"to infect" translation into Swedish

EN

"to infect" in Swedish

EN to infect
volume_up
[infected|infected] {verb}

This highly contagious, airborne bacterium can infect ten to fifteen other people before the symptoms are noticed.
Den är mycket smittsam och luftburna bakterier kan smitta 10-15 andra människor innan symtomen upptäcks.
Den väljer vem den ska smitta!
Fresh meat from vaccinated animals carries the virus and may infect healthy animals that feed on swill containing it.
Färskt kött av vaccinerade djur bär på virus och skulle kunna smitta friska djur som uppföds på avfall av desamma.
I would like to compare it to a virus - not dangerous enough to kill the bearer, but definitely weakening him and with the potential to infect others.
Jag vill jämföra det med ett virus - inte tillräckligt farligt för att döda bäraren, men utan tvivel för att försvaga honom och med potentialen att infektera andra.
There are fewer and fewer people who are still available that you might infect, and then you get the plateau of the curve, and you get this classic sigmoidal curve.
Det är färre och färre människor kvar vilka fortfarande är möjliga att infektera, och där får du platån på kurvan, och du får den klassiska sigmodala kurvan.
to infect
to infect
The swing to the right throughout the United States in this area must not, for heaven's sake, end up infecting thinking on European security policy.
Den högervåg som har slagit igenom på detta område i Förenta staterna får för allt i världen inte smitta av sig det europeiska säkerhetspolitiska tänkandet.

Context sentences for "to infect" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you have truck with countries of this sort, then what they do is infect you.
Det som händer om man har att göra med länder av det här slaget är att de smittar av sig till slut.
EnglishI hope and indeed I am confident that the vitality of this debate will also infect this House.
Jag hoppas och tror att dynamiken i den här debatten kan överföras till vårt parlament.
EnglishIn 1999, they were accused of deliberately using blood transfusions to infect 400 children with the AIDS virus.
De anklagades 1999 för att avsiktligen ha smittat 400 barn med aidsvirus genom blodtransfusioner.
EnglishAll this is happening due to their fear that the revolutionary spirit of the Arab world will infect Chinese society.
Allt detta sker för att de är rädda att det kinesiska samhället ska smittas av den revolutionära andan i arabvärlden.
EnglishThey infect other people around them.
De smittar andra människor i sin närhet.
EnglishThey infect members of their families.
EnglishYou might infect it.
EnglishSo far we have been lucky: membership of the European Union has tended to make bad apples wholesome but perhaps we will reach the point where the bad apples infect the rest.
Jag tror att förutsägelserna i fråga om Turkiet kastar sin skugga över våra politiska uttalanden och ger dem viss slagsida.
EnglishCommissioner Verheugen mentioned corruption, but I would like to mention the fact that we cannot infect future Member States with bad administrative practice either.
Kommissionär Verheugen nämnde korruption, men jag påpekar det faktum att vi inte heller kan sprida undermålig förvaltning till de blivande medlemsländerna.
EnglishAnd secondly, according to today's front page headline in a widely-read German newspaper which carries several large colour photographs, foot-and-mouth disease can infect humans.
En annan sak: I en tysk tidning med stora färgglada bilder och stor upplaga står det i dag på första sidan: Människor kan smittas av mul- och klövsjukan.
EnglishThus, in spite of the strong presence of international organisations in Haiti, the situation is deteriorating daily, and the epidemic could infect some 400 000 people in the next few months.
Trots att många internationella organisationer finns på Haiti försämras läget varje dag, och 400 000 skulle kunna bli smittade under de närmaste månaderna.
EnglishSo far we have been lucky: membership of the European Union has tended to make bad apples wholesome but perhaps we will reach the point where the bad apples infect the rest.
Hittills har vi haft tur. Medlemskap i Europeiska unionen har tenderat att kurera det dåliga, men kanske kommer vi att nå en punkt där det dåliga smittar av sig på det övriga.