"infringement" translation into Swedish

EN

"infringement" in Swedish

EN infringement
volume_up
{noun}

infringement (also: breach, break, breakage, crime)
The computer database of fingerprints is an infringement of individual freedom.
Dataregistrering av fingeravtryck är ett brott mot individens fri- och rättigheter.
It is an infringement of the most fundamental human right, the right to life.
Det är ett brott mot den mest grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till liv.
Infringement of intellectual property rights is a crime that must be punished.
Intrång i immateriella rättigheter är ett brott som måste straffas.
infringement (also: breach, contravention)
volume_up
överträdelse {comm. gen.}
Such an act would be a clear infringement of subsidiarity.
Ett sådant handlande skulle vara en tydlig överträdelse av subsidiaritetsprincipen.
It is an infringement of the Charter of Fundamental Rights.
Det är en överträdelse av stadgan om de grundläggande rättigheterna.
In July 1999, the Commission brought this infringement procedure before the Court of Justice.
I juli 1999 drev kommissionen förfarandet om överträdelse till EG-domstolen.
infringement (also: affront, contravention, impingement, indignity)
volume_up
kränkning {comm. gen.}
This is a clear infringement of the EC Treaty and Parliament's competence.
Det är fråga om en klar kränkning av EG-fördraget och parlamentets behörighet.
Violence is an infringement of fundamental human rights, which we should oppose.
Våld utgör en kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, vilket vi måste bekämpa.
I consider Annex XV to be a direct infringement of Parliament's rights.
Jag anser att bilaga XV är en direkt kränkning av parlamentets rättigheter.
infringement (also: encroachment, entry, intrusion, trespass)
Infringement of intellectual property rights is a crime that must be punished.
Intrång i immateriella rättigheter är ett brott som måste straffas.
Taking fingerprints is an infringement of personal integrity.
Att ta fingeravtryck är ett intrång i den personliga integriteten.
We will respond to clear notices of alleged copyright infringement.
Vi svarar på tydliga meddelanden om intrång i upphovsrätten.

Synonyms (English) for "infringement":

infringement

Context sentences for "infringement" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Överträdelseförfarandena har lett till att situationen i stort har förbättrats.
EnglishThe Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.
Unionens överträdelseförfaranden är ineffektiva, för långsamma och för politiska.
EnglishBut it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Men det är en del av överträdelseförfarandet och betraktas som det första steget.
EnglishInfringement procedures have been initiated, even against my own country, Germany.
Överträdelseförfaranden har inletts, till och med mot mitt eget land, Tyskland.
EnglishThis ensures faster, more efficient execution of treaty infringement proceedings.
Detta säkrar snabbare, effektivare genomförande av fördragsbrottsförfaranden.
EnglishWhat is more, the Commission had to initiate fourteen infringement procedures.
Dessutom har kommissionen varit tvungen att inleda 14 överträdelseförfaranden.
EnglishThere is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Det pågår ett överträdelseförfarande där ett motiverat yttrande har avgetts.
EnglishI note 12 Member States against which we have started an infringement procedure.
Jag noterar 12 medlemsstater som vi har inlett överträdelseförfaranden mot.
EnglishUntil now, his government has not seemed to bother about serious infringement.
Hittills har hans regering inte verkat bry sig om allvarliga överträdelser.
EnglishThis is the case in particular for access to documents in infringement procedures.
Särskilt när det gäller tillgång till handlingar i överträdelseförfaranden.
EnglishWhy did the Commission make no mention of these infringement proceedings in its reply?
Varför nämnde kommissionen ingenting om dessa överträdelseförfaranden i sitt svar?
EnglishThey must also effectively discourage any further infringement of the same nature.
De måste också avskräcka från ytterligare överträdelser av samma karaktär.
EnglishThe infringement of citizens' right to information is particularly damaging.
Åsidosättandet av medborgarnas rätt till information är särskilt graverande.
EnglishNeither have I received a response to my question regarding infringement proceedings.
Jag har inte heller fått något svar på min fråga om överträdelseförfarandena.
EnglishIf appropriate, does the Commission intend to bring infringement proceedings?
Har kommissionen för avsikt att i förekommande fall inleda ett överträdelseförfarande?
EnglishSuch a serious infringement of national freedom of action is unacceptable.
Det är en oacceptabelt stor inskränkning av den nationella handlingsfriheten.
EnglishMadam President, I cannot see that there is any infringement of the Rules of Procedure.
Fru ordförande, jag kan absolut inte fastställa någon Geschäftsordnungswidrigkeit.
EnglishMadam President, I cannot see that there is any infringement of the Rules of Procedure.
Fru ordförande, jag kan absolut inte fastställa någon Geschäftsordnungswidrigkeit .
EnglishFor those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
Kommissionen tvekar inte att inleda överträdelseförfaranden i dessa fall.
EnglishThe Commission has already launched infringement proceedings against these Member States.
Kommissionen har redan inlett överträdelseförfaranden mot dessa medlemsstater.