"inside" translation into Swedish

EN

"inside" in Swedish

SV
SV

EN inside
volume_up
{noun}

inside (also: interior)
volume_up
insidan {o.sg.} (bestämd form)
Because on the inside, Juni, on the inside, I feel like this.
För på insidan, Juni, på insidan, känns det så här.
This little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
. ~~~ Hon åt insidan av sin marshmallow.
The single market is not about a fortress with a level playing field inside.
Den inre marknaden handlar inte om en fästning med lika villkor på insidan.
inside (also: internality)
volume_up
insida {comm. gen.}
Medarbetarwebb (Insidan)
inside
volume_up
sida som är vänd inåt {comm. gen.} [ex.]

Context sentences for "inside" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUse round brackets to define the characters inside the brackets as a reference.
Med runda parenteser definierar du tecknen som står i parentesen som en referens.
EnglishTogether we must strive to overcome inequality both inside and outside the Union.
Dessa orättvisor, såväl inom som utanför unionen, måste vi alla gemensamt bekämpa.
EnglishAs an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
Som observatör av och deltagare i konferensen har jag bekymmer på denna punkt.
EnglishEU backing for a single political party would be death to that party inside Iran.
Ett EU som stöder ett enskilt parti skulle vara dödsstöten för detta parti inom Iran.
EnglishAnd his work illuminated for me what the molecular world inside us is like.
Och hans arbete fick mig att förstå hur den molekylära världen inom oss ser ut.
EnglishBecause I want to show there is a mass inside as small a region as possible.
Därför att jag vill visa att det finns en massa i ett så litet område som möjligt.
EnglishThose who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison.
Jag är rädd för att de som gjorde det nu är fångade i ett ekonomiskt fängelse.
EnglishI appeal to Mr Brown to now change the terms of the debate inside the United Kingdom.
Jag vädjar till Gordon Brown att nu förändra debattvillkoren i Storbritannien.
EnglishThis work is now proceeding inside the Commission and is led by the Secretary-General.
Detta arbete fortgår nu inom kommissionen, och det leds av generalsekreteraren.
EnglishThe MKO has totally isolated all MKO members living inside and outside the camp.
MKO har helt isolerat alla MKO-medlemmar som lever i och utanför lägret.
EnglishYou'll learn our products inside and out and become experts in all things Jabra.
Du lär känna våra produkter utantill och blir expert på allt som har med Jabra att göra.
EnglishI have visited the region and have spoken to many people inside and outside the country.
Jag har besökt regionen och talat med många tibetaner, både i och utanför landet.
EnglishMaybe 25 to 30,000 prisoners from Iran are still inside Iraqi prisons.
Det finns kanske fortfarande 25-30 000 iranska fångar i de irakiska fängelserna.
EnglishAnd again, you have billions of cells undergoing this process right now inside of you.
Och återigen så har vi miljarder celler som genomgår denna process just nu inom oss.
EnglishMr Bontempi sees combating corruption inside the EU institutions as an important issue.
Bontempi ser bekämpning av korruption inom EU: s institutioner som en viktig fråga.
EnglishWe know that audiovisual programming is not easy inside the European Union.
Vi vet att audiovisuell programplanering inte är lätt i Europeiska unionen.
EnglishA silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
En silkeskörtel ser ut lite som en säck med en massa silkesproteiner i.
EnglishThis report clearly demonstrates that conflict can be avoided inside companies.
Detta betänkande visar tydligt att konflikter kan undvikas i företagen.
EnglishBritish jobs for British workers cannot be guaranteed all the while we are inside the EU.
Brittiska jobb till brittiska arbetare kan inte garanteras så länge vi tillhör EU.
EnglishCan this House close the door on the democratic future of the Basque country inside Europe?
Kan denna kammare stänga dörren för en demokratisk framtid för Baskien i Europa?