"in addition" translation into Swedish

EN

"in addition" in Swedish

EN in addition
volume_up
{adverb}

in addition (also: additionally, also, besides, further)
In addition, I hope that the principle of subsidiarity will at last be implemented.
Dessutom hoppas jag att subsidiaritetsprincipen äntligen kommer att genomföras.
In addition accelerated financing leads to considerable savings in interest.
Dessutom leder denna påskyndade finansiering till avsevärda räntebesparingar.
In addition, the programme must be tailored to the situation in the sector or sectors.
Dessutom måste programmet anpassas till situationen i sektorn eller sektorerna.
in addition (also: too, in addition to, therewith, therto)
In addition, visualisation, which lies reasonably close to automatic control engineering.
Och därtill visualiseringen, som ändå ligger hyfsat nära reglertekniken.
In addition, more procedures will become part of Community competence.
Därtill kommer fler förfaranden att omfattas av gemenskapens behörighet.
It is women and girls who, in addition, are exposed to special forms of atrocity.
Det är kvinnor och flickor som därtill utsätts för speciella former av angrepp.
in addition (also: in addition to)
In addition, we wanted to develop the Union's common foreign and security policy.
Därutöver ville vi utveckla unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.
In addition, regional disparities are growing in many Member States.
Därutöver tillspetsas allt mer de regionala skillnaderna i många medlemsländer.
In addition, we wanted to develop the Union' s common foreign and security policy.
Därutöver ville vi utveckla unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Similar translations for "in addition" in Swedish

in adjective
in preposition
addition noun

Context sentences for "in addition" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishWe should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
EnglishIn addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
Kommissionen har för övrigt exklusiva befogenheter när det gäller statligt stöd.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
För övrigt kan investeringar i utvecklingsländer spela en avgörande roll här.
EnglishFour amendments have been voted which are in addition to what the committee voted.
Man har röstat fram fyra ändringsförslag utöver dem som utskottet röstade fram.
EnglishIn addition to improving efficiency, there is a need for other transport models.
Förutom att förbättra effektiviteten finns det ett behov av andra transportmodeller.
EnglishYou can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Du kan placera upp till tre annonsenheter på en sida (utöver tre länkenheter).
EnglishIn addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
Och Österrike insände den vetenskapliga motiveringen för att tillämpa artikel 16.
EnglishI would like to comment on another point in addition to what we have already heard.
Jag vill komplettera med en annan aspekt än till det som hittills sagts i frågan.
EnglishThen there are, in addition to the citizens, the businesses that create the jobs.
Sedan har vi, vid sidan om medborgarna, företagen, som skapar sysselsättning.
EnglishThe European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
EU:s miljömärke är avsett för alla produkter och är ett mycket välkommet tillskott.
English- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
- Alla verkade anse att ändringsförslaget med kompletteringen omfattar hela texten.
EnglishIn addition, I fail to see how they could be detrimental to the European Parliament.
Jag kan för övrigt inte förstå hur de kan vara skadliga för Europaparlamentet.
English. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.
föredragande. - (EN) Herr talman! Jag tycker inte att det kan tas som ett tillägg.
EnglishThe addition of fine, high-flown words often just ends up meaning nothing.
Att lägga till vackra högtflygande ord brukar sluta med att ingenting blir sagt.
EnglishIn addition, there is a willingness to retain the special nature of the relationship.
Det finns också en vilja att behålla dessa förbindelser på en privilegierad nivå.
EnglishIn addition, we would also like to see more transparency about the end beneficiaries.
Vi vill också ha en större öppenhet när det gäller de slutliga stödmottagarna.
EnglishThis situation is made worse by the addition of the A74 motorway to the existing A73.
Denna situation förvärras av att motorvägen A74 läggs till den befintliga A73.
EnglishI recommend that the Regulation be approved without addition or amendment.
Jag rekommenderar att förordningen godkänns utan tillägg eller ändringsförslag.
EnglishConsider, in addition, technology, information technology and the different cultures.
Tänk också på tekniken, informationsteknologi och tänk på de olika kulturerna.