"industry" translation into Swedish

EN

"industry" in Swedish

EN industry
volume_up
{noun}

industry
volume_up
industri {comm. gen.}
Shipbuilding is an industry for developed countries, not an industry for low-wage countries.
Varvsindustrin är en industri för utvecklade länder och inte en industri för låglöneländer.
Speak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
Tala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
The main objectives for EU industry are a growth in competitiveness and innovativeness.
Huvudmålen för EU:s industri är ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Is that because the Directorate-General of Industry is responsible?
Beror det på att Generaldirektoratet för näringsliv bär ansvar för detta?
Cooperation with industry and society characterizes our research.
Samverkan med näringsliv och samhälle präglar vår forskning.
We work in close collaboration with industry, public stakeholders and the local community.
Vi har ett nära samarbete med näringsliv, offentliga aktörer och samhället
industry (also: food, nourishment, nurture, nutrition)
volume_up
näring {comm. gen.}
I would like to point out that the fishing industry is a very important industry.
Jag vill gärna göra er uppmärksamma på, att fiskerinäringen är en mycket viktig näring.
Mr President, the maritime sector is an important industry and employer in Europe.
Sjöfartssektorn är en viktig näring och arbetsgivare i Europa.
But yet, the future of this industry is currently under pressure in the European Union.
Men ändå är framtiden för denna näring ständigt pressad i Europeiska Unionen.
industry
volume_up
näringsgren {comm. gen.}
Financial services is Britain's biggest and most successful industry.
Finansiella tjänster är Storbritanniens största och mest framgångsrika näringsgren.
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Den andra näringsgren som påverkas är uppfödningen av fjäderfä, får och boskap.
As many of my colleagues have mentioned, tourism is a very important industry.
Som många av mina kolleger har nämnt är turismen en mycket viktig näringsgren.
industry (also: productivity, generativity)
volume_up
produktivitet {comm. gen.}
We all know what greater productivity means in the motor industry.
Vi känner alla till vad ökad produktivitet innebär i motorindustrin.
Implementing such plans will improve the stability and the productivity of stocks and of the industry.
Genomförandet av dessa planer kommer att förbättra fiskbeståndens och fiskerinäringens stabilitet och produktivitet.
The advances in productivity made by European industry mean that, in years to come, no new jobs will be created in industry.
Det europeiska näringslivets ökade produktivitet innebär att inga nya arbetstillfällen kommer att skapas i industrin under kommande år.
industry (also: application, assiduity, diligence)
volume_up
flit {comm. gen.}
Mr President, firstly I would like to compliment my colleague, Mr van Nistelrooij, for his industry and leadership in this very important area.
Jag vill först gratulera min kollega Lambert van Nistelrooij för hans flit och ledarskap inom detta mycket viktiga område.
industry
volume_up
varuproduktion {comm. gen.}

Synonyms (English) for "industry":

industry

Context sentences for "industry" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
Det är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
EnglishThe chemical industry feels that REACH is overly favourable to the environment.
Inom den kemiska industrin menar man att Reach i alltför hög grad gynnar miljön.
EnglishGas is one of the main energy sources in the EU for both industry and households.
Gas är en av de viktigaste energikällorna i EU för både industrin och hushållen.
EnglishWe have such an agreement with the car industry, which means a reduction of 15 %.
Vi har ett sådant avtal med bilindustrin som innebär en minskning på 15 procent.
EnglishThe improvement of fuel is rejected by the oil industry on the grounds of cost.
En förbättring av bränslena avvisas av oljeindustrin på grund av höga kostnader.
EnglishWhy are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
Varför tittar de bara på industrins tester och varför går de bara igenom dem igen?
EnglishI regard this report on the military equipment industry as very frank and honest.
Jag anser att betänkandet om försvarsindustrin är mycket uppriktigt och ärligt.
EnglishA good working relationship between research centres and industry is essential.
Det är viktigt med en bra relation mellan forskningscentrumen och näringslivet.
EnglishWhat is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
Då är verkligen omfattande investeringar motiverade inom hela järnvägsindustrin.
EnglishThe next item is the statement by the Commission on the shipbuilding industry.
Nästa punkt på föredragningslistan är kommissionens uttalande om varvsindustrin.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
EnglishIn order to be sure that our fisheries industry has a future, we need the reform.
För att försäkra oss om att vår fiskerinäring har en framtid behöver vi reformen.
EnglishOne aspect of this issue concerns the employment and role of women in industry.
En aspekt av den här frågan gäller kvinnornas sysselsättning och roll i industrin.
EnglishFor normal industry, the switch to fully auctioned allowances will occur in 2020.
För den vanliga industrin kommer övergången till full utauktionering att ske 2020.
EnglishThis kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Den här typen av bransch tål helt enkelt inte protektionism på nationell nivå.
EnglishA few more years of trade barriers will not help the European textile industry.
Några ytterligare år av handelshinder hjälper inte den europeiska textilindustrin.
English(DE) Madam President, in the last few minutes we have talked a lot about industry.
(DE) Fru talman! Under de senaste minuterna har vi talat mycket om elindustrin.
EnglishThe air transport industry has increased its emissions by around 100% since 1990.
Flygindustrin har hittills ökat sina utsläpp med ungefär 100 procent sen 1990.
English. - Spectrum is a finite resource in the telecommunications industry.
skriftlig. - (EN) Spektrum är en finit tillgång i telekommunikationsindustrin.
EnglishA case in point is the Mediterranean, including my country' s fishing industry.
Låt mig nämna Medelhavet som exempel, och då framför allt fisket i mitt eget land.