"to inspire" translation into Swedish

EN

"to inspire" in Swedish

EN

to inspire [inspired|inspired] {verb}

volume_up
1. general
to inspire
volume_up
inspirera [inspirerade|har inspirerat] {vb} (uppfylla; ge själ åt)
He believed his example could inspire the wealthy of Gotham to save their city.
Han trodde att hans fall kunde inspirera rika att rädda sin stad.
The process will continue and the participants will inspire each other.
Processen kommer att fortsätta, och deltagarna kommer att inspirera varandra.
We would like to inspire you, as well as the European Commission, to do the same.
Vi vill inspirera såväl er som kommissionen att göra samma sak.
to inspire
volume_up
fylla [fyllde|har fyllt] {vb} (uppfylla; ge själ åt)
to inspire
volume_up
besjäla {vb} (uppfylla; ge själ åt)
2. medicine
to inspire (also: to insufflate)

Context sentences for "to inspire" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Alla former av flört med en brottsling kommer att uppmuntra honom att begå nya brott.
EnglishIt must not drift off course to become or inspire intergovernmental action.
Den får inte komma ur kurs och övergå i, eller framkalla, mellanstatliga åtgärder.
EnglishIt is therefore a measure that must inspire us all to be as vigilant as possible.
Det är därför en åtgärd som måste föranleda oss alla att vara så vaksamma som möjligt.
EnglishBut despite the advances that medicine has made, modern diseases still inspire fear.
Men trots de framsteg som gjorts inom läkekonsten inger dagens sjukdomar ändå fruktan.
EnglishI believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
Jag tror att det finns väldigt mycket att göra här och att inspireras av.
EnglishExcept that they could inspire the confusion we're going through now.
Medmindre att de har förväntat och planlagt den förvirring, som vi står med nu...
EnglishThat is not the European answer that will inspire public confidence.
Detta är inte det svar från EU som kommer att främja tilliten från allmänheten.
EnglishThis classical humanism must inspire contemporary science and all citizens.
Den humanismen måste vara vägledande för den nutida vetenskapen och för alla medborgare.
EnglishThe same spirit should inspire us as we prepare for the Employment Summit.
Våra förberedelser inför sysselsättningsmötet bör präglas av samma anda.
EnglishCommissioner, you can inspire confidence but at the end of the day, you have to earn it too.
Herr kommissionär! Ni kan inge förtroende, men till sist måste ni även förtjäna det.
EnglishWhat we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Vi behöver åtgärder som inspirerar till ett högt miljömedvetande.
EnglishThe maximum levels are needed in order to inspire the Member States to implement reforms.
De högsta nivåerna behövs för att uppmuntra medlemsstaterna till att genomföra reformer.
EnglishI believe that effective public services also inspire confidence in the European Union.
Jag tror att effektiva offentliga tjänster är en förtroendefråga även för Europeiska unionen.
EnglishBeing able to inspire confidence is not like having a particular talent.
Att inge förtroende är inte samma sak som att ha en viss färdighet.
EnglishThese words in the joint resolution which we are now debating inspire real cheer and hope.
Dessa ord i den gemensamma resolution som vi nu diskuterar inger verkligen glädje och hopp.
EnglishMore is needed to inspire confidence in the international community.
Det behövs mer för att inge det internationella samfundet förtroende.
EnglishApart from this, the suspicions that have been aroused will inspire the institution to be more vigilant.
Dessutom kommer de uppresta tvivlen att leda till att institutionen är vaksam.
EnglishThis will hardly help to inspire consumer confidence either.
Detta bidrar heller inte till något förtroendeskapande hos konsumenterna.
EnglishAnd of all the sciences which inspire young people, space is paramount.
Av alla de vetenskaper som även intresserar unga människor är rymdvetenskap den som är populärast.
EnglishI think it is important for Inspire not to get drawn into this debate on compensation for those suppliers.
Även om detta var ett rejält bakslag rent tidsmässigt så har stora framsteg gjorts.