"improvement" translation into Swedish

EN

"improvement" in Swedish

EN improvement
volume_up
{noun}

improvement (also: advancement, amelioration, boost, correction)
volume_up
förbättring {comm. gen.}
We not only see scope for improvement, we also see the for improvement.
Vi ser inte bara utrymme för förbättring, utan även ett av förbättring.
At the same time, the European Parliament emphasised the need for improvement.
Samtidigt betonade Europaparlamentet att en förbättring var nödvändig.
The improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
improvement (also: clearing, dawn, change for the better)
volume_up
ljusning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "improvement":

improvement

Context sentences for "improvement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the improvement of inter-Korean relations requires our assistance, too.
Vårt stöd krävs dock också för att förbindelserna inom Korea ska kunna förbättras.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
De gröna vill se omfattande förbättringar av detta betänkande innan det godkänns.
EnglishHow can we ensure improvement of the management of implementing organisations?
Hur kan vi garantera att genomförandeorganisationernas förvaltning förbättras?
EnglishSubject: Improvement of quality, availability and financing of long-term care
Angående: Förbättrad kvalitet, tillgänglighet och finansiering av långtidsvård
EnglishThis is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
Det handlar för vår del också om en läroprocess, en ständig förbättringsprocess.
EnglishEven within the Member States, there is definitely still room for improvement here.
Även inom medlemsstaterna finns det definitivt utrymme för förbättringar här.
EnglishWe will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
Vi måste arbeta ytterligare med förbättringen av systemen för insättningsgarantier.
EnglishMr Medvedev said in Berlin that he wants to see an improvement in relations.
President Medvedev sa i Berlin att han vill att förbindelserna ska förbättras.
EnglishThe entire student body was utterly grateful for the improvement in their grades.?
Hela studentkåren var oänderligt tacksamma för förbättringen av deras betyg.
EnglishIt is clear that there is much room for improvement, certainly at European level.
Det är tydligt att det finns utrymme för förbättringar, inte minst på europeisk nivå.
EnglishIt bodes extremely ill for the improvement of law-making for that to be the case.
Det bådar verkligen inte gott för förbättringen av lagstiftningen om detta är fallet.
EnglishDoes the improvement in the average apply to both petrol and diesel-powered vehicles?
Avser det förbättrade genomsnittet såväl bensindrivna som dieseldrivna fordon?
EnglishIt appears that there are people who do not stand to gain from improvement.
Det finns uppenbarligen människor som inte är intresserade av några förbättringar.
EnglishYes, we have plenty of room for improvement and we have to discuss this thoroughly.
Ja, det finns stort utrymme för förbättringar och vi måste diskutera detta ingående.
EnglishIf in practice we find it is no improvement, I can assure you we will revise them.
Om vi ser att det i praktiken inte förbättrar vårt arbete, kommer vi att se över det.
EnglishThe common position is a definite improvement on the Commission's proposal.
Den gemensamma ståndpunkten har tvivelsutan förbättrat kommissionens förslag.
EnglishThe result of his efforts has been improvement in the Commission's proposal.
Resultatet av hans ansträngningar har blivit förbättringar av kommissionens förslag.
EnglishThere are three points in this report which I believe are in need of improvement.
Det finns tre punkter i detta betänkande som jag anser måste förbättras.
EnglishA year and a half later, all this activity has brought no real improvement.
Denna upprördhet har knappast förbättrat något, ett och ett halvt år senare.
EnglishCommunity data on health and safety at work reveal a general trend towards improvement.
Gemenskapens uppgifter om arbetsmiljön pekar på en allmänt förbättrad tendens.