"important" translation into Swedish

EN

"important" in Swedish

EN important
volume_up
{adjective}

important
We need to distinguish more between what is important and what is less important.
Vi måste skilja mer på vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.
Of course, that is important but it is also very important to have the will of the majority.
Detta är naturligtvis viktigt, men det är också viktigt att ha majoriteten med sig.
It is important for small companies, and it is especially important for small countries.
Det är viktigt för små företag, och det är viktigt särskilt för små länder.
important (also: bumptious, consequential, crucial, great)
volume_up
viktig {adj.}
That is an important act of solidarity, and an important point of departure.
Det är en viktig solidaritetshandling, och en viktig utgångspunkt.
Turkey is an important neighbour, an important, respected NATO partner.
Turkiet är en viktig granne och en viktig och respekterad Nato-partner.
It is important firstly because our wine growers are important.
Det visar hur viktig den är, jag skulle t.o.m. vilja säga dubbelt viktig.
By comparison with the Maastricht Treaty, important advances have been made.
I förhållande till Maastrichtfördraget är de framsteg som gjorts betydande.
VAT is an important component of the Community budget revenues.
Mervärdesskatten utgör en betydande andel av gemenskapsbudgetens inkomster.
A significant number of them are also systemically important groups.
Ett betydande antal av dem är också systemtekniskt viktiga grupper.
Mr President, this important report highlights an important potential for Europe.
Detta viktiga betänkande belyser en betydelsefull möjlighet för Europa.
One very important precondition is cooperation between Member States.
En betydelsefull förutsättning är samarbete mellan medlemsstaterna.
This is an important simplification of Community law on the subject.
Detta är en betydelsefull förenkling av gemenskapslagstiftningen i detta ämne.
The ECSC's resources have been used to finance important research.
Med EKSG: s medel har man finansierat en väsentlig forskningsverksamhet.
Another important point relates to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products in London.
Ytterligare en väsentlig punkt gäller Europeiska läkemedelsmyndigheten i London.
I would like to thank Mrs Swiebel for making this such an important part of the report.
Jag vill tacka Swiebel för att detta gjorts till en så väsentlig del av betänkandet.
important (also: anxious, desirable, eager, urgent)
Finally, the discussion on trafficking in women and people is important and a matter of urgency.
Slutligen, diskussionen om kvinnohandel och människohandel är viktig och angelägen.
Road safety is a very important responsibility.
Vägsäkerhet är en mycket angelägen uppgift.
At this moment in time, distortions of competition as a result of tax aids are more important.
En angelägen fråga i dag är snedvridningar av konkurrensen på grund av skattestöd.
important (also: assuming)

Synonyms (English) for "important":

important

Context sentences for "important" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
Jag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
EnglishThis is where the story of social justice begins and both stories are important.
Det är här kapitlet om social rättvisa börjar, och båda kapitlen är lika viktiga.
EnglishThe Helsinki Process has contributed to important historical changes in Europe.
Helsingforsprocessen har bidragit till viktiga historiska förändringar i Europa.
EnglishNo less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
Lika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.
EnglishIt is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
Det är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishI will now proceed to set out the most important consequences of this compromise.
Jag ska nu gå över till att belysa de viktigaste resultaten av denna kompromiss.
EnglishBees are very important creatures, as without them we would have no pollination.
Bin är mycket viktiga varelser, för utan dem skulle vi inte ha någon pollinering.
EnglishThe scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Möjligheterna att ingripa är lika viktiga som det utvidgade mandatet för unionen.
EnglishFor instance, tourism and recreation can be important drivers of rural economies.
Exempelvis kan turism och rekreation vara viktiga pådrivare av rurala ekonomier.
EnglishOne of the most important recommendations of CARS 21 is an integrated approach.
En av de viktigaste rekommendationerna i CARS 21 är den om en integrerad metod.
EnglishWe believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
Vi håller med Gunnar Hökmark om att vi även måste ha förtroende för marknaden.
EnglishIt does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
Det skadar inte att vi påminner oss själva hur viktiga dessa fiskeridebatter är.
EnglishIt is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
Särskilt betydelsefullt är att direktivet omfattar alla diskrimineringsgrunder.
EnglishOther questions, such as on gas and energy, will certainly be important points.
Andra frågor, såsom gas och energi, kommer säkerligen att vara viktiga punkter.
EnglishHowever, we have decided that the most important principle is representativeness.
Vi har emellertid beslutat att den viktigaste principen är representativiteten.
EnglishPolicy is extremely important in this field, for example in the case of Darfur.
Politiska principer är av yttersta vikt på detta område, t.ex. i fallet Darfur.
EnglishToday, the more important element of choice and political will has been added.
I dag har viktigare inslag tillkommit, nämligen valmöjlighet och politisk vilja.
EnglishBut there is plenty of other important work to be done over the next six months.
Men det finns många andra saker som behöver göras under de kommande sex månaderna.
EnglishThis is probably the most important element in this amended set of provisions.
Detta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.