"in spite of" translation into Swedish

EN

"in spite of" in Swedish

SV

EN in spite of
volume_up
[example]

in spite of (also: for)
volume_up
trots {prp.}
The Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Det koreanska hotet har fortsatt, trots det kontraktsrelaterade driftsstödet.
This cooperation produced an excellent result, in spite of some misgivings.
Detta samarbete ledde trots tvivlen till ett enastående resultat.
In spite of that, the Council decisions in this field are disappointing.
Trots detta är rådets beslut på detta område i objektiva termer en besvikelse.

Similar translations for "in spite of" in Swedish

in adjective
in preposition
spite noun
to spite verb
of preposition

Context sentences for "in spite of" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn spite of all this, the Commission sees no need to take decisive remedial action.
Kommissionen menar ändå inte att det är nödvändigt med kännbara konsekvenser.
EnglishMany companies use child labour in spite of the relevant legal restrictions.
Många företag använder sig av barnarbete i strid mot rättsliga restriktioner.
EnglishIn spite of everything, however, I believe that Romania is well on the way.
De skall vara stolta över sina framgångar i utvidgningsprocessen för Rumänien.
EnglishWhat makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
Det som gör mig optimistisk är väl att vi ändå känner någon slags konsensus.
EnglishThis option allows you to open the query in the Design View in spite of missing elements.
Med detta alternativ öppnas sökningen i utkastvyn fastän vissa element saknas.
EnglishGreen entries do match the filter but in spite of this cannot be accepted or rejected.
De gröna posterna motsvarar visserligen filtret men kan ändå inte accepteras eller avslås.
EnglishThe opposition, in spite of growing support among the people, gained only one seat.
I Uzbekistan kunde inte den lagliga oppositionen delta i parlamentsvalet den 26 december 2004.
EnglishOtherwise, in spite of us, there really will be hard times ahead for our tobacco growers.
I annat fall kommer detta, mot vår vilja, att innebära svåra tider för våra tobaksodlare.
EnglishIn spite of this, we decided to support the report in the final vote.
Vi beslutade oss ändå för att stödja betänkandet vid slutomröstningen.
EnglishProgress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
Framgången skedde undermåligt socialt skydd, inte tack vare.
EnglishHe said this in spite of knowing better, because they cannot take on work.
Detta mot bättre vetande, eftersom de inte kunde ta emot arbete.
EnglishThis is a disappointing result, but, in spite of that, I should like to thank everyone involved.
Det här är ett nedslående resultat, men jag vill ändå tacka alla berörda.
EnglishFinally, we must fight the disease in conjunction with the farming communities, not in spite of them.
Slutligen måste vi bekämpa sjukdomen tillsammans med jordbrukssamhällena, inte mot dem.
EnglishIn spite of that, creativity and flexibility must not interfere with the need for transparency and honesty.
Kreativiteten och flexibiliteten får dock inte försämra öppenheten och ärligheten.
EnglishIn spite of all this, the whole thing can be seen from another viewpoint.
Allt detta kan naturligtvis ses ur ett annat perspektiv.
EnglishIn spite of that, the report contains a host of proposals for a tourism policy at EU level.
- ett särskilt utbildningsnät för turismrelaterad kompetens
EnglishAfter hearing his contribution, however, I am, in spite of everything, a little less certain of that.
Efter att ha hört kommissionär Liikanens föredragning är jag dock inte lika säker på detta.
EnglishIn spite of it, some Members expressed their disagreement with this solution.
Återigen är detta en rättvis och korrekt princip.
EnglishThis is to be welcomed, in spite of the problems which this process of course also entails.
Detta är bra, oaktat de problem som självklart finns.
EnglishIndeed, Sinn Féin, by its continued integral link with the IRA, is just as guilty, in spite of its claims.
Jag vill uppmana parlamentet att stödja den gemensamma resolutionen.