"in a while" translation into Swedish

EN

"in a while" in Swedish

EN in a while
volume_up
[example]

in a while
I can well imagine that the Commission will also have something to say about this when you, Mr Dimas, are able to speak again in a little while.
Jag kan mycket väl föreställa mig att kommissionen också har ett och annat att säga om detta när ni, herr Dimas, får tala igen om en stund.
A majority of them have been repatriated to their countries but a few thousand are still there and I will come back to them in a little while.
En majoritet av dem har återvänt till sina hemländer, men några tusental finns fortfarande här och jag kommer att komma tillbaka till dem om en stund.

Similar translations for "in a while" in Swedish

in adjective
in preposition
A noun
A adjective
Swedish
a article
while noun
Swedish
while conjunction
to while verb
Swedish

Context sentences for "in a while" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey also have to be punished by the authorities, while the perpetrators go free.
Sen ska man dessutom straffas av myndigheterna, samtidigt som förövarna går fria.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU:s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
EnglishSo I would like to invite you, also, for a while, to the Himalayas themselves.
Så jag skulle vilja bjuda in er också, för en liten stund, till själva Himalaya.
EnglishMy first proposal concerns the EU budget, which was discussed a short while ago.
Mitt första förslag gäller EU: s budget, som diskuterades för en liten stund sedan.
EnglishThe economic and democratic criteria, however, while necessary, are not enough.
Men de ekonomiska eller demokratiska kriterier som krävs är inte tillräckliga.
EnglishThe situation where farmers pay tax while financiers do not is not acceptable.
En situation där jordbrukare betalar skatt men inte finansmän är inte acceptabel.
EnglishSome Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.
Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.
EnglishThis has been on the back burner for a long while, and there is a reason for that.
Denna fråga har legat obehandlad under lång tid och det finns skäl till detta.
EnglishWhile largely agreeing with the report, I would like to comment on two points.
Jag stöder i stor utsträckning betänkandet men vill dock säga något om två frågor.
EnglishWhile on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
När jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
EnglishWe have a responsibility today to act now to do what we can while we are here.
Vi har ett ansvar i dag att handla nu för att göra vad vi kan medan vi är här.
EnglishOnly eight members of the Russian Duma voted against, while 416 were in favour.
Endast åtta medlemmar av den ryska duman röstade emot, medan 416 röstade för.
EnglishWhile we invest a great deal, the results are sometimes far from satisfactory.
Trots vi investerar åtskilligt är resultaten ibland långt ifrån tillfredställande.
EnglishI was thinking about this yesterday while on the plane from Rome to Brussels.
Jag tänkte på detta i går, när jag var på väg hit med flyg från Rom till Bryssel.
EnglishUse this option to update the links only on request while loading a document.
Med detta alternativ uppdateras länkar bara på begäran när ett dokument laddas.
EnglishPress the Shift key while dragging to create a square instead of a rectangle.
Om Du vill skapa en kvadrat håller Du ned skifttangenten samtidigt som Du drar.
EnglishMr President, another ten emigrants drowned yesterday while trying to reach Italy.
Herr talman! Igår drunknade ytterligare tio immigranter då de försökte nå Italien.
EnglishWhile we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
När vi var i Uzbekistan träffade vi också den brittiske ambassadören Craig Murray.
EnglishThey must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago.
De skall inte blandas ihop, vilket Goodwill gjorde för en liten stund sedan.
EnglishWhy can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
Varför kan man subventionera ett fartyg på 12 meter och inte ett fartyg på 13 meter?