EN indefinite
volume_up
{adjective}

1. general

indefinite (also: dreamy, fluid, impersonal, indecisive)
Internees at Belmarsh in England are literally being driven mad by indefinite incarceration.
Internerna på Belmarsh i England drivs bokstavligen till vansinne av att vara inspärrade på obestämd tid.
Since this goal is unattainable, the EU condemns itself to an indefinite presence in that country.
Eftersom detta mål inte kan nås dömer EU sig självt till närvaro i detta land på obestämd tid.
If the foundation were to collapse, it would cost the state a lot of money for an indefinite period.
Om fonden skulle kollapsa skulle det kosta staten mycket pengar på obestämd tid.
indefinite (also: dim, noncommittal, undefined, vague)
volume_up
vag {adj.}

2. "time"

indefinite
volume_up
ej fastställd {adj.} (tid)

Context sentences for "indefinite" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey said no to indefinite enlargement, beyond Europe, to Turkey.
Det är uppenbart att människorna inte vill ge upp sina nationella strukturer.
EnglishThey said no to indefinite enlargement, beyond Europe, to Turkey.
De sade nej till en obegränsad utvidgning, utanför Europa, till Turkiet.
EnglishHow can you justify the indefinite extension of NATO when the Warsaw Pact has itself disappeared?
Hur kan ni rättfärdiga den obegränsade utvidgningen av Nato när själva Warszawapakten har upplösts?
EnglishThis kind of phenomenon has a serious impact on the lives of the communities affected for an indefinite period.
Dessa företeelser får allvarliga konsekvenser för de som under en längre period drabbas.
EnglishIn no way, however, will the size of the vote in favour ensure an indefinite vote of confidence or a sort of blank cheque.
Jag hoppas, herr ordförande, att ni kommer att ta hänsyn till detta faktum.
EnglishThe duration is for an indefinite period, although the Financial Framework is defined for the period 2003-2006.
Det finns ingen tidsbegränsning för den, även om den finansiella ramen gäller perioden 2003–2006.
EnglishHowever, I do not believe that this justifies indefinite support for coal mines that prove uncompetitive.
Jag anser dock inte att detta motiverar ett oändligt stöd till kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga.
EnglishSituations where the supplier provides general information to an indefinite number of recipients are thus excluded.
Situationer där leverantören ger allmän information till ett obestämt antal mottagare ingår alltså inte.
EnglishI do not think indefinite subsidy is a solution.
Jag tror inte att oändliga subventioner är lösningen.
EnglishAt the same time, the possibility of terminating a contract of indefinite duration is governed by Belgian law and cannot be waived.
Efter denna allmänna inledning skulle jag nu vilja gå över till de specifika frågor som har ställts.
EnglishYou will have noted that, compared with the earlier directives the arrangements proposed are of indefinite duration.
Ni bör ha lagt märke till att jämfört med de tidigare direktiven skall det föreslagna systemet gälla obegränsad tid.
EnglishAt the same time, the possibility of terminating a contract of indefinite duration is governed by Belgian law and cannot be waived.
Samtidigt är möjligheten att säga upp ett avtal om tillsvidareanställning underkastad tvingande belgisk lag.
EnglishThis kind of phenomenon has a serious impact on the lives of the communities affected for an indefinite period.
Därför bör man inom solidaritetsfondens instrument inbegripa extrem torka och ta hänsyn till de nödvändiga räddningstjänstaspekterna.
EnglishDuring the nonproliferation conference in 1995 and the inspection conference it was decided to extend the Treaty for an indefinite period.
EU har också spelat en aktiv roll i arbetet för att stoppa spridningen av kärnvapen och i nedrustningsarbetet.
EnglishThe countries where this is properly regulated usually guarantee contracts for an indefinite period of time or long contracts.
I de länder där detta har reglerats på ett bra sätt, garanterar man oftast en tillsvidareanställning eller en långvarig anställning.
EnglishSubject: Absolute prohibition of conversion of fixed-term contracts into contracts of indefinite duration in Greek public sector
Angående: Ovillkorligt förbud mot att omvandla tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning i den grekiska offentliga sektorn
EnglishThe proposed Amendment 11 clearly sets out the desire of the Committee to see the role of the regional advisory councils facilitated through indefinite funding.
Regionala rådgivande nämnder är välkomna att lägga fram behov av vetenskaplig rådgivning för kommissionen.
EnglishTonight we received the welcome news that the Basque separatist organization ETA has declared a unilateral, indefinite and unconditional truce.
I kväll har vi med tillfredsställelse fått höra att ETA har utropat ett ensidigt, obegränsat och villkorslöst vapenstillestånd.
EnglishTo make sure that people understand what we mean, we are not talking about charity here, or about indefinite, indiscriminate subsidies.
För att ni skall förstå oss rätt: Vi står inte här och talar om välgörenhet eller odefinierade eller icke-diskriminerande subventioner.
EnglishIndefinite state aid for the renewal and modernisation of fleets in the outermost regions does not mean permanent and eternal aid.
Ett tills vidare statligt stöd för renovering och förnyelse av flottorna i de yttersta randområdena betyder inte ett ständigt och oändligt stöd.