omedelbar verkan.
immediate
Adjustments are needed here, and they will occupy us in the immediate future.
Här behövs justeringar, och de kommer att hålla oss sysselsatta den närmaste framtiden.
I fear that we will not be able to leave Sudan in the immediate future.
Jag är rädd att vi inte kommer att kunna lämna Sudan inom den närmaste framtiden.
I believe we should first deal with the situation in our immediate vicinity.
Jag anser att vi först bör ta tag i situationen i vår närmaste omgivning.
immediate (also: prompt, pat)
It is clear that there should be an immediate release of these journalists.
Det är uppenbart att man omgående bör frige dessa journalister.
The safety of children demands immediate action by the Commission.
Barnens säkerhet kräver omgående insatser från kommissionen.
We expect the immediate legalisation of this state of affairs in budgetary legislation.
Vi förväntar oss att detta förhållande omgående ska stadfästas i budgetlagstiftningen.
immediate (also: imminent, impending, urgent)
This is not a just an immediate problem; it is a structural problem.
Det är inte bara ett överhängande problem. Det är ett strukturellt problem.
It will form part of this operation and be directed at the immediate situation of the refugees.
Detta belopp kommer att utgöra en del av detta ingrepp och inriktas på flyktingarnas överhängande situation.
Vad är den överhängande frågan?
immediate (also: instant, instantaneous)

Synonyms (English) for "immediate":

immediate

Context sentences for "immediate" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’s success.
Som närma granne ligger det i Slovakiens intresse att det går bra för Ukraina.
EnglishWe may face the same problem with Italy in the immediate or more distant future.
Vi kan få samma problem med Italien inom en snar eller mer avlägsen framtid.
EnglishIt is bordering on a humanitarian disaster and it requires immediate action.
Vi står på tröskeln till en humanitär katastrof som kräver omedelbara åtgärder.
EnglishThe report correctly identifies this area as one meriting immediate action.
Betänkandet beskriver korrekt detta område som förtjänt av omedelbara åtgärder.
EnglishThe Commission has called for an immediate and full explanation of the facts.
Kommissionen kräver ett ofördröjligt och omfattande klargörande av sakförhållandet.
EnglishThe response to such situations must not be silence, but immediate action.
Vi får inte bemöta sådana situationer med tystnad, utan med omedelbara åtgärder.
EnglishThis is going to have immediate and tangible fiscal consequences in the Member States.
Detta kommer att få direkta och påtagliga budgetkonsekvenser i medlemsstaterna.
EnglishWe see the regulation as an instrument for immediate action in this sense.
Vi ser förordningen som ett instrument för omedelbara åtgärder i denna mening.
EnglishCivil protection can only cover the first, immediate stage of an emergency.
Räddningstjänst kan endast täcka det första, akuta stadiet i en nödsituation.
EnglishWhat immediate representations will it make to the Turkish authorities?
Vilka omedelbara åtgärder tänker rådet vidta gentemot de turkiska myndigheterna?
EnglishThere is the immediate question of how we can extricate ourselves from this crisis.
Till att börja med har vi frågan om hur vi ska kunna ta oss ur denna kris.
EnglishImmediate action must be taken unless we want to pay an even higher price tomorrow.
Vi måste agera genast om vi inte vill betala ett ännu högre pris i morgon.
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Eftersom det inte finns någon akut tidsfrist bör vi gå vidare med det på ett rimligt sätt.
EnglishWe must first come up with an immediate response to the financial disruptions.
Först och främst måste vi reagera snabbt på de finansiella störningarna.
EnglishIt is no longer enough to educate for the immediate needs of the workplace.
Det räcker inte längre att utbilda för arbetsplatsernas just in time-behov.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
Förutom strategiska åtgärder krävs en ökning av det omedelbara biståndet.
EnglishThey are also to be found in our immediate neighbourhood: Belarus, Syria, Egypt and Libya.
De finns också i vår omedelbara närhet: Vitryssland, Syrien, Egypten och Libyen.
EnglishFor the time being, I am focussing more on immediate, urgent responses to the crisis.
För närvarande fokuserar jag mer på omedelbara, brådskande svar på krisen.
EnglishWe therefore expect both the Council and the Commission to undertake immediate measures.
Vi förväntar oss därför att både rådet och kommissionen vidtar omedelbara åtgärder.
EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Detta antyder att det inte finns något akut behov av att sänka den nuvarande åldersgränsen.