"in accordance with" translation into Swedish

EN

"in accordance with" in Swedish

EN in accordance with
volume_up

in accordance with
In accordance with a judicial, administrative or purely arbitrary decision?
I enlighet med ett rättsligt, administrativt eller fullkomligt godtyckligt beslut?
This is in accordance with the regulations of the World Trade Organisation.
Detta är i enlighet med Världshandelsorganisationens regler.
This investigation should be in accordance with international standards.
Utredningen ska genomföras i enlighet med internationella standarder.

Similar translations for "in accordance with" in Swedish

in adjective
in preposition
accordance noun
accord noun
with preposition
Swedish

Context sentences for "in accordance with" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
Fru Müller! Ni har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
EnglishIn accordance with the present rules, we can no longer fund these organisations.
Enligt gällande regler kan vi inte längre finansiera dessa organisationer.
EnglishIn accordance with the agenda, the debate on Mr Prodi' s statement continues.
Nästa punkt på föredragningslistan är den fortsatta debatten om uttalandet av Prodi.
English   Mr Brok and Mr Cohn-Bendit, we must work in accordance with our Rules of Procedure.
   – Herr Brok och herr Cohn-Bendit! Vi måste arbeta enligt vår arbetsordning.
EnglishSuch experiences are not in accordance with our view of the EU as a union of values.
Detta överrensstämmer inte med vår uppfattning av EU som en värderingsunion.
EnglishIn accordance with the agenda, the debate on Mr Prodi's statement continues.
Nästa punkt på föredragningslistan är den fortsatta debatten om uttalandet av Prodi.
EnglishIs President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
Är president Lukasjenkos ankomst förenlig med de värderingar vi står för?
EnglishHowever, in accordance with the Rules, I must now continue with the next question.
Men jag är enligt arbetsordningen tvungen att fortsätta med frågestunden.
EnglishI insist that a vote be taken on this annex now in accordance with procedure.
Jag kräver att vi röstar om denna bilaga, så som det krävs av förfarandet.
EnglishAisha was punished, in accordance with Islamic law, for the rape inflicted on her.
Enligt islamsk lag bestraffades Aisha för den våldtäkt hon utsattes för.
EnglishBut a third party cannot verify this in accordance with scientific principles.
Tredje man kan emellertid inte kontrollera detta på grundval av vetenskapliga kriterier.
EnglishAll this is taking place in accordance with the timetable we discussed a year ago.
Allt detta sker efter den tidtabell som vi diskuterade för ett år sedan.
EnglishThis Parliament was then consulted again in accordance with the provisions of Amsterdam.
Sedan rådfrågades parlamentet igen beträffande bestämmelserna i Amsterdamfördraget.
EnglishThen we will be acting in accordance with priorities and our own philosophy.
Då handlar vi i rätt ordning och genomför vår egen filosofi på rätt sätt.
EnglishI have received six draft resolutions in accordance with Article 37 paragraph 2.
Enligt artikel 37, stycke 2, har jag erhållit sex resolutionsförslag.
EnglishIt is in accordance with the forecasts, economic considerations and outlooks.
Den överensstämmer med prognoser, ekonomiska överväganden och utsikter.
EnglishThat is completely in accordance with the framework agreement between our two institutions.
Detta är helt i överensstämmelse med ramavtalet mellan våra båda institutioner.
EnglishI have received six draft resolutions in accordance with Article 37 paragraph 2 .
Enligt artikel 37, stycke 2, har jag erhållit sex resolutionsförslag.
EnglishHe must leave the Congo in accordance with the international agreements in Lusaka.
Han måste lämna Kongo på grund av de internationella avtalen i Lusaka.
EnglishIn accordance with the Rules of Procedure, there is one speech in favour and one against.
Enligt arbetsordningen ska det vara ett anförande för och ett emot förslaget.