"to improve" translation into Swedish

EN

"to improve" in Swedish

EN to improve
volume_up
[improved|improved] {verb}

1. general

We have improved, can improve and will improve the accounts.
Vi har förbättrat, kan förbättra och kommer att förbättra räkenskaperna.
I welcome the Commission's efforts to improve the functioning of the fund.
Jag välkomnar kommissionens initiativ för att förbättra fondens funktionssätt.
The Commission believes these amendments will improve the text of the proposal.
Kommissionen anser att dessa ändringsförslag kommer att förbättra förslagets text.
to improve (also: to increase, to perfect)
A key element for her has always been to develop and improve her specialty.
En viktig del har hela tiden varit att utvecklas och förkovra sig i sin specialitet.
For various reasons, you may need to wait and there will always be new opportunities if you are eager to improve yourselves and do further studies.
Av olika skäl kan man behöva vänta och det kommer alltid nya möjligheter om man är sugen på att förkovra sig och vidareutbilda sig.

2. "property"

to improve
volume_up
öka värdet på {vb} (egendom)
(PT) Certification mechanisms could constitute a contribution to increasing the value of farmers' work, improving their income and promoting quality and food safety.
(PT) Certifieringsmekanismer skulle kunna bidra till att öka värdet jordbrukarnas arbete, förbättra deras inkomster och främja kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Context sentences for "to improve" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, we believe that some of the proposed amendments do not improve it.
Tyvärr anser vi att några av de föreslagna ändringsförslagen inte förbättrar den.
EnglishWe must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.
Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
De förbättrar också mödrahälsan om de kombineras med tillräcklig sexualkunskap.
EnglishNeedless to say, the Greens will support all amendments to improve the proposal.
Naturligtvis kommer De Gröna att stödja alla ändringsförslag om förbättring av det.
EnglishDo we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
Behövs den alltså förbättras ytterligare, som somliga av våra kolleger föreslår?
EnglishWe appreciate the drive to improve consumers' rights in the internal market.
Vi uppskattar satsningen på ett förbättrat konsumentskydd på den inre marknaden.
EnglishIt is slowly coming into place, but it is quite clear that things need to improve.
Bitarna faller långsamt på plats men det är tydligt att det behövs en förbättring.
EnglishWe are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
På detta område ser vi en framgång i Europa, dvs. att finanserna börjar bli bättre.
EnglishI should like to say that we are working to improve safety on European roads.
Reinhard Rack själv påpekade detta under sitt anförande vid andra behandlingen.
EnglishThe Union must show them too that it seriously intends to improve public health.
Unionen måste visa även dem att den strävar efter att på allvar befrämja folkhälsan.
EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Förändringarna gjorde att systemets tillgänglighet och hastighet kunde förbättras.
EnglishRecent events confirm the need to improve the European Union's response to crises.
Den senaste tidens händelser bekräftar att EU:s krisrespons måste förbättras.
EnglishWe have to react to non-conventional threats and to improve the detection of threats.
Vi måste reagera mot icke-konventionella hot och bli bättre på att upptäcka hot.
EnglishOn the question of health risks, a lot can be done to improve health and safety.
I fråga om hälsoriskerna kan mycket göras för att hälsa och säkerhet skall förbättras.
EnglishLabelling will also help to improve public health in general and the environment.
Märkningen kommer också att leda till stärkning av folkhälsan över lag och för miljön.
EnglishThis, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
Varje åtgärd som främjar ett företagsvänligt klimat har stöd från vår grupp.
EnglishWe, therefore, have reason to hope that the situation will gradually improve.
Vi har därför anledning att tro att situationen kommer att förbättras steg för steg.
EnglishWe need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
Vi är tvungna att röja upp i de gamla ärendena, annars blir det aldrig bättre.
EnglishExploiting these matters for political ends does nothing to improve the situation.
Den politiska exploateringen av dessa affärer förbättrar inte situationen.
EnglishThey send students to learn from what we are doing, go back and improve it.
De skickar studenter som skall lära sig det vi gör, de åker hem och förbättrar det.