"to incite" translation into Swedish

EN

"to incite" in Swedish

EN to incite
volume_up
[incited|incited] {verb}

Staying on is a fresh provocation that continues to incite protests.
Att stanna kvar är en fräck provokation som fortsätter att väcka protester.
This fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Detta faktum är i sig tillräckligt för att väcka oss till nödvändig insikt och för att minska den likgiltighet vi hittills har gett uttryck för.
This will improve cooperation, especially with the national parliaments, and the debate will gain maximum publicity and incite the interest of European citizens.
Detta skulle förbättra samarbetet, särskilt med de nationella parlamenten, och debatten skulle få maximal publicitet och väcka de europeiska medborgarnas intresse.
It would not be in anybody’s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Det ligger inte i någons intresse att påbörja en ny kostsam kapprustning och framkalla nya hot.
But to generalise and incite aggressive, negative feelings against all of them, including through false media reports, is not acceptable.
Men att generalisera och framkalla aggressiva, negativa känslor mot alla romer, exempelvis genom falska rapporter i media, är inte acceptabelt.
This is why we need to denounce again any attempt to incite hatred and advocate violence towards any minority group, including on grounds of sex or sexual orientation.
Av denna anledning måste vi återigen fördöma varje försök att framkalla hat eller att förespråka våld mot minoritetsgrupper, bland annat på grundval av kön eller sexuell läggning.
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hu Jia arresterades med förevändningen att han hade försökt driva andra till att kullkasta den kinesiska regeringen.
The resolution has already been cited with the aim of inciting violence against my nation and against the radio station in question, which also has non-Catholic listeners.
Resolutionen har redan citerats i syfte att sporra till våld mot min nation och mot ifrågavarande radiostation, som även har icke-katolska lyssnare.
to incite (also: to instigate, to plot, to provoke)
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
Vi uppmanar den togolesiska regeringen att gripa dem som medverkade till att anstifta våldsamheterna.

Context sentences for "to incite" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Vi måste gå längre och stimulera våra regeringar att verkligen bli européer fullt ut.
English   Madam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.
   – Fru talman! Det är ovanligt att ett förslag till direktiv utlöser så heta känslor.
EnglishIn any case, Mr President, the Council's conclusions do not exactly incite optimism.
I alla händelser väcker rådets slutsatser inte direkt optimism.
EnglishThe fight against terrorism, and against those who incite it, is clearly a necessity.
Kampen mot terrorismen och mot dem som frambringar den är klart och tydligt en tvingande nödvändighet.
EnglishI have in mind content likely to deprave, to incite hatred or to promote criminal behaviour.
Jag tänker på innehåll som sannolikt fördärvar, framkallar hat eller främjar brottsligt beteende.
EnglishHowever, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
Men låt oss inte bli hysteriska eller sprida panik i onödan.
EnglishOf course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Naturligtvis vill vi skydda barn från reklam som eggar till bland annat våld och sexism.
EnglishFreedom and independence incite nations into action.
Jag gratulerar dessa nationer till detta. Frihet och självständighet aktiverar stater.
EnglishThat is why we must immediately take action against everything that may incite young people to drink alcohol.
Därför måste vi redan i dag ge oss på allt det som kan få ungdomarna att dricka alkohol.
EnglishNot only is it not accepted; if it is proceeded with, it will incite more Le Pens.
Men det är inte bara så att den inte godtas. Om man fortsätter med den på detta vis provocerar den fram nya Le Pens.
EnglishTherefore, behaviour will be penalised only if it could incite to violence or hatred towards a group of people.
Därför kriminaliseras beteenden enbart om de kan uppvigla till våld eller hat mot en viss folkgrupp.
EnglishThey have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
De är skyldiga att undersöka rasistiska attacker och att straffa dem som uppmanar till eller begår sådana.
EnglishThe distress of the Sahrawi people should in no way be exploited to incite further acts of violence.
Den svåra situationen för det sahariska folket får inte under några omständigheter utnyttjas på ett sätt som kan utlösa ytterligare våldshandlingar.
EnglishHe did formulate the obvious message that his government has the right to know what sections of the Islamic community support, or incite, violence.
Religionsfriheten kan aldrig tas som intäkt för att undergräva vårt europeiska samhälle här på europeisk mark.
EnglishIt is therefore regrettable that even prominent people in Europe have recently made statements that incite hatred and violence.
Det är därför beklagligt att också framstående personer i Europa på senaste tiden har gjort uttalanden som framkallar hat och våld.
EnglishTerrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
Terroristgrupperna måste förbjudas, och de som begår våldshandlingar, sporrar till terrorism eller bistår terrorister måste angripas.
EnglishI welcome, therefore, EU countries working together to define and inflict heavy criminal penalties on those who incite terrorism.
Jag välkomnar därför samarbete mellan EU-länderna för att identifiera dem som ligger bakom terrorism och utdöma hårda straffpåföljder för dem.
EnglishIt is not perfect, of course, but at least it pays attention to the problem of Islamists who incite to violence and call Muslims to jihad.
Det är givetvis inte fulländat, men det tar åtminstone upp problemet med islamister som främjar våld och uppmanar muslimer till jihad.
EnglishI hope, moreover, that the advocates of peace and dialogue will ultimately succeed in prevailing over those that incite to violence and hatred.
Jag hoppas också att anhängarna för fred och dialog en dag skall kunna segra över dem som förordar våld och som uppmanar till hat.
EnglishAccordingly, the British Government will deport those who call for holy war, who incite violence and who gloss over acts of terror.
Den brittiska regeringen kommer därför att utvisa alla som propagerar för ett heligt krig, som uppmuntrar till våld och som förringar terrordåd.